• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик, Решения № 160/30.06.2016 год., № 290/08.04.2021 год., № 311/29.04.2021 год.   на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 526/12.05.2021 г. на Кмета на Община Балчик.          

                       

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

        1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІV, кв. 45 по ПУП на село Сенокос, община Балчик,  представляващ ПИ № 66250.501.389 по кадастралната карта на село Сенокос  с площ 1 009.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 063.00 лева  /седем хиляди шестдесет и три лева/ без ДДС.

         2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 311 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на град Балчик с площ 178.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 280.00 лева  /седем хиляди двеста и осемдесет лева/ без ДДС.

         3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на село Соколово  с площ 1 280.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 640.00 лева  /единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 09.06.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

         Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 25.05.2021 г. до 07.06.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

         Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 07.06.2021 г.

         Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  07.06.2021 г. информационния център на Община Балчик.

         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева