На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  524/12.05.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет: Отдаване под наем на част от имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. Д-р Димитър Желев 1, актуван с АОС №327/24.09.1999г.

1. Цел на конкурса: : Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. Д-р Димитър Желев №1, актуван с АОС №327/24.09.1999г., представляващ ПИ№ 02508.87.37 по кадастрална карта на гр.Балчик.

   Отдаваната под наем част от общински имот е за разполагане на заведение за хранене и развлечение, и включва помещения и дворно място, свързани с извършване на дейността, със застроена площ - 97.63 кв.м. и площ за разполагане на маси и столове на открито - 50 кв.м.

2. Начална годишна наемна цена: 2398.64 лв./две хиляди триста деветдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки / без ДДС.

3. Срок на договора: 3 /три/ години.

Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 21.05.2021г.  до 15.00 часа на 04.06.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.

4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.06.2021г.

5. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 04.06.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Силвия Николова - Гл. спец наеми 0579 7 10 54