• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС–Балчик, Решения №195/29.10.2020г., № 292/08.04.2021г. № 294/08.04.2021г., №293/08.04.2021 г, на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 490/28.04.2021 г. на Кмета на Община Балчик.          

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   

          1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.51 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 716.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 19 745.00 лева  /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/.

          2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.39 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 356.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 270.00 лева  /десет хиляди двеста и седемдесет лева/.

          3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.33 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 194.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 597.00 лева  /пет хиляди петстотин деветдесет и седем лева/.

          4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.32 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 208.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 000.00 лева  /шест хиляди лева/.

          Търгът ще се проведе на 02.06.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

          Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 17.05.2021 г. до 31.05.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 31.05.2021 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до16.00 ч. на  31.05.2021 г. информационния център на Община Балчик. 

 

За справки : тел. 0579 7-10-41 М.Караиванова, Й.Денева