На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №539/14.05.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба."

1. Цел на търга: отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична-общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м., за срок от 5 години.

     Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба.

2. Начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв./ без ДДС.            

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5 /пет / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за  поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 21.05.2021 г. до 15.00 часа на 04.06.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.06.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 04.06.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

7. Търгът ще се проведе на 08.06.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

  Лице за контакти: Силвия Николова - Гл. спец наеми 0579 7 10 54