• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕЩИЯ ,ДОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ,ДОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ДОБРИЧ


Per. №655000-248 екз. № единствен

16.04.2021 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ


За осигуряване пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи при прибиране и съхранение на зърнено-житните култури през 2021г. и на основание чл.13 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014г. на МВР и МЗХ (обн.ДВ, бр.105 / 19.12.2014г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.) юридическите и физическите лица (ръководителите на фирми и земеделски кооперации, арендаторите, частните земеделски производители и ползвателите на земеделски земи), осъществяващи дейности в земеделските земи се задължават:


1.    Организират и изпълняват изискванията на наредбата;

2.    Уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

3.    Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16;

4.    Организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;

5.    Осигуряват спазването на условията по чл. 17, 18 и 19;

6.    Осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2;

7.    Носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;

8.     Представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;

9.    Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Изискването по т.8 може да изпълните, като посетите https://kais.cadastre.bg/bg/Map, където са достъпни кадастрални карти за населените места. Върху разпечатки от картите трябва да се отбележат разположението на засетите площи с пшеница, ечемик, тритикале и другите изисквания по т.8.


При установено неизпълнение на горепосочените изисквания се носи административно-наказателна отговорност по чл.265 от ЗМВР.

Схемите може да изпращате и на следните официални електронни пощи:

fire-dobrich@mvr.bg - РДПБЗН Добрич;

fire-rs-dobrich@mvr.bg - РСПБЗН Добрич;

fire-rs-balchik@mvr.bg - РСПБЗН Балчик;

fire-rs-tervel@mvr.bg - РСПБЗН Тервел;

fire-rs-gtoshevo@mvr.bg - РСПБЗН Генерал Тошево;

fire-rs-kavama@mvr.bg - РСПБЗН Каварна;

fire-rs-krushari@mvr.bg - РСПБЗН Крушари;

fire-rs-shabla@mvr.bg - РСПБЗН Шабла.


Контакти с РДПБЗН и РСПБЗН са публикувани на http://rdpbzndobrich.simplesite.com.Директор: комисар Дарин ДимитровПрикачени файлове: