• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 16.04.2021 г.

З А П О В Е Д

№ 439

гр. Балчик  15.04.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с писмо с Вх. №26-00-589/13.04.2021г. от Директора на ТП „Държавно ловно стопанство" гр. Балчик,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

           

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии, находящи се на територията на Община Балчик, посочени в забранени отдели за паша в Държавни горски територии през 2021г., съгласно Приложение №1.

2. С оглед осигуряване информираност и публичност, кметове и кметски наместници по населени места да обявят на видно място в сградата на съответното кметство заповедта и Приложение №1 към нея.

3. Настоящата Заповед да се постави на таблото в сградата на общината, както и да се публикува на интернет страницата на общината.


Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Димитрин Димитров - зам.

кмет УТТЕМСЕ на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


Прикачени файлове: