публикувано на 05.05.2021 г.

О Б Я В А

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 478/26.04.2021г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от пет стопански години, считано от 2021/2022 г. Подробна информация по условията на провеждане на търга както и необходимите бланки за участие ще бъдат публикувани и на интернет страницата на община Балчик: www.balchik.bg, секция - обяви, търгове, конкурси.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 27.05.2021год./четвъртък/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6. В случай на изменение на часа и мястото на провеждане на търга поради епидемичната обстановка в страната, участниците ще бъдат своевременно уведомени.               

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 10.05.2021г. до 15 часа на 25.05.2021г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет. І. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

      Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 16.00 часа на 25.05.2021г. на информационния център на община Балчик.

      Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден в периода от 11.05.2021г. до 18.05.2021 год., от 12 до 16 часа, след предварително съгласуване.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 54- Зехра Акиф- гл. експерт ОПФ


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик