• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№19

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 08 април 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 13 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС, преди да предложа разглеждане на Дневния ред,  в деловодството на Общинска аминистрация  е постъпила декларация от група общински съветници и затова ще дам думата на единият от вносителите да ви запознае с Декларацията, г-н Николов заповядайте:

Г-н Димитър Николов- общински съветник: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми господин Колев, уважаеми колеги, на 10 март 2021г., общинските съветници от ПП ГЕРБ, внесохме  в Общински съвет Балчик  следната Декларация: Долупотписаните общински съветници, а именно: Галин Петров Началников, Димитър Веселинов Николов, Симеон Димитров Господинов, заявяваме, че от днес ставаме независими общински съветници. По този начин  ние искаме да покажем на хората, които са ни гласували доверие, че сме готови на всичко за да го оправдаем. Ние поемаме индивидуална отговорност за нашите действия в качеството ни на общински съветници. Решенията ни винаги са били и ще бъдат продиктувани за доброто на жителите на града. На всички искам да пожелая успех, благодаря за вниманието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря г-н Николов, колеги изслушахте Декларацията и имате думата за изявления. Понеже виждам, че няма желаещи преминаваме към разискване на Дневния ред. Обявеният дневен ред е от 27 точки. Постъпили са  три допълнителни точки:

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Възлагане изготвянето на план за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Приемане решение за одобрена структура на Общинска администрация -гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на трите допълнителни точки в Дневния ред:

„За" - 13;„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред с вдигане на ръка, който е от 30 точки:

 „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

 

1. Повторно разглеждане и отмяна на решение №253 в часта по т. 22-22.3 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Ново обсъждане на Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година за: Разглеждане на предложение от „Пермаш- Дими" ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ  и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6  от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ, и съобразяването му с мотивите на Заповед № АдК-04-6 от 11. 03.2021 г. на Областен управител на Област Добрич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Връщане за ново обсъждане на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик, във връзка със Заповед № АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич;

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Повторно разглеждане и отмяна на решение №256 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Откриване на процедура за финансово оздравяване

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

6. Приемане на бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение" с 22 000 лева

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   
 по отпадъци на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик 20221-2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Снежана Димитрова Петрова от с. Оброчище за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на молба от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик;            

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.61 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.33 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 10 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2021/2022 година за срок от 5 /пет/ години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Гурково, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС

24. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Разглеждане на предложение от Красимир Станев- Изпълнителен Директор на „Албена" АД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отпускане на еднократна финансова помощ на Радостин Мирков от град Балчик;

Вносител: Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

27.  Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002

"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Възлагане изготвянето на план за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

29. Приемане решение за одобрена структура на Общинска администрация -гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

30. Други.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред - Повторно разглеждане и отмяна на решение №253 в часта по т. 22-22.3 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година. Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С решение №253, Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2021 година. Решението по силата на Заповед № АдК - 04-8/11.03.2021 г., областния управител  на област Добрич е счетено за незаконосъобразно в частта по т.22-22.3., поради следните съображения:

С т.22., Общински съвет Балчик упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

22.1.     за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от  края на 2021 година.

22.2.   при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

22.3.  във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

Както е посочил в мотивите си, областния управител, отпускането на временни безлихвени заеми от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС на общините по смисъла на чл. 104, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗПФ става само с решение на общинския съвет и то с конкретна цел - за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми. Единствената възможност за прехвърляне на средства от общинския бюджет към сметките за средства от ЕС е по решение на общинския съвет за всеки отделен случай и то под формата на временни безлихвени заеми със специална цел - за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, а не чрез принципно изразено съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми, по начина на формулиране в т.21-21.3. на решението, без конкретни параметри за всеки отделен случай. (В т. см. СР № 10144 от 01.08.2017г. на ВАС по адм. д. № 8946/2016г.)

Следва да се отчете основателност на мотивите, като се отчете, че приемайки решението по т.22-22.3., Общински съвет Балчик е излязъл извън предоставената му от закона материална компетентност по прехвърляне на правомощия на друг орган - кмета на общината. Липсата на компетентност е основание за отмяна, каквато е предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                Проект!

РЕШЕНИЕ


На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 253. по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година, в частта по т.22-22.3.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Повторно разглеждане и отмяна на решение №253 в часта по т. 22-22.3 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    със „За" - 4 ;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №277: На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 253. по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година, в частта по т.22-22.3.

      Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - . Ново обсъждане на Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година за: Разглеждане на предложение от „Пермаш- Дими" ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ  и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6  от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ, и съобразяването му с мотивите на Заповед № АдК-04-6 от 11. 03.2021 г. на Областен управител на Област Добрич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По втора точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Със  Заповед №  АдК-04-6 от 11. 03.2021 г., Областен управител на област Добрич  е върнал с указания за ново обсъждане Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година.

С цитираната заповед се атакува т. 1 и т. 2 от оспореното решение, че могат да бъдат променяни граници само на урегулирани поземлени имоти, а съгласно легалната дефиниция посочена в §5. т.11 от ЗУТ - "Урегулиран поземлен имот" или "урегулиран имот" е поземлен имот. за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство, и че след промяна на предназначението, характера на общинската част от имота от публична в частна общинска собственост, общинския съвет може да приеме решение за прекратяване на съсобствеността. Въпросният урегулиран поземлен имот с номер VIII (УПИ VIII), кв. 250 по ПУП на
с. Кранево е одобрен  с Протокол № 68/20.09.2011 год., Решение № 892  на Общински съвет  гр. Балчик, с конкретно предназначение или отреждане за „алея и техническа инфраструктура", с параметри на устройствена зона „Ок"-  за курорт. Няма данни за изградена алея и техническа инфраструктура в УПИ VIII, кв. 250 (съгласно изискванията на  чл. 128 а. от ЗУТ за съгласуване на задание, за предложението за изменение на подробен устройствен план с експлоатационните дружества, извършено служебно от кмета на общината с писмо с изх. № УТ-2002-7-001/ 06.07.2020 г.).   
Във връзка с горното, предлагам изменение на приетото вече решение, при съобразяване с мотивите в Заповед № АдК-04-40 от 07.07.2020г. на Областен управител на област Добрич.    
На основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА предлагам следният проект за,
                                                            РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 61 и чл. 38, ал. 1, т. 9 от НОРПУРОИ Общински съвет Балчик, изменя  Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година, както следва:   

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, съгласно която УПИ VIII (ПИ 39459.25.569), се включват в новообразувания УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т.

2.1.Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „ПЕРМАШ ДИМИ" ЕООД, правото на собственост върху ПИ 39459.25.569 по КККР на с. Кранево-  с площ от 301 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  85 870.00 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет лева), определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „ПЕРМАШ ДИМИ" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.

 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте Г-н Христов.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията  приема -  Ново обсъждане на Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година за: Разглеждане на предложение от „Пермаш- Дими" ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ  и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6  от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ, и съобразяването му с мотивите на Заповед № АдК-04-6 от 11. 03.2021 г. на Областен управител на Област Добрич. със „За" - 3; гласа ;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №278 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 61 и чл. 38, ал. 1, т. 9 от НОРПУРОИ Общински съвет Балчик, изменя № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година, както следва:               

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, съгласно която УПИ VIII (ПИ 39459.25.569), се включват в новообразувания УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т.

2.1Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „ПЕРМАШ ДИМИ" ЕООД, правото на собственост върху ПИ 39459.25.569 по КККР на с. Кранево-  с площ от 301 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  85 870.00 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет лева), определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „ПЕРМАШ ДИМИ" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.          

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Връщане за ново обсъждане на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик, във връзка със Заповед № АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във Връзка със Заповед №АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич и констатираната незаконосъобразност на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик е необходимо да се направят изменения относно отдаването под наем на язовир „Ляхово"- публична общинска собственост, имот с идентификатор №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52.485 дка с АПОС №501/06.11.2020г.

В Заповедта на Областния управител е посочено, като незаконосъобразно участието на трети лица в процедурата при отдаването, които нямат право да стопанисват язовира, тъй като не попадат в приложното поле на §1, т. 95 от ДР на Закона за водите, т.е. язовирът трябва да бъде отдаден под наем единствено на лице, което е „оператор на язовирна стена". Разпоредбата на §1, т.95 от ДР на ЗВ дава дефиниция на понятието, като определя, че това е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.

Предвид дадената в чл.45, ал.9 от ЗМСМА възможност и предвид основателността на изложеното от Областния управител, считам че Решение №271 прието по Протокол №18 от 25.02.2021г. на  Общински съвет Балчик, следва да бъде отменено.

Предвид гореизложеното на основание чл.87, ал.1 от ПОДОСНКВОТА, предлагам на Вашето внимание следния проект за решение:Р Е Ш И:

 

I.На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с №АдК-01-11/11.03.2021г.  на Областен управител, отменя Решение №271 прието по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик.

II.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание §1, т. 95 от ДР на ЗВ, чл.138в, ал.1 от ЗВ и чл.16, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, дава съгласие да бъде отдаден под наем  на "оператор на язовирна стена"-физическо лице хидроспециалист (инженер Хидротехническо строителство) или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика, чрез публичен търг с тайно наддаване на следния недвижим имот - публична общинска собственост:

                        - имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с.Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползване язовир „Ляхово" с АПОС № 501/06.11.2020г.;

            III. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово",  на оператор на язовирна стена с цел стопанисване, поддържане и осъществяване на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея.

IV. Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;

V. Начална тръжна цена: 2760 лв.(две хиляди седемстотин и шестдесет лв.) годишна наемна цена без ДДС.

            VI. Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;

VII. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

VIII. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Връщане за ново обсъждане и отмяна  на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик, във връзка със Заповед № АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич;

 със „За" - 4 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Фудулова, заповядайте Г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Връщане за ново обсъждане и отмяна  на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик, във връзка със Заповед № АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич;със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №279: I. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с №АдК-01-11/11.03.2021г.  на Областен управител, отменя Решение №271 прието по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик.

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание §1, т. 95 от ДР на ЗВ, чл.138в, ал.1 от ЗВ и чл.16, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, дава съгласие да бъде отдаден под наем  на "оператор на язовирна стена"-физическо лице хидроспециалист (инженер Хидротехническо строителство) или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика, чрез публичен търг с тайно наддаване на следния недвижим имот - публична общинска собственост:

 - имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползване язовир „Ляхово" с АПОС № 501/06.11.2020г.;

III. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово" на оператор на язовирна стена с цел стопанисване, поддържане и осъществяване на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея.

IV. Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;

V. Начална тръжна цена: 2760 лв.(две хиляди седемстотин и шестдесет лв.) годишна наемна цена без ДДС.

VI. Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;

VII. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

VIII. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Повторно разглеждане и отмяна на решение №256 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С решение №256, по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 г. по повод заявление вх. №26-00-492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД. Общински съвет - Балчик:

1.     Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов Г1И № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който община Балчик участва с 6 244 м2. съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

2.     Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността в проектния ПИ № 02508.90.805            по кад. карта на гр. Балчик, чрез продажба на частта на Балчик в размер на 6 244 м2 идеални части от имота, целия с площ от 211 665 м2.

3.     Одобрява пазарната оценка на общинската част от проектния ПИ № 02508.90.805  по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 244 м2, в размер на 19 184 лв. (деветнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева).

Решението по силата на Заповед № АдК - 04-6/11.03.2021 г., на областния управител  на област Добрич е счетено за незаконосъобразно с мотив, че общинският имот е с начин на трайно ползване "За селскостопански, горски, ведомствен път" и представлява публична общинска собственост. Това е така съгласно § 7, ал. 1 т. 4 ПЗР от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 1 от Закона за общинската собственост, защото общинските пътища, улиците и т.н. са обявени от нормотвореца за публична общинска собственост. Т.2 от решението, с която се дава съгласие да се прекрати съсобствеността има разпоредителен характер и се явява като такова с невъзможен предмет, тъй като публичната общинска собственост, по силата на закона, е изключена от гражданския оборот.

Следва да се отчете основателност на мотивите, както и че прекратяването на съсобствеността може да се осъществи след промяна на предназначението на имота, промяна на характера на собствеността, от публична общинска в частна общинска собственост, влизане в сила на изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри и представяне на скица на новообразувания имот. След извършването на горепосочените действия, общинския съвет може да прекрати съсобствеността с юридическото лице.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                     Проект!

Решение:

На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое решение №256, по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте Г-н Христов.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:ПКУТСЕ приема  -  Повторно разглеждане и отмяна на решение №256 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;                                                                                                                             

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №280: На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое решение №256, по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: За следващата точка ще помоля г-н Жечев да води заседанието, понеже аз съм вносителя.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Откриване на процедура за финансово оздравяване., давам думата на

 г-н Николай Колев - председател на ОбС


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, във връзка с писмо на МФ с изх. № ФО-18 от 16.03.2021 г. където според данните от годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на общината, оборотната ведомост, информацията въведена в Регистър общински дълг и информацията по чл.5а от Закона за местните данъци и такси към края на 2020 г. за община Балчик са налице три от условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ, за определяне на общини с финансови затруднения, предлагам следния проект за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                       Р Е Ш Е Н И Е


На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д от Закона за публични финанси (ЗПФ)

1.Общински съвет открива процедура за финансово оздравяване на Община Балчик;

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да изготви план за финансово оздравяване в срок до 07.05.2021 г. и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3.Определя срок за провеждане на публично обсъждане на плана за финансово оздравяване от 08.05.2021 г. до 21.05.2021 г.;

4.Публичното обсъждане да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи  за достъп до информацията на плана за финансово оздравяване и конкретни предложения, мнения по предоставената информация, препоръки и др.

5.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно /неприсъствено/, публично обсъждане  и информацията  за плана за финансово оздравяване на Община Балчик, чрез сайта на общината, медии.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на подателя - физическо лице, посочени в §1, т.19 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. Същия е базплатен и достъпен  чрез сайта на община Балчик или в деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.

7.Протоколът от дистанционно проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица  електронни/хартиени формуляри /анкети, преминали през проверка за идентификация на подателя.

8.В 20-дневен срок  от повеждането на публичното обсъждане общински съвет със свое решение ще определи срока на процедурата по финансово оздравяване и приеме плана за финансово оздравяване.

9.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ ОбС: Благодаря ви, г-н Колев, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - ПКБФЕЕ приема  -  Откриване на процедура за финансово оздравяване, гласува със „За" - 4;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Атанас Жечев - председателстващ ОбС: Благодаря ви, други желаещи,  заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз на комисията подкрепих това предложение,но и се поинтерисувах, кои показатели са направили впечетление - неизпълнение на данък превозни средства, от друга страна използвам случея да се обърна към ОбА, да засили натиска си към нередовните си платци на данъци. Тази година знаете, че приехме бюджета с единодушие, солидарност в тежки времена, както и солидарно трябва да бъде споделено от страните , които дължат данъците. Аз нямам представа какъв е натиска върху тези хора, които не си плащат редовно  данъците, но за превозните средства наистина са много ниски в България. И това да не си плащаш данъка, които се равнява на цената на  четири кутии цигари....Не знам какъв е реда в който Общината може да тръгне да си събира  тези данъци, но очевидно е в частта местни данъци и такси, а що се отнася до данък сгради и такси са с 70% изпълнение, а  30% неизпълнение е доста голяма цифра и би трябвало Общината да ги събере. Благодаря , това беше само коментар да се насочат усилия в тази посока.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ ОбС: Благодаря г-н Господинов, заповядайте Г-н Ангелов

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Съгласно Закона за публичните финанси, има пет критерия, които говорят за финансовата стабилност на една Община. Когато бъдат нарушени три от критериите, тогава вече се смята, че Общината е в затруднено финансово състояние. Ние от години по два от критериите сме в в превишение, в просрочени задължения почти от години сме в повече от 5% към местните приходи и в дългосрочни ангажименти също в превишаване прага, който е заложен бюджета. Винаги сме били със събирсемост с двата данъка, защото те се вземат под внимание- данък сгради и МПС, другите данъци и такси нямат никакво значение. Винаги сме били с около 70% събираемост 2020г.,и така  както е описано в Закона- и Общините, които имат по-малко от средният процент от събираемост на Общините в България  т.е.  е 71%. Ние никога неможем  да знаем колко ще  е средния процент събираемост  в България според този коефициент, разликата е малка - някакви десети, но за съжаление това е единият от критериите и  освен това след като е формулирано, че се взема средния процент на събираемост, който е 71%, нормално е  някои от общините  да са под 50% по този среден, други над него. Ние в момента сме десети под този среден, ще изпълним изискването към ЗПФ, ще направим оздравителен  план. Все още не мога да кажа какво ще включва този оздравителен план, може би ще искаме безлихвен кредит от Държавата, което в същност не  е никак лощо за Общината, затова казвам това са критерии, които са от Закона за публичните финанси и ние от години сме горе-долу в това състояние. 100% събираемост няма никъде,  опитайте да съберете парите на англичните и руснаците с фирмите, които знаете добре имат имоти на територията на Общината и тази година не дойдоха, освен това срока за плащане на данъците е октомври, а за два месеца до края на 2020г., какви принудителни действия можем да приложим. Значи срока му е до октомври, а до 31декември  ние трябва да сме го осъдили и предали на ЧСИ! Невъзможно е, нашата практика в Община Балчик е изчакване на 2 години и чак тогава да прибягваме към принудителни мерки. Защото не може октомври да му е срока, а ноември вече да е даден на съдия изпълнител, защото това е начина на събираемост.Първо, като се установи задлъжнялост и се направи Акт за публични вземания, давноста спира да тече.Това е направено за Държавата и по точно Общините т.е. ако дължиш данъци и сме си ги поискали в рамките на петте години, давност няма.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №281: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д от Закона за публичните финанси (ЗПФ)

1.Общински съвет открива процедура за финансово оздравяване на Община Балчик;

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да изготви план за финансово оздравяване в срок до 07.05.2021г. и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3.Определя срок за провеждане на публично обсъждане на плана за финансово оздравяване от 08.05.2021г. до 21.05.2021г.;

4.Публичното обсъждане да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи  за достъп до информацията на плана за финансово оздравяване и конкретни предложения, мнения по предоставената информация, препоръки и др.

5.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно /неприсъствено/, публично обсъждане  и информацията  за плана за финансово оздравяване на Община Балчик, чрез сайта на общината, медии.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на подателя - физическо лице, посочени в §1, т.19 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. Същия е безплатен и достъпен  чрез сайта на община Балчик или в деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.

7.Протоколът от дистанционно проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица  електронни/хартиени формуляри /анкети, преминали през проверка за идентификация на подателя.

8.В 20-дневен срок  от повеждането на публичното обсъждане общински съвет със свое решение ще определи срока на процедурата по финансово оздравяване и приеме плана за финансово оздравяване.

9.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря г-н Жечев,  колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Приемане на бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На основание Указания на Министерство на финансите БЮ №1 от 10.02.2021 г. и РМС №64 от 22.01.2021 г. във връзка с подготовката и представянето от всички първостепенни разпоредители на бюджетните прогнози за периода 2022 г. -2024 г. предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ:


 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2022 г. - 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 399 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 249 277 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 549 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 421 676 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  13 648 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева. 

           4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Приемане на бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №282 ;   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за период 2022 г. - 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 399 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 249 277 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 549 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 421 676 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  13 648 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева. 

           4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение" с 22 000 лева, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило искане от д-р Пламен Димитров - управител на „МБАЛ -Балчик" ЕООД и д-р Яна Дочева - управител на „Медицински център I - Балчик" ЕООД с вх.№26-00-404 от 02.03.2021 г. относно целево финансиране за закупуване на медицинска апаратура ЕМГ обслужваща неврологичното отделение в болницата в гр. Балчик, предлагам следния проект за


Р Е Ш Е Н И Е


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на медицинска апаратура ЕМГ, за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД и „Медицински център I - Балчик" ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение" с 22 000 лева;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №283: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на медицинска апаратура ЕМГ, за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД и „Медицински център I - Балчик" ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите    по отпадъци на община Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Във връзка с гореизложеното, предлагам  на Общински съвет Балчик, да приеме следното:

                                                                       РЕШИ:


На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на  отпадъците

за 2020 г. на Община Балчик.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

 3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен Съд - Добрич, по реда на АПК;

 Приложение: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите    по отпадъци за 2020 на Община Балчик.


OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
 2014-2020 ГОДИНА            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани 12 476,12 тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

456,84

1,04


62,18

0

62,18

Февруари

445,48

                    0,8


38,3

0

38,3

Март

628,2

2,1


41,04

0

41,04

Април

683,28

2,96


27,04

0

27,04

Май

724,64

8,14


87,38

0

87,38

Юни

815,98

4,08


52,76

0

52,76

Юли

963,5

7,32


223,9

0

223,9

Август

1076,04

4,1


109,34

0

109,34

Септември

901,98

0


17,84

0

17,843

Октомври

675,8

1,56


25,36

0

25,36

Ноември

585,44

2,68


22,06

0

22,06

Декември

534,66

2,02


38,44

0

38,44

Общо

8491,84

36,8


745,64

0

745,64

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 5 години

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48

 

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2020 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци

 
Пластмаси 19 12 04

Месец

Количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали

Хартия 19 12 01

PET

HDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,680

0,560

0,110

0,010

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,540

0,440

0,090

0,005

0,000

0.005

0.000

Март

0,560

0.460

0,090

0,005

0,000

0,005

0,000

Април

0,600

0,480

0,110

0,010

0,000

0,000

0,000

Май

3,600

0,460

0,100

0,000

0,000

0,000

3,040

Юни

0,760

0,620

0,120

0,010

0,005

0,005

0,000

Юли

0,840

0,680

0,150

0,010

0,000

0,000

0,000

Август

0,980

0,820

0,140

0,010

0,000

0,010

0,000

Септември

0,740

0,600

0,130

0,000

0,005

0,005

0,000

Октомври

0,540

0,460

0,070

0,005

0,000

0,005

0,000

Ноември

3,640

0,480

0,110

0,005

0,000

0,005

3,040

Декември

0,600

0,500

0,090

0,010

0,000

0,000

0,000

Общо

             14,080

6,560

1,310

0,080

0,010

0,040

6,080

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 70,480 тона, а от зелените контейнери е 6,420 тона.

През декември община Балчик сключи нов договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор Катя Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 72 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 54 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2020 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров.

Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2020 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3500 бр. кофи тип "Мева" и 150 бр. Кошчета, строителни контейнера 3 бр.;

-       за с. Оброчище - 35 бр. контейнери тип "Бобър"и 270 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Кранево - 240 бр. контейнери тип "Бобър"и 500 бр. кофи тип "Мева и 60 бр. кошчета;

-       за с. Църква  - 40 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Рогачево  - 50 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 37 бр. контейнери тип "Бобър" и кофи «Мева» - 4 бр.;

-       за с. Сенокос -   50 бр. контейнери тип "Бобър"и 234 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  28 бр. контейнери тип "Бобър"и 275 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 194 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 201 бр. кофи тип "Мева и

-       2 бр. кошчета;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  8 бр. контейнери тип "Бобър"и 145 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 70 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 190 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 74 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 105 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. Кошчета;

-       за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 67 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 14 бр. контейнери тип "Бобър" и 206 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 16 бр. контейнери тип "Бобър" и 175 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 38 бр. контейнери тип "Бобър" и 195 бр. кофи тип "Мева''.


За 2020 има закупени:

-          контейнер тип „Бобър" - 60 бр;

-          кофа тип „Мева" - 890 бр;


След проведа процедура по ЗОП, бе сключен договор за „Доставка на съдове за събиране на битови неопасни отпадъци за община Балчик". Изпълнителят достави следните съдове:


Вид

 

 

 

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

Контейнер  1100 л. метален с плосък пластмасов капакМатериал - изработени изцяло от стоманени листове

Дебелина на ламарината на тялото на контейнера минимум 1,5 мм

Планки с дебелина на ламарината минимум 1,5 мм

Посрещащи планки с дебелина на ламарината минимум 3 мм

Горещо поцинковани съгласно ISO 1461  без наличие на черни части

Дебелина на цинковото покритие минимум 238 г/м2

С гумена тапа на дъното

Капак - плосък , изработен от полиетилен с висока плътност, с ръчно отваряне

Тяло на контейнера - оребрено

Брой опорни колела - 4 броя ( ф 200 мм )  , две от които със спирачен механизъм с товароносимост минимум 205 кг/колело

Да отговарят на европейските норми EN-840-3 , 5 и 6 или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

БР.

305

Контейнер  1100 л. пластмасов със заоблен капак
Обем 1100 л.

Материал - HDPE  /полиетилен с висока плътност/

Капак - заоблен с пружинен механизъм, преден капак в капака с дължина по цялата дължина на капака на контейнера и широчина минимум 300 мм

Гладка повърхност за лесно почистване

Влагоустойчиви, устойчиви на UV лъчение , на ниски и високи атмосферни условия, на химически и биологични въздействия

Тапа на дъното

Гнездо за монтиране на чип

Брой на опорни колела - 4 броя ( ф 200 мм ), две от които с блокираща спирачна система

Цапфа с ширина на основата минимум 450 мм и щифт с метална вложка

Сменяеми ергономични дръжки , два броя в горната част на контейнера от лявата и дясната страна на контейнера

Цвят - черен със зелено капаче

Да отговарят на европейските норми EN-840-3 , 5 и 6 или еквивалент

Всеки контейнер да има щампа със знак TUF , RAL  или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

84


Поцинковани кофи 110 л.


Материал - изработени изцяло от стоманени листове

Дебелина на ламарината   минимум 1 мм

Горещо поцинковани съгласно ISO 1461  без наличие на черни части

Дебелина на цинковото покритие минимум 238 г/м2

Усилващи оребрения на основния корпус 

Две странични дръжки за по-лесна манипулация

Закрепване на капака чрез шарнирна връзка

Гумен пръстен на дъното осигуряващ безопасна и безшумна работа

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

315

Пластмасови контейнери 240 л.
Обем 240 л

Материал - HDPE  /полиетилен с висока плътност/

Капак плосък, стандартен, без механизъм, ръчно отваряне

Два броя вградени върху капака ергономични дръжки от лявата и дясната страна

Влагоустойчиви, устойчиви на UV лъчение , на ниски и високи атмосферни условия, на химически и биологични въздействия

Гнездо за монтиране на чип

Цвят - черен

Да отговарят на европейските норми EN-840-1 , 5 и 6 или еквивалент

Всеки контейнер да има щампа със знак TUF , RAL  или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

220


Контейнер за строителни  отпадъци, 11 м3-Съд предназначен за събиране на строителни отпадъци за употреба на открито;

Контейнер за строителни отпадъци, 11 кубика, метален

Материал: стомана

2 бр. колела едностранно

Горен отвор за зареждане

Врата/Капак с панти и кука за вдигане по DIN

Вместимост: 11 м3

Дължина /Височина/ Ширина: (до 4000 мм: до 1700 мм : до 2500 мм)

Гаранционен срок - минимум 24 месеца

Бр.

5


Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса

Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2020г. от сградата на общинска администрация:

         - Хартия- 280 кг;

-                               ИУЕЕО - 840 кг;

-                               ИУМПС - 3 т.

За отчетната 2020 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-                               констативни протоколи - 126 бр.;

-                               входирани и приключени преписки - 612 бр.;

-                               актове за административно нарушение - 7 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 82 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  18 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 128 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 0 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 11 бр. 

-               издадени превозни билети - 4 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла.


За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни з употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Анекс №1/22.08.2019 г. към договор №426/22.08.2018 г. с „ЕСКАЛИБУР" ЕООД за събиране на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО

Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. През 2020 година завърши биологичната рекултивация.

-          Участие на обществеността

Поради създалата се епидемична обстановка през 2020 г.  всички акции свързани с участието на гражданите бяха отменени.

-          Нерегламентирани сметища

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

 

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество(обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на  територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор с „Ескалибур" ЕООД


Договор с „БалБок инжинеринг" АД

 

 

През 2020 бе сключен договор с фирма „ААЗ инжинеринг" ООД да изготви „Програмата за опазване на околната среда на община Балчик - 2021-2025 г." и „Програмата за управление на отпадъците на община Балчик".


VII. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.       


VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

                       

I.                   ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС"  по предварително изготвен график.

През отчетната 2020 г. са извършени следните дейности:

1.1    Дезакаризация

1.1.1  На обществени площи на територията на община Балчик:

               - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 67,5 декара;

            Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или при сигнал. През месец октомври на места се наложи и трети път дезакаризация.


1.1.2 Дезакаризация на ЦГД:

                 -  гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква,  
                       с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 62 декара;

            Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/,  или повече при подаден сигнал.

1.1.3        Дезакаризация на кметства/сгради:

                        - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво.

                 Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при сигнал.


1.2  Дератизация

1.2.1   Складове на „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.


1.2.2        Дератизацията на детски градини

- гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/.

 

1.2.3 Дератизация на кметства/сгради/:

            - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво.

                 Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/.

1.2.3                 Дератизация на шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - брой на шахтите - 872 бр. - два пъти годишно. При необходимост се обработват и шахтите за комуникационните кабели.1.3  Дезинсекция

1.3.1   При необходимост -  оси, земни пчели, стършели, бълхи - 7,6 декара;

1.3.2   Дезинсекция  на офиси, складове, кухненски помещения и др. - 5,2 декара;


2            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2020 г.

1.      Площад „Кап. Г. Радков":

- Розови храсти - 20 броя;

- Лавандула - 10 броя;

2.      Площад „Рибарски" /спирка/:

-          Потентила - 5 броя;

3.      Паметник на „К. Кисимов":

-          Кипариси - 2броя;

4.      Площад „21-ви Септември:

-          Потентила - 60 броя;

-          Котонеастър -  60 броя;

-          Вечно зелена магнолия - 2 броя;

-          Листопадна магнолия - 1 брой;

-          Хортензия - 14 броя'

-          Кипариси - 2 броя;

5.      ул. „Д. Йорданов" /парк/;

-          Махония - 40 броя;

-          Хибискус - 10 броя;

-          Кипарис - 1 брой;

6.      ул. „Черно море" /у-ще „Христо Ботев"/:

-          Ела - 2 броя;

-          Кълбовидна Туя - 4 броя;

-          Хибискус - 40 броя;

7.      Ул. „Етър" /скат/

-          Хибискус - 30 броя;

8.      Зелени площи между ул. „д-р Добрев" и ул. „Витоша":

-          Копривка - 15 броя;


Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:ПКУТСЕ приема  -  Отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите    по отпадъци на община Балчик. със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №284: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1.Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на  отпадъците

за 2020 г. на Община Балчик.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен Съд - Добрич, по реда на АПК.

Приложение: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   
по отпадъци за 2020 г. На община Балчик.

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
                                                       2014-2020 ГОДИНА            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.

 
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани 12 476,12 тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

456,84

1,04


62,18

0

62,18

Февруари

445,48

                    0,8


38,3

0

38,3

Март

628,2

2,1


41,04

0

41,04

Април

683,28

2,96


27,04

0

27,04

Май

724,64

8,14


87,38

0

87,38

Юни

815,98

4,08


52,76

0

52,76

Юли

963,5

7,32


223,9

0

223,9

Август

1076,04

4,1


109,34

0

109,34

Септември

901,98

0


17,84

0

17,843

Октомври

675,8

1,56


25,36

0

25,36

Ноември

585,44

2,68


22,06

0

22,06

Декември

534,66

2,02


38,44

0

38,44

Общо

8491,84

36,8


745,64

0

745,64

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 5 години

 

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48

 

 

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2020 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци

 
Пластмаси 19 12 04

Месец

Количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали

Хартия 19 12 01

PET

HDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,680

0,560

0,110

0,010

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,540

0,440

0,090

0,005

0,000

0.005

0.000

Март

0,560

0.460

0,090

0,005

0,000

0,005

0,000

Април

0,600

0,480

0,110

0,010

0,000

0,000

0,000

Май

3,600

0,460

0,100

0,000

0,000

0,000

3,040

Юни

0,760

0,620

0,120

0,010

0,005

0,005

0,000

Юли

0,840

0,680

0,150

0,010

0,000

0,000

0,000

Август

0,980

0,820

0,140

0,010

0,000

0,010

0,000

Септември

0,740

0,600

0,130

0,000

0,005

0,005

0,000

Октомври

0,540

0,460

0,070

0,005

0,000

0,005

0,000

Ноември

3,640

0,480

0,110

0,005

0,000

0,005

3,040

Декември

0,600

0,500

0,090

0,010

0,000

0,000

0,000

Общо

             14,080

6,560

1,310

0,080

0,010

0,040

6,080

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 70,480 тона, а от зелените контейнери е 6,420 тона.

През декември община Балчик сключи нов договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор Катя Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 72 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 54 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2020 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-     За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров.

Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2020 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3500 бр. кофи тип "Мева" и 150 бр. Кошчета, строителни контейнера 3 бр.;

-       за с. Оброчище - 35 бр. контейнери тип "Бобър"и 270 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Кранево - 240 бр. контейнери тип "Бобър"и 500 бр. кофи тип "Мева и 60 бр. кошчета;

-       за с. Църква  - 40 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Рогачево  - 50 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 37 бр. контейнери тип "Бобър" и кофи «Мева» - 4 бр.;

-       за с. Сенокос -   50 бр. контейнери тип "Бобър"и 234 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  28 бр. контейнери тип "Бобър"и 275 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 194 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 201 бр. кофи тип "Мева и

-       2 бр. кошчета;

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  8 бр. контейнери тип "Бобър"и 145 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър"и 70 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 190 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 74 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 105 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. Кошчета;

-       за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 67 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 14 бр. контейнери тип "Бобър" и 206 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 16 бр. контейнери тип "Бобър" и 175 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 38 бр. контейнери тип "Бобър" и 195 бр. кофи тип "Мева''.


За 2020 има закупени:

-          контейнер тип „Бобър" - 60 бр;

-          кофа тип „Мева" - 890 бр;


След проведа процедура по ЗОП, бе сключен договор за „Доставка на съдове за събиране на битови неопасни отпадъци за община Балчик". Изпълнителят достави следните съдове:


Вид

 

 

 

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

Контейнер  1100 л. метален с плосък пластмасов капакМатериал - изработени изцяло от стоманени листове

Дебелина на ламарината на тялото на контейнера минимум 1,5 мм

Планки с дебелина на ламарината минимум 1,5 мм

Посрещащи планки с дебелина на ламарината минимум 3 мм

Горещо поцинковани съгласно ISO 1461  без наличие на черни части

Дебелина на цинковото покритие минимум 238 г/м2

С гумена тапа на дъното

Капак - плосък , изработен от полиетилен с висока плътност, с ръчно отваряне

Тяло на контейнера - оребрено

Брой опорни колела - 4 броя ( ф 200 мм )  , две от които със спирачен механизъм с товароносимост минимум 205 кг/колело

Да отговарят на европейските норми EN-840-3 , 5 и 6 или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

БР.

305

Контейнер  1100 л. пластмасов със заоблен капак
Обем 1100 л.

Материал - HDPE  /полиетилен с висока плътност/

Капак - заоблен с пружинен механизъм, преден капак в капака с дължина по цялата дължина на капака на контейнера и широчина минимум 300 мм

Гладка повърхност за лесно почистване

Влагоустойчиви, устойчиви на UV лъчение , на ниски и високи атмосферни условия, на химически и биологични въздействия

Тапа на дъното

Гнездо за монтиране на чип

Брой на опорни колела - 4 броя ( ф 200 мм ), две от които с блокираща спирачна система

Цапфа с ширина на основата минимум 450 мм и щифт с метална вложка

Сменяеми ергономични дръжки , два броя в горната част на контейнера от лявата и дясната страна на контейнера

Цвят - черен със зелено капаче

Да отговарят на европейските норми EN-840-3 , 5 и 6 или еквивалент

Всеки контейнер да има щампа със знак TUF , RAL  или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

84


Поцинковани кофи 110 л.


Материал - изработени изцяло от стоманени листове

Дебелина на ламарината   минимум 1 мм

Горещо поцинковани съгласно ISO 1461  без наличие на черни части

Дебелина на цинковото покритие минимум 238 г/м2

Усилващи оребрения на основния корпус 

Две странични дръжки за по-лесна манипулация

Закрепване на капака чрез шарнирна връзка

Гумен пръстен на дъното осигуряващ безопасна и безшумна работа

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

315

Пластмасови контейнери 240 л.
Обем 240 л

Материал - HDPE  /полиетилен с висока плътност/

Капак плосък, стандартен, без механизъм, ръчно отваряне

Два броя вградени върху капака ергономични дръжки от лявата и дясната страна

Влагоустойчиви, устойчиви на UV лъчение , на ниски и високи атмосферни условия, на химически и биологични въздействия

Гнездо за монтиране на чип

Цвят - черен

Да отговарят на европейските норми EN-840-1 , 5 и 6 или еквивалент

Всеки контейнер да има щампа със знак TUF , RAL  или еквивалент

Гаранционен срок  - минимум 24 месеца

Бр.

220


Контейнер за строителни  отпадъци, 11 м3-Съд предназначен за събиране на строителни отпадъци за употреба на открито;

Контейнер за строителни отпадъци, 11 кубика, метален

Материал: стомана

2 бр. колела едностранно

Горен отвор за зареждане

Врата/Капак с панти и кука за вдигане по DIN

Вместимост: 11 м3

Дължина /Височина/ Ширина: (до 4000 мм: до 1700 мм : до 2500 мм)

Гаранционен срок - минимум 24 месеца

Бр.

5


Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2020г. от сградата на общинска администрация:

         - Хартия- 280 кг;

-         ИУЕЕО - 840 кг;

-         ИУМПС - 3 т.

За отчетната 2020 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 612 бр.;

-               актове за административно нарушение - 7 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 82 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  18 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 128 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 0 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 11 бр. 

-               издадени превозни билети - 4 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.

IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни з употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Анекс №1/22.08.2019 г. към договор №426/22.08.2018 г. с „ЕСКАЛИБУР" ЕООД за събиране на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. През 2020 година завърши биологичната рекултивация.


-          Участие на обществеността


Поради създалата се епидемична обстановка през 2020 г.  всички акции свързани с участието на гражданите бяха отменени.

 

-          Нерегламентирани сметища

 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

 

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество(обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на  територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор с „Ескалибур" ЕООД


Договор с „БалБок инжинеринг" АД

 

 

            През 2020 бе сключен договор с фирма „ААЗ инжинеринг" ООД да изготви „Програмата за опазване на околната среда на община Балчик - 2021-2025 г." и „Програмата за управление на отпадъците на община Балчик".


VII.
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.       

VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

II.                ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС" по предварително изготвен график.

През отчетната 2020 г. са извършени следните дейности:

2.1    Дезакаризация

1.1.1  На обществени площи на територията на община Балчик:

               - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 67,5 декара;

            Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или при сигнал. През месец октомври на места се наложи и трети път дезакаризация.


1.1.2 Дезакаризация на ЦГД:

                 -  гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква,  
                       с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 62 декара;

            Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/,  или повече при подаден сигнал.

2.1.3        Дезакаризация на кметства/сгради:

                        - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво.

                 Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при сигнал.

1.4  Дератизация

1.4.1   Складове на „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.


1.4.2        Дератизацията на детски градини

- гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/.

1.2.3 Дератизация на кметства/сгради/:

            - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво.

                 Извършва се задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/.

1.4.3   Дератизация на шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - брой на шахтите - 872 бр. - два пъти годишно. При необходимост се обработват и шахтите за комуникационните кабели.

1.5  Дезинсекция

1.5.1   При необходимост -  оси, земни пчели, стършели, бълхи - 7,6 декара;

1.5.2   Дезинсекция  на офиси, складове, кухненски помещения и др. - 5,2 декара;

3            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2020 г.

9.      Площад „Кап. Г. Радков":

- Розови храсти - 20 броя;

- Лавандула - 10 броя;

10.  Площад „Рибарски" /спирка/:

-          Потентила - 5 броя;

11.  Паметник на „К. Кисимов":

-          Кипариси - 2броя;

12.  Площад „21-ви Септември:

-          Потентила - 60 броя;

-          Котонеастър -  60 броя;

-          Вечно зелена магнолия - 2 броя;

-          Листопадна магнолия - 1 брой;

-          Хортензия - 14 броя'

-          Кипариси - 2 броя;

13.  ул. „Д. Йорданов" /парк/;

-          Махония - 40 броя;

-          Хибискус - 10 броя;

-          Кипарис - 1 брой;

14.  ул. „Черно море" /у-ще „Христо Ботев"/:

-          Ела - 2 броя;

-          Кълбовидна Туя - 4 броя;

-          Хибискус - 40 броя;

15.  Ул. „Етър" /скат/

-          Хибискус - 30 броя;

16.  Зелени площи между ул. „д-р Добрев" и ул. „Витоша":

-          Копривка - 15 броя;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик 20221-2025г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, необходимост от разработването на програмата възниква съгласно Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

В населените места на община Балчик, вилните зони и покрайнините на гр.Балчик има наличие на безстопанствени кучета, което води до здравни рискове за хората. Те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека.

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик е разработена на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: -Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, -прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство;

-прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията е кучета, предвидени в българското законодателство;

-повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.


проекто - решение:

           

1 .Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал. 1, т. 12 и т. 19 и ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.З от Закона за защита на животните.

РЕШИ

1. Общински съвет - Балчик приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик за 2021-2025г.

2.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически мерки във връзка с реализирането на програмата.

ПРОЕКТ

 ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК 2021- 2025г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели

2. Задачи

3. Очаквани резултати


III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


IV. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

1. Методология

2. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Ръководство

2. Координация

3. Контрол на изпълнение

4. Участници в програмата

5. Общински приют за безстопанствени животни

6. Нормативна база

7. Финансиране

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Управление и оценка на програмата

2. Докладване и отчетност

3. Уведомяване на обществеността

4. Време за изпълнение


VII. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Брой на безстопанствените кучета

2. Брой на домашни кучета

3. Брой извършени проверки


VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК - 2021-2025г.

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични). В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик и план за действие са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на България и останалите страни, членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните. Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на животните, във връзка с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. За да се реши проблемът с бездомните кучета, на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Балчик.

Да се прилагат комплексни мерки, определени от Световната здравна организация, изразяващи се в:

 • упражняване на строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета;
 • кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за угрижване от страна на граждани, организации и общини.
 • Здрави и неагресивни безстопанствени кучета да се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и се връщат на място
 • доказано агресивни и болни животни да се ефтанизират.

Нарастващата популация на безстопанствени кучета води до:

 • Здравни рискове - Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека и селскостопанските животни - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и други;

- Те са приносители и на кърлежи и други паразити, които са заплаха за живота на хората поради инфекциите, които разпространяват;

- Съществува риск от ухапвания от страна на агресивни кучета.

- Създаване на дискомфорт на населението

- Много хора се страхуват от кучетата;

 - Шумът, създаван от животните през нощта, смущава гражданите;

- Животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

 • -Тежкото положение на безстопанствените кучета

- Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;

- Кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- Много от безстопанствените животни биват измъчвани и малтретирани.

-Икономическа неефективност

- Действията от страна на общината за решаването на проблема са свързани със значителни финансови разходи, а в същото време не са постигнати задоволителни резултати. Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България приета с Решение N 136/14.03.2019 год. на Министерски съвет, въвежда интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени животни.

Принципите, на които се основава Програмата, съгласно чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита на животните са:

 • Постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване хуманното отношение към животните;
 • Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.

            През последните години „проблемът" с безстопанствените кучета се нареди като един от сериозните проблеми за повечето населени места в страната. Все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на програмата за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока -намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

1. ЦЕЛИ

 

1.1. Генерална стратегическа цел

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: „Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда".


1.2. Специфични стратегически цели

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел се разработва следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те определят конкретни и специфични резултати/промени в Общината.

Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на Програмата са формулирани следните специфични стратегически цели:

Специфична цел 1:

Прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство.


Специфична цел 2:

 Прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство.


Специфична цел 3:

Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.
2. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване, чрез набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на популацията им;

2.2. Контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните;

2.3. Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2.4. Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или юридически/ физически лица);

2.5. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината;

2.6. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината;

2.7. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета;

2.8. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета;

2.9. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както и на гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната.


3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик се очакват следните резултати:

- Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината;

- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета;

- Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

- Повишаване безопасността на градската среда.


III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

 

Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за успеха на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и оптимизация на изразходваните ресурси.

Основните причини за увеличаващата се популация на бездомните кучета са свързани с:

 • Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета;
 • Изоставяне на домашни кучета от собствениците.
 • Домашните кучета свободно се размножават и стават причина за увеличаване популацията на безстопанствените кучета;
 • Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от физически и юридически лица, след което те се изоставят;
 • Липса на хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя;
 • Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета;
 • Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;
 • Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема, ограничава възможността за прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета. Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците основно е причинено от хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането им и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в градската среда и това не е от непознаване на законовите разпоредби, а от липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които са запознати с биологията на вида, и които си дават реална сметка за това,каква вреда може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче. Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата без отговорност.

 Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е предвидено преброяването им на територията на всяка община.

- Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до кмета на общината със заложен в него срок;

- Кметът на общината издава заповед за извършване на преброяването.

            Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или септември-ноември;

- При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик;

- Преброяването се извършва по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.IV. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

 

1. Методология

Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта -ограничаване капацитета на средата само със стерилни животни. Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на обработените животни, са единственият ефективен начин за намаляване на възпроизводството на безстопанствените кучета. Във връзка с това Общинската програма предвижда прилагане на кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствени кучета в общината. Кастрирането на кучетата има и своите здравни и социални предимства - предпазва животните от редица заболявания, в т.ч. и от злокачествени тумори, мастити, полови инфекции, с което се удължава продължителността на живота им; успокоява животното и прави характера му по-социален; предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и нежелани травми.

Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче", съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД.

            Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и броят им нараства за кратко време. В случай, че се подходи с отстраняване на безстопанствените кучета и прибирането им в приют се наблюдава временно освобождаване на терени, които постепенно се населяват и запълват от мигриращи животни. В резултат на това този метод е неефективен и предизвиква непрекъснат цикличен процес. За разлика от него, прилагането на метода „кастрирай и върни", при който кучетата се връщат по места, не се наблюдава този ефект, тъй като средата се запълва с вече кастрирани животни и се блокира раждаемостта.

2. Мерки по програмата


2.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация.

            Подходът за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира раждаемостта.

            Националната програма въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години от изпълнението й.

            Процесът по залавяне и обработка на безстопанствените кучета включва следните етапи:


- Публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета;


- Акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и утвърден годишен график от екипи за залавяне на безстопанствените кучета и от доброволци, съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните;


- За извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците предоставят заловените безстопанствените кучета с приемо-предавателен протокол (когато се предоставят от екип по залавяне) или информационен талон за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета (когато се предоставят от доброволец) на амбулаториите. Протоколът/информационния талон се издава в три екземпляра - един за екипа/доброволците, един за амбулаторията и един за съответната община. Управителят на амбулаторията предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето и изпълнява предвидените в Националната програма действия, включително при неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомяването (ако кучето е регистрирано), кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик. Не осиновените се връщат по местата на залавянето им.


- Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности чрез водене на дневник по образец с данни за всяко куче -възраст, външни белези, пол, килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и поставени ваксини, обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче. В началото на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината копия от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни талони.


- След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар преценява продължителността на следоперативния престой, след което безстопанствените кучета се връщат по местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с кметовете на общини или кметските наместници по населени места. Не се допуска връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища, съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните.


- В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи се от продължително лечение кучета, същите се настаняват във временни приюти.


            Евтаназия на безстопанствени кучета, настанени във временни приюти, се допуска при условията на чл. 179,ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат да заявят желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да подпишат декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и да изпълняват изискванията на чл. 49 и 50 от Закона за защита на животните, т. е. да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират срещу бяс върнатите по места кучета, за които поемат грижи и отговорност. Задължават се ежегодно да заверяват паспорта на кучето в общинската администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, и да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора или животни. При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари. В случай, че сигналът за агресивно поведение на куче е подаден от организации за защита на животните, последните също могат да участват в проверката. При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на общината.


2.2. Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета.

Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от:

- две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната администрация;

- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита на животните;

-съвместно от община и организация с предмет на дейност защита на животните или община и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория.

            Изграждането на регионални приюти се подпомага, когато са изпълнени едновременно следните условия:

- на територията на съответните общини няма изградени общински или частни приюти или са с недостатъчен капацитет;

- на територията на всяка община е извършено най-малко едно преброяване на безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.


Регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез:

- предоставяне на терени и сгради -държавна и общинска собственост;

- предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския съвет средно срочна бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности за изпълнение на целите имат прогнозен характер;

- изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа;

- включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове;

- включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и проекти;

- изработване на типов проект за изграждане на регионален приют. Регионалните приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.


2.3. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони. Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и подаряване на кучета чрез интернет-сайтовете. Тази дейност все повече се разширява, поради липсата на регистрация, което от своя страна лишава компетентните органи от възможността да осъществяват контрол и да налагат санкции. С това се задълбочава ситуацията с нарастване на броя на безстопанствените кучета. Поради тази причина е необходимо активизиране на обществената намеса и повишаване информираността на гражданите за изпълнение на задълженията и контрола в тази област. За ограничаване на подобен тип дейности би спомогнало своевременното уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните, като лицата, които подаряват или придобиват кучета следва да предоставят данни за новия собственик и за самото куче (име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени ваксинации, данни за родителите на кучето). За справяне с проблема е необходимо познаване на действащото законодателство, както и подзаконовата нормативна база в тази област. Основни актове са Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 39 от 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и други. Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и чл. 7, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За активизиране на обществеността във връзка с овладяване популацията на безстопанствени кучета се извършват информационни кампании, организирани от общината. Същите целят задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и насърчаване на гражданската активност. Само чрез намеса от страна на обществото могат да се постигнат добри резултати. Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите домашни кучета, да предпочетат тяхната кастрация, да не извършват нерегламентирана търговия, при подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят контрол. Следва да се засили обществената намеса, като всеки гражданин, който забележи нарушение и неспазване на изискванията да сигнализира своевременно общинските органи, които да осъществят своите правомощия и да предприемат необходимите мерки. Чрез засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на санкции могат да се постигнат задоволителни резултати за справяне с проблема.


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


1. Ръководство

Кметът на общината ръководи изпълнението на програмата и планът по чл.40, ал.3 и ал.4 от ЗЗЖ.

2. Координация

            На местно ниво координацията се осъществява чрез взаимодействие между Кмета на общината, Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към българския ветеринарен съюз и Организация за защита на животните. На национално ниво координирането е чрез взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Национално сдружение на общините в република България, Български ветеринарен съюз и Организации за защита на животните.

3. Контрол по изпълнение на програмата

Контролът по изпълнение на общинската програма и планът по чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните.


4. Участници в програмата


4.1. Общински съвет:

4.1.1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и план за действие, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните и бюджет за изпълнението им;

4.1.2. При заседания на постоянните комисии към общински съвет -Балчик, по въпроси касаещи програмата, може да се включат представители на ОДБХ и НПО;

4.1.3. Актуализира приетата Програма и съответния бюджет за изпълнението, въз основа на годишния отчет на кмета, представен пред Общинския съвет.

4.2.  Кмет на община

4.2.1. Кметът на община Балчик, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;

4.2.2. Кметът или упълномощени от него лица организират цялостното изпълнение на Програмата, сключването на договори с други приюти, стационарни и подвижни амбулатории.

4.3. Общинска администрация:

4.3.1. Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общинския съвет;

4.3.2. Отпечатва и разпространява материалите по Програмата;

4.3.3. Осигурява медийно отразяване на дейностите по програмата;

4.3.4. Създава и поддържа регистър по чл.54 от Закона за защита на животните;

4.3.5. Осигурява мобилна амбулатория за обработване на кучетата, отглеждани на открито;

4.3.6. Обработва сигнали и жалби на граждани и организации:

- по телефон;

- писмено;

- по електронна поща;

Анонимни сигнали и жалби не се обработват.При подаване на сигнал се записват имената на гражданина или организацията и телефон за обратна връзка, посочва се мястото на инцидента и описание на кучето/та/. 

4.4. Ветеринарни власти

- Българска агенция по безопасност на храните и нейните регионални структури -Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич:

4.4.1. Упражняват системен контрол по отношение на хуманното отношение към животните.

4.4.2. Упражняват системен контрол върху дейностите по Програмата и стационарната амбулатория чрез провеждане на проверки.

4.4.3.Упражняват системен контрол върху ветеринарномедицинския надзор на обработените кучета, чрез провеждане на проверки.

4.5. Неправителствени организации за защита на животните

4.5.1. Съдействат при решаване на проблеми в сферата на защита на животните и хуманно отношение към животните, като посочват свои представители за координирани на работата между общината, неправителствените организации за защита на животните и гражданите;

4.5.2. Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета:

4.5.3. Съдействат в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали;

4.5.4. Осигуряват по възможност финансова помощ;

4.5.5. Организират и провеждат задомителни кампании;

4.5.6. Мероприятия по популяризиране на Програмата и поощряване на идеята за защита на животните и природата, както и нейното популяризиране сред населението и ефективното повишаване културата на обществото в тази област чрез средствата за масово осведомяване, публични прояви и др.;


5. Общински приют за безстопанствени животни

На територията на община Балчик не съществуват и не функционират приюти или кастрационни центрове за безстопанствени кучета. В националната програма са предвидени мерки за подпомагане на общините за изграждането на регионални приюти, в които ще бъдат поетапно настанявани, обработените (кастрирани) безстопанствени животни, тогава когато е обявено/доказано блокиране на раждаемостта на безстопанствените животни на територията на цялата страна. Сама по себе си горната мярка се изключва като възможност държавата да подпомогне общините за изграждането на приюти. Възможността за финансиране за да се изгради и стопанисва приют за безстопанствени кучета е чрез собствено финансиране от страна на община Балчик.


6. Нормативна база

- Закон за защита на животните;

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Становище на Световната здравна организация;

- Европейската конвенция за защита на животните;

- Наредби, издадени от Министерството на земеделието, храните и горите;

- Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик;

- Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Балчик.


7. Финансиране

- Бюджета на Общината;

 - Събраните средства от "такса за притежаване на куче";

- Дарения отграждани, фирми и неправителствени организации;

- Международни програми и проекти;

- Други източници на финансиране.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

1. Управление и оценка на програмата

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик се управлява от кмета на общината и/или от упълномощено от него лице.

Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на прилагане на мерките и постигането на заложените задачи.

Оценката се реализира с оглед постигане на ефективност и ефикасност от изпълнението на Програмата. Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани за намаляване популацията на безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се допуска участие на организация за защита на животните, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия.

2. Докладване и отчетността.

а) Кметът на общината, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на Програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

б) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните ежегодно до 1 април внася отчет за изпълнение на общинските програми до Министъра на земеделието, храните и горите.

в) Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 април внася за приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на Националната програма.

3. Уведомяване на обществеността

Приетата общинска програма и планът по чл. 40, ал. 3 от Закона

за защита на животните се публикува на интернет страница на община Балчик в срок от 14 дни от тяхното приемане. При всяко изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира.

4. Време за изпълнение

Програмата влиза в сила след приемането ѝ от Общински съвет -Балчик и обявяването ѝ на официалния сайт на Общината. Срокът за изпълнение на тази програма е 2021-2025 год. като се работи по метода „КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ".

VII. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мониторингът ще бъде осъществяван по следните индикатори за изпълнение:

 • Брой на безстопанствени кучета, както следва:

 - заловени;

- маркирани;

- кастрирани;

- ваксинирани (вкл. реваксинирани);

- обезпаразитени;

- настанени в приюти;

- върнати по места;

- осиновени;

- евтаназирани;

- умрели.

 • Брой на домашни кучета, както следва:

- регистрирани;

- кастрирани.

 • Брой извършени проверки, както и:

- подадени сигнали, молби и жалби;

- констатирани нарушения;

- дадени предписания;

- съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.


VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

 

Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската програма с Националната програма, следва да се предприемат коригиращи действия. Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и предотвратяване на повторно проявление. Прилагането на коригиращите действия включва:

 - установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него;

- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му;

- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.

Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия. 2. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ


Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик може да се организират информационни кампании, съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните, областната колегия към Български ветеринарен съюз и неправителствени организации за защита на животните, които да популяризират проблема с безстопанствените кучета и да активизират обществеността за намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета.

Кампаниите включват програми:

- включително за разясняване на обществеността за ползата от мерките по Програмата и нейното прилагане;

- рисковете и предпазването от зоонози;

- насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета;

- ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените животни, като се запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се възпроизвеждат;     

 - осиновяването на безстопанствени кучета;

-повишаване на културата на отглеждане на домашни кучета;      

  -набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за кучетата и други дейности в приютите;

- набиране на средства за лечение на болни кучета.

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии.IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Евтаназията не решава проблема с безстопанствените кучета.

При масова евтаназия популацията временно намалява до момента на поява на ново поколение бездомни кучета, което се поддържа според наличното количество храна, вода и подслон в средата. Исторически доказаният за ефективен метод, приложен успешно в редица европейски страни, е стерилизиране /кастрация/ и връщане на животните по местата им. Така върнатите кучета пазят територията си от ново прииждащите кучета и същевременно не могат да се възпроизвеждат.


В обобщение могат да бъдат направени следните изводи:

- Методите на улавяне и настаняване в приюти не са практични, поради големия брой животни, които се обхващат и впоследствие високите разходи за угрижване.

- Широко използваните методи на хващане и евтаназиране не са ефективни. Те водят само до временно намаляване на броя на бездомните кучета и са много скъпи, а освен това подронват авторитета на Общината,  респективно на страната.

- Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период от време броят на бездомните животни значително ще намалее. Тези методи са по-малко скъпоструващи спрямо горните и имат допълнителен добър страничен ефект като подобрено поведение на животните.

- Методите на регистрация и идентификация са полезни при контрола на популацията от животни и намаляване на изоставянето.

- Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от решаващо значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди.


Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската програма с Националната програма, следва да се предприемат коригиращи действия. Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и предотвратяване на повторно проявление.


Прилагането на коригиращите действия включва:

 - установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него;

- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му;

- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.


Програмата е разработена на основание чл. 40, ал. 3от Закона за защита на животните, в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

Програмата е отворен и динамичен документ, който ще се допълва и актуализира периодично, съобразно националното законодателство и потребностите на общината

.Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик е приета е с Решение № ..........от .................. год., по Протокол № ....... на Общинския съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет -Балчик.Необходимост от разработването на програмата възниква съгласно Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

В населените места на община Балчик, вилните зони и покрайнините на гр.Балчик има наличие на безстопанствени кучета, което води до здравни рискове за хората.Те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека.

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик е разработена на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: -Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, -прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство;

-прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията е кучета, предвидени в българското законодателство;

-повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Уважаеми г-н Ангелов, уважаеми г-н Колев, колеги, чудесно е че приемаме такава Програма, но знаете този проблем е много сериозен за града ни. В тази връзка аз искам да споделя нещо, което аз мисля си струва да се помисли върху него и искам да чуя мнението на г-н Ангелов: Възможно ли е ОбА с промяна в Наредбата за обществения ред да да въведе регулация и съответно забрана за храненето на бездомни животни на териториите, които са публична или частна общинска собственост. Благодаря.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов заповядайте.

Г-н Николай Ангелов - кмет на общината: Възможно е, ние отдавна го обмисляме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Други по точката ако не да преминем към гласуване с вдигане на ръка- „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №285: На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и т. 19 и ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.З от Закона за защита на животните.

Реши:

1. Общински съвет - Балчик приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик за 2021-2025г.

2.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически мерки във връзка с реализирането на програмата.

ПРОЕКТ

 ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК 2021- 2025г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели

2. Задачи

3. Очаквани резултати


III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


IV. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

1. Методология

2. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Ръководство

2. Координация

3. Контрол на изпълнение

4. Участници в програмата

5. Общински приют за безстопанствени животни

6. Нормативна база

7. Финансиране

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Управление и оценка на програмата

2. Докладване и отчетност

3. Уведомяване на обществеността

4. Време за изпълнение


VII. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Брой на безстопанствените кучета

2. Брой на домашни кучета

3. Брой извършени проверки


VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК - 2021-2025г.

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични). В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик и план за действие са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на България и останалите страни, членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните. Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на животните, във връзка с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. За да се реши проблемът с бездомните кучета, на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Балчик.

Да се прилагат комплексни мерки, определени от Световната здравна организация, изразяващи се в:

 • упражняване на строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета;
 • кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за угрижване от страна на граждани, организации и общини.
 • Здрави и неагресивни безстопанствени кучета да се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и се връщат на място
 • доказано агресивни и болни животни да се ефтанизират.


Нарастващата популация на безстопанствени кучета води до:


 • Здравни рискове - Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека и селскостопанските животни - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и други;

- Те са приносители и на кърлежи и други паразити, които са заплаха за живота на хората поради инфекциите, които разпространяват;

- Съществува риск от ухапвания от страна на агресивни кучета.


 • Създаване на дискомфорт на населението

- Много хора се страхуват от кучетата;

 - Шумът, създаван от животните през нощта, смущава гражданите;

- Животните са една от причините за замърсяване на градската среда;


 • Тежкото положение на безстопанствените кучета

- Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;

- Кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- Много от безстопанствените животни биват измъчвани и малтретирани.


 • Икономическа неефективност

- Действията от страна на общината за решаването на проблема са свързани със значителни финансови разходи, а в същото време не са постигнати задоволителни резултати. Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България приета с Решение N 136/14.03.2019 год. на Министерски съвет, въвежда интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени животни.

Принципите, на които се основава Програмата, съгласно чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита на животните са:

 • Постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване хуманното отношение към животните;
 • Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.

            През последните години „проблемът" с безстопанствените кучета се нареди като един от сериозните проблеми за повечето населени места в страната. Все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на програмата за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока -намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.


II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

1. ЦЕЛИ

 

1.1. Генерална стратегическа цел

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: „Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда".


1.2. Специфични стратегически цели

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел се разработва следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те определят конкретни и специфични резултати/промени в Общината.

Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на Програмата са формулирани следните специфични стратегически цели:Специфична цел 1:

Прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство.


Специфична цел 2:

 Прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство.


Специфична цел 3:

Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.


2. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване, чрез набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на популацията им;

2.2. Контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните;

2.3. Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2.4. Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или юридически/ физически лица);

2.5. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината;

2.6. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината;

2.7. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета;

2.8. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета;

2.9. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както и на гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната.


3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик се очакват следните резултати:

- Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината;

- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета;

- Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

- Повишаване безопасността на градската среда.


III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

 

Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за успеха на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и оптимизация на изразходваните ресурси.

Основните причини за увеличаващата се популация на бездомните кучета са свързани с:

 • Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета;
 • Изоставяне на домашни кучета от собствениците.
 • Домашните кучета свободно се размножават и стават причина за увеличаване популацията на безстопанствените кучета;
 • Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от физически и юридически лица, след което те се изоставят;
 • Липса на хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя;
 • Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета;
 • Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;
 • Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема, ограничава възможността за прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета.


            Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците основно е причинено от хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането им и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в градската среда и това не е от непознаване на законовите разпоредби, а от липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които са запознати с биологията на вида, и които си дават реална сметка за това,каква вреда може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче. Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата без отговорност.

            Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е предвидено преброяването им на територията на всяка община.

- Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до кмета на общината със заложен в него срок;

- Кметът на общината издава заповед за извършване на преброяването.


            Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или септември-ноември;

- При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик;

- Преброяването се извършва по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.IV. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

 

1. Методология

Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта -ограничаване капацитета на средата само със стерилни животни. Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на обработените животни, са единственият ефективен начин за намаляване на възпроизводството на безстопанствените кучета. Във връзка с това Общинската програма предвижда прилагане на кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствени кучета в общината. Кастрирането на кучетата има и своите здравни и социални предимства - предпазва животните от редица заболявания, в т.ч. и от злокачествени тумори, мастити, полови инфекции, с което се удължава продължителността на живота им; успокоява животното и прави характера му по-социален; предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и нежелани травми.

Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче", съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД.

            Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и броят им нараства за кратко време. В случай, че се подходи с отстраняване на безстопанствените кучета и прибирането им в приют се наблюдава временно освобождаване на терени, които постепенно се населяват и запълват от мигриращи животни. В резултат на това този метод е неефективен и предизвиква непрекъснат цикличен процес. За разлика от него, прилагането на метода „кастрирай и върни", при който кучетата се връщат по места, не се наблюдава този ефект, тъй като средата се запълва с вече кастрирани животни и се блокира раждаемостта.

2. Мерки по програмата


2.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация.

            Подходът за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира раждаемостта.

            Националната програма въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години от изпълнението й.

            Процесът по залавяне и обработка на безстопанствените кучета включва следните етапи:


- Публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета;


- Акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и утвърден годишен график от екипи за залавяне на безстопанствените кучета и от доброволци, съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните;


- За извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците предоставят заловените безстопанствените кучета с приемо-предавателен протокол (когато се предоставят от екип по залавяне) или информационен талон за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета (когато се предоставят от доброволец) на амбулаториите. Протоколът/информационния талон се издава в три екземпляра - един за екипа/доброволците, един за амбулаторията и един за съответната община. Управителят на амбулаторията предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето и изпълнява предвидените в Националната програма действия, включително при неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомяването (ако кучето е регистрирано), кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик. Не осиновените се връщат по местата на залавянето им.


- Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности чрез водене на дневник по образец с данни за всяко куче -възраст, външни белези, пол, килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и поставени ваксини, обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче. В началото на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината копия от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни талони.


- След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар преценява продължителността на следоперативния престой, след което безстопанствените кучета се връщат по местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с кметовете на общини или кметските наместници по населени места. Не се допуска връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища, съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните.


- В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи се от продължително лечение кучета, същите се настаняват във временни приюти.


            Евтаназия на безстопанствени кучета, настанени във временни приюти, се допуска при условията на чл. 179,ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат да заявят желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да подпишат декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и да изпълняват изискванията на чл. 49 и 50 от Закона за защита на животните, т. е. да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират срещу бяс върнатите по места кучета, за които поемат грижи и отговорност. Задължават се ежегодно да заверяват паспорта на кучето в общинската администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, и да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора или животни. При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари. В случай, че сигналът за агресивно поведение на куче е подаден от организации за защита на животните, последните също могат да участват в проверката. При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на общината.


2.2. Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета.

Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от:

- две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната администрация;

- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита на животните;

-съвместно от община и организация с предмет на дейност защита на животните или община и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория.

            Изграждането на регионални приюти се подпомага, когато са изпълнени едновременно следните условия:

- на територията на съответните общини няма изградени общински или частни приюти или са с недостатъчен капацитет;

- на територията на всяка община е извършено най-малко едно преброяване на безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.


Регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез:

- предоставяне на терени и сгради -държавна и общинска собственост;

- предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския съвет средно срочна бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности за изпълнение на целите имат прогнозен характер;

- изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа;

- включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове;

- включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и проекти;

- изработване на типов проект за изграждане на регионален приют. Регионалните приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.


2.3. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони. Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и подаряване на кучета чрез интернет-сайтовете. Тази дейност все повече се разширява, поради липсата на регистрация, което от своя страна лишава компетентните органи от възможността да осъществяват контрол и да налагат санкции. С това се задълбочава ситуацията с нарастване на броя на безстопанствените кучета. Поради тази причина е необходимо активизиране на обществената намеса и повишаване информираността на гражданите за изпълнение на задълженията и контрола в тази област. За ограничаване на подобен тип дейности би спомогнало своевременното уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните, като лицата, които подаряват или придобиват кучета следва да предоставят данни за новия собственик и за самото куче (име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени ваксинации, данни за родителите на кучето). За справяне с проблема е необходимо познаване на действащото законодателство, както и подзаконовата нормативна база в тази област. Основни актове са Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 39 от 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и други. Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и чл. 7, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За активизиране на обществеността във връзка с овладяване популацията на безстопанствени кучета се извършват информационни кампании, организирани от общината. Същите целят задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и насърчаване на гражданската активност. Само чрез намеса от страна на обществото могат да се постигнат добри резултати. Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите домашни кучета, да предпочетат тяхната кастрация, да не извършват нерегламентирана търговия, при подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят контрол. Следва да се засили обществената намеса, като всеки гражданин, който забележи нарушение и неспазване на изискванията да сигнализира своевременно общинските органи, които да осъществят своите правомощия и да предприемат необходимите мерки. Чрез засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на санкции могат да се постигнат задоволителни резултати за справяне с проблема.


V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


1. Ръководство

Кметът на общината ръководи изпълнението на програмата и планът по чл.40, ал.3 и ал.4 от ЗЗЖ.

2. Координация

            На местно ниво координацията се осъществява чрез взаимодействие между Кмета на общината, Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към българския ветеринарен съюз и Организация за защита на животните. На национално ниво координирането е чрез взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Национално сдружение на общините в република България, Български ветеринарен съюз и Организации за защита на животните.

3. Контрол по изпълнение на програмата

Контролът по изпълнение на общинската програма и планът по чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните.


4. Участници в програмата


4.1. Общински съвет:

4.1.1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и план за действие, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните и бюджет за изпълнението им;

4.1.2. При заседания на постоянните комисии към общински съвет -Балчик, по въпроси касаещи програмата, може да се включат представители на ОДБХ и НПО;

4.1.3. Актуализира приетата Програма и съответния бюджет за изпълнението, въз основа на годишния отчет на кмета, представен пред Общинския съвет.

4.2.  Кмет на община

4.2.1. Кметът на община Балчик, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;

4.2.2. Кметът или упълномощени от него лица организират цялостното изпълнение на Програмата, сключването на договори с други приюти, стационарни и подвижни амбулатории.

4.3. Общинска администрация:

4.3.1. Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общинския съвет;

4.3.2. Отпечатва и разпространява материалите по Програмата;

4.3.3. Осигурява медийно отразяване на дейностите по програмата;

4.3.4. Създава и поддържа регистър по чл.54 от Закона за защита на животните;

4.3.5. Осигурява мобилна амбулатория за обработване на кучетата, отглеждани на открито;

4.3.6. Обработва сигнали и жалби на граждани и организации:

- по телефон;

- писмено;

- по електронна поща;

Анонимни сигнали и жалби не се обработват.При подаване на сигнал се записват имената на гражданина или организацията и телефон за обратна връзка, посочва се мястото на инцидента и описание на кучето/та/. 

4.4. Ветеринарни власти

- Българска агенция по безопасност на храните и нейните регионални структури -Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич:

4.4.1. Упражняват системен контрол по отношение на хуманното отношение към животните.

4.4.2. Упражняват системен контрол върху дейностите по Програмата и стационарната амбулатория чрез провеждане на проверки.

4.4.3.Упражняват системен контрол върху ветеринарномедицинския надзор на обработените кучета, чрез провеждане на проверки.

4.5. Неправителствени организации за защита на животните

4.5.1. Съдействат при решаване на проблеми в сферата на защита на животните и хуманно отношение към животните, като посочват свои представители за координирани на работата между общината, неправителствените организации за защита на животните и гражданите;

4.5.2. Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета:

4.5.3. Съдействат в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали;

4.5.4. Осигуряват по възможност финансова помощ;

4.5.5. Организират и провеждат задомителни кампании;

4.5.6. Мероприятия по популяризиране на Програмата и поощряване на идеята за защита на животните и природата, както и нейното популяризиране сред населението и ефективното повишаване културата на обществото в тази област чрез средствата за масово осведомяване, публични прояви и др.;


5. Общински приют за безстопанствени животни

На територията на община Балчик не съществуват и не функционират приюти или кастрационни центрове за безстопанствени кучета. В националната програма са предвидени мерки за подпомагане на общините за изграждането на регионални приюти, в които ще бъдат поетапно настанявани, обработените (кастрирани) безстопанствени животни, тогава когато е обявено/доказано блокиране на раждаемостта на безстопанствените животни на територията на цялата страна. Сама по себе си горната мярка се изключва като възможност държавата да подпомогне общините за изграждането на приюти. Възможността за финансиране за да се изгради и стопанисва приют за безстопанствени кучета е чрез собствено финансиране от страна на община Балчик.


6. Нормативна база

- Закон за защита на животните;

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Становище на Световната здравна организация;

- Европейската конвенция за защита на животните;

- Наредби, издадени от Министерството на земеделието, храните и горите;

- Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик;

- Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Балчик.


7. Финансиране

- Бюджета на Общината;

 - Събраните средства от "такса за притежаване на куче";

- Дарения отграждани, фирми и неправителствени организации;

- Международни програми и проекти;

- Други източници на финансиране.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

1. Управление и оценка на програмата

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик се управлява от кмета на общината и/или от упълномощено от него лице.

Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на прилагане на мерките и постигането на заложените задачи.

Оценката се реализира с оглед постигане на ефективност и ефикасност от изпълнението на Програмата. Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани за намаляване популацията на безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се допуска участие на организация за защита на животните, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия.


2. Докладване и отчетността.

а) Кметът на общината, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на Програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

б) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните ежегодно до 1 април внася отчет за изпълнение на общинските програми до Министъра на земеделието, храните и горите.

в) Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 април внася за приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на Националната програма.


3. Уведомяване на обществеността

Приетата общинска програма и планът по чл. 40, ал. 3 от Закона

за защита на животните се публикува на интернет страница на община Балчик в срок от 14 дни от тяхното приемане. При всяко изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира.


4. Време за изпълнение

Програмата влиза в сила след приемането ѝ от Общински съвет -Балчик и обявяването ѝ на официалния сайт на Общината. Срокът за изпълнение на тази програма е 2021-2025 год. като се работи по метода „КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ".


VII. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мониторингът ще бъде осъществяван по следните индикатори за изпълнение:

 • Брой на безстопанствени кучета, както следва:

 - заловени;

- маркирани;

- кастрирани;

- ваксинирани (вкл. реваксинирани);

- обезпаразитени;

- настанени в приюти;

- върнати по места;

- осиновени;

- евтаназирани;

- умрели.


 • Брой на домашни кучета, както следва:

- регистрирани;

- кастрирани.

 • Брой извършени проверки, както и:

- подадени сигнали, молби и жалби;

- констатирани нарушения;

- дадени предписания;

- съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.


VIII. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

 

Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската програма с Националната програма, следва да се предприемат коригиращи действия. Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и предотвратяване на повторно проявление. Прилагането на коригиращите действия включва:

 - установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него;

- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му;

- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.


Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия. 2. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ


Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик може да се организират информационни кампании, съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните, областната колегия към Български ветеринарен съюз и неправителствени организации за защита на животните, които да популяризират проблема с безстопанствените кучета и да активизират обществеността за намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета.

Кампаниите включват програми:

- включително за разясняване на обществеността за ползата от мерките по Програмата и нейното прилагане;

- рисковете и предпазването от зоонози;

- насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета;

- ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените животни, като се запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се възпроизвеждат;     

 - осиновяването на безстопанствени кучета;

-повишаване на културата на отглеждане на домашни кучета;      

  -набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за кучетата и други дейности в приютите;

- набиране на средства за лечение на болни кучета.

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии.IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Евтаназията не решава проблема с безстопанствените кучета.

При масова евтаназия популацията временно намалява до момента на поява на ново поколение бездомни кучета, което се поддържа според наличното количество храна, вода и подслон в средата. Исторически доказаният за ефективен метод, приложен успешно в редица европейски страни, е стерилизиране /кастрация/ и връщане на животните по местата им. Така върнатите кучета пазят територията си от ново прииждащите кучета и същевременно не могат да се възпроизвеждат.


В обобщение могат да бъдат направени следните изводи:

- Методите на улавяне и настаняване в приюти не са практични, поради големия брой животни, които се обхващат и впоследствие високите разходи за угрижване.

- Широко използваните методи на хващане и евтаназиране не са ефективни. Те водят само до временно намаляване на броя на бездомните кучета и са много скъпи, а освен това подронват авторитета на Общината,  респективно на страната.

- Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период от време броят на бездомните животни значително ще намалее. Тези методи са по-малко скъпоструващи спрямо горните и имат допълнителен добър страничен ефект като подобрено поведение на животните.

- Методите на регистрация и идентификация са полезни при контрола на популацията от животни и намаляване на изоставянето.

- Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от решаващо значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди.


Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската програма с Националната програма, следва да се предприемат коригиращи действия. Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и предотвратяване на повторно проявление.


Прилагането на коригиращите действия включва:

 - установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него;

- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му;

- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.


Програмата е разработена на основание чл. 40, ал. 3от Закона за защита на животните, в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

Програмата е отворен и динамичен документ, който ще се допълва и актуализира периодично, съобразно националното законодателство и потребностите на общината

.Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик е приета е с Решение № ..........от .................. год., по Протокол № ....... на Общинския съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет -Балчик.Необходимост от разработването на програмата възниква съгласно Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

В населените места на община Балчик, вилните зони и покрайнините на гр.Балчик има наличие на безстопанствени кучета, което води до здравни рискове за хората.Те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека.

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик е разработена на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: -Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, -прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство;

-прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията е кучета, предвидени в българското законодателство;

-повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпило заявление вх. №94-00-88/21.01.2021 г. от Мина Иванова Атанасова от гр. Балчик и вх. №  94-00-467/04.03.2021 г. от Генчо Желязков Анастасов от гр. Балчик за закупуване на общински имоти в м. „Двете чешми" гр. Балчик, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното


                                     проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 356 м2, представляваща ПИ № 02508.81.39 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 328 м2, представляваща ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема    Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г го одобри със „За" - 4 гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ ПКУТСЕ приема  -  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г, със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №286 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 356 м2, представляваща ПИ № 02508.81.39 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 328 м2, представляваща ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред -Разглеждане на заявление от Снежана Димитрова Петрова от с. Оброчище за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-1/18.02.2021 г. от Снежана Димитрова Петрова за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в с. Оброчище, ул. „Добруджа" №22. Снежана Димитрова Петрова е собственик по наследство и давност на дворно място в с.Оброчище, съгласно Нот. акт № 579, том І, дело 549 от 01.11.1974 г. на Балчишки Районен съд; Удостоверение за наследници №136/20.10.2020 г. на Кметство с. Оброчище и Нот. акт № 162, том V, дело 910, вх. № 2264 от 18.09.2018 г. на Служба по вписванията на РС-Балчик. По така описаните документи, собственика претежава 834 м2 от имота, представляващ част от ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ХVІІ, кв.13 по ПУП на с. Оброчище), целия с площ от 1090 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 256 м2, актувани с АОС № 4910/02.03.2021 г., предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното


                                            Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/18.02.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Снежана Димитрова Петрова по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХVІІ, кв. 13 по ПУП на с. оброчище, целия с площ от 1090 м2, като Снежана Петрова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 256 м2 (двеста петдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4910/02.03.2021 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 096.00 лв. (пет хиляди деветдесет и шест лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Разглеждане на заявление от Снежана Димитрова Петрова от с. Оброчище за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  - Разглеждане на заявление от Снежана Димитрова Петрова от с. Оброчище за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище., със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №287: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/18.02.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Снежана Димитрова Петрова по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХVІІ, кв. 13 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1090 м2, като Снежана Петрова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 256 м2 (двеста петдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4910/02.03.2021 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 096.00 лв. (пет хиляди деветдесет и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разглеждане на молба от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е молба вх. № 26-00-371/22.02.2021 г. от ЕТ „Николайчо Маринов", представлявано от Николайчо Георгиев Маринов за прекратяване на съсобственост по отношение на УПИ VІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение № 49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик. Заявителят е собственик на стопанска сграда, ведно с прилежащ терен с площ от 1 335 м2 в „Стопански двор" с. Дропла, съгласно Нотариален акт №178, том ХІ, рег.3772 дело 1661 от 30.10.2009 г., издаден от Служба по вписванията гр. Балчик и Решение № 75 от 16.07.2015 г. на ВКС. Имотът представлява част от УПИ VІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение №49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик, част от проектен ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта на с. Дропла, целия с площ от 5 898 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Община Балчик в размер на 1053 м2 и реализиране на заложените в бюджета приходи,  предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                            Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-371/22.02.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ „Николайчо Маринов", представлявано от Николайчо Георгиев Маринов, по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ VІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 5 898 м2, като ЕТ „Николайчо Маринов" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 1053 м2 (хиляда петдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4718/01.06.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 360.00 лв. (пет хиляди триста и шестдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Разглеждане на молба от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.        със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ одобрява-  Разглеждане на молба от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик. през 2021г, със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №288: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-371/22.02.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ „Николайчо Маринов", представлявано от Николайчо Георгиев Маринов, по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ VІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 5 898 м2, като ЕТ „Николайчо Маринов" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 1053 м2 (хиляда петдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4718/01.06.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 360.00 лв. (пет хиляди триста и шестдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. №ОС-3012-1/08.02.2021 г. от Радостина Енчева Енчева и Деян Енчев Енчев от гр. Балчик, наследници на Енчо Илиев Енчев и Елена Денева Енчева, за придобиване право на собственост върху общински имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик. Радостина Енчева Енчева и Деян Енчев Енчев са собственици на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт № 105, том ІІ, дело № 774, вх. рег. №1342 от 30.03.2007 г. на Служба по вписванията към РС - Балчик и удостоверения за наследници № ГР-2016-83 и ГР-2016-84 от 08.02.2021 г. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:


                                                   проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/08.02.2021 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 12 886.00 лв. (дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв.69 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 476 м2 (четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4909/23.02.2021 г. на собствениците на законно построена върху него сграда Радостина Енчева Енчева и Деян Енчев Енчев. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик;  със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик със „За" - 3; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №289: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/08.02.2021 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 12 886.00 лв. (дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв.69 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 476 м2 (четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4909/23.02.2021 г. на собствениците на законно построена върху него сграда Радостина Енчева Енчева и Деян Енчев Енчев. 

     Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик е, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                       

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4871/21.12.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІV, кв. 311 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 178 м2  (сто седемдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 280.00 лв. (седем хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

     Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик със „За" - 4; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 290: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4871/21.12.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІV, кв. 311 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 178 м2  (сто седемдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 280.00 лв. (седем хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.61 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                       

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3734/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.61 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 326 м2 (триста двадесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 405.00 лв. (девет хиляди четиристотин и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява.- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.61 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"., със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 291: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3734/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.61 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 326 м2 (триста двадесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 405.00 лв. (девет хиляди четиристотин и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3704/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 356 м2 (триста петдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 270.00 лв. (десет хиляди двеста и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

 със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 292: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3704/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 356 м2 (триста петдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 270.00 лв. (десет хиляди двеста и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                               

        проекто - решение:

       

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3757/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 208 м2 (двеста и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 000.00 лв. (шест хиляди лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за -  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"; със „За"- 4 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 293: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3757/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 208 м2 (двеста и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 000.00 лв. (шест хиляди лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


     Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.33 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение:          

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3758/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.33 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 194 м2 (сто деветдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 597.00 лв. (пет хиляди петстотин деветдесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.33 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" ; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 294: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3758/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.33 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 194 м2 (сто деветдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 597.00 лв. (пет хиляди петстотин деветдесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 10 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на свое заседание, проведено на 23.04.2020г., Общински Съвет - Балчик е приел Решение №82 по Протокол №8, с което са дали своето съгласие за отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 30 бр. павилиони от №1 до №30, всеки с площ 4.5 кв.м., находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца". След проведена процедура и предвид Заповед №826/08.07.2020г., павилиони №7, №10, №20, №25, №26 и №29 са останали незаети. След постъпили Заявления от наематели, за прекратяване на сключени вече Договори за павилиони на алея „Двореца", част от Договорите на наетите павилиони са прекратени с Анекси, а именно павилиони №2, №9, №17 и №23, които към момента също са свободни.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска  собственост, част от ПИ№02508.7.359, представляващ 10 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, №17, №20, № 23, №25, №26 и №29, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея "Двореца" за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 5 години.

2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За"- 4 гласа ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 10 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 10 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м., със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 295: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска  собственост, част от ПИ№02508.7.359, представляващ 10 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, №17, №20, № 23, №25, №26 и №29, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея "Двореца" за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 5 години.

2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост с площ 64 кв.м за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв./ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 5 (други),  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м., със „За"- 4 гласа;

 Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м, със „За" - 3;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 1,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 296: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост с площ 64 кв.м за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв./ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 5 (други),  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2021/2022 година за срок от 5 /пет/ години.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Съгласно разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), свободни земеделски земи- частна общинска собственост, могат да се отдават под наем на трети лица. Отдаване под наем на тези имоти се извършва от кмета на Община Балчик, след провеждане на публичен търг. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем.

Преди извършването на тези действия в съответствие с разпоредбата на чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик следва да определи началната наемна цена на декар за провеждане на търга с тайно наддаване, както и срока за отдаването под наем.

Към настоящия момент, Община Балчик разполага със свободни земеделски земи в следните землища: Балчик, Безводица, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Преспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Царичино и Църква, описани в Приложение №1.

Началната тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд, която предлагам е утвърдената с Решение №84 по Протокол №9 от 31.03.2016г. от редовно заседание на Общински съвет Балчик, индексирана с индекса на потребителските цени, публикуван от НСИ за периода от 01.04.2016г. до 31.12.2020г.- 61 лв./дка., В тази връзка, моля да бъде прието следното:


ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - 61.00 лв./дка

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост-5 /пет/ стопански години от 01.10.2021г. до 01.10.2026г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за - Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2021/2022 година за срок от 5 /пет/ години. със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №297: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - 61.00 лв./дка

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост-5 /пет/ стопански години от 01.10.2021г. до 01.10.2026г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Гурково, община Балчик.давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С  изменение и допълнение на Закона за водите,  в чл. 19 а от ЗВ (ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) се предвиди възможност общините, които не могат да поддържат в дължимото техническо и експлоатационно състояние собствените си язовири, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата.

В допълнение, съгласно чл. 139а, ал.1 и ал.3 от Закона за водите е предвидено образуването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири", с основен предмет на дейност комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост.

Към настоящия момент, в община Балчик съществуват 2 (два) язовира - публична общинска собственост.

Двата язовира са собственост на общината и са изградени през шестдесетте години на миналия век, когато е била в ход кампания за строителството на язовири с цел поливане или засяване на различни зеленчукови култури и осигуряване на вода за поене на пасищните животни.

Към настоящия момент, прилежащите съоръжения на язовир „Македонка" се намират в неизправно състояние, като някои съоръжения липсват. Язовирът е с нарушени стени, преливниците са заровени. Нуждае се от аварийно-възстановителни дейности по дигите, откосите, изпускателите и преливниците. В общината липсва техническа документация от хидроинженери, по която да се извършват ремонтни дейности. Компетентните органи в последните години постоянно изискват документация, да се извършва почистване на избуялата растителност, ремонтиране на крановете и др.

За съжаление, към момента Община Балчик няма финансовата възможност да се справи с посочените по-горе проблеми.

Към настоящия момент язовир „Македонка" няма воден обем. Язовирът от години е неизползваем и празен - няма вода.

Предвид това и, че същия е разположен на територия на границата между две общини е трудно да се постигне съгласие за поддържане, извършване, респ. финансиране на каквито и да е дейности.

Считам, че са налице законовите предпоставки за извършване на дарението, безвъзмездно прехвърляне въпросния язовир на държавата с предоставяне правата за управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири", тъй като яз. „Македонка" представлява язовир по смисъла на §1, ал. 1, т. 94 от Допълнителните разпоредби на ЗВ, има надлежен акт за общинска собственост за същия и не е отдаден на концесия (чл. 19а, ал. 1-3 ЗВ).

В заключение на гореизложеното, за да бъдат решени окончателно проблемите с яз. „Македонка" при горните мотиви и на осн.чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА, предлагам на Общинския съвет следния проект за решение:

Решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 вр. с чл. 7, ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 19а, ал. 1 и ал. 3 вр. с 139а, ал. 6 и вр. с чл. 19б от Закон за водите, Общински съвет БалчиК


реши:

1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне (чрез договор за дарение) в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост акт 551/08.07.2016г., номер на имота 000340  /ПИ 18160.41.28/, площ 193074 кв. м. в землището на с. Гурково об. Балчик, собственик: община Балчик.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да внесе мотивирано предложение до областен управител на област Добрич, с копие до министъра на икономиката, ведно с изискуемите документи -  за прехвърляне собствеността на язовира и да извърши всички последващи действия по безвъзмездното му предоставяне на държавата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Гурково, община Балчик със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Гурково, община Балчик със „За" - 3; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 вр. с чл. 7, ал. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 19а, ал. 1 и ал. 3 вр. с 139а, ал. 6 и вр. с чл. 19б от Закон за водите, Общински съвет Балчик


реши:

1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне (чрез договор за дарение) в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост акт 551/08.07.2016г., номер на имота 000340  /ПИ 18160.41.28/, площ 193074 кв. м. в землището на с. Гурково об. Балчик, собственик: община Балчик.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да внесе мотивирано предложение до областен управител на област Добрич, с копие до министъра на икономиката, ведно с изискуемите документи -  за прехвърляне собствеността на язовира и да извърши всички последващи действия по безвъзмездното му предоставяне на държавата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик давам думата на г-н  Даниел Димитров - член на  ПКЗССД:

 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Даниел Димитров - член на   ПКЗССД: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 17.03.2021година  разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1. С. Жекова  Христова- за лечение, в размер на  150.00 (сто и петдесет ) лева.

2. Е. Назмиев Алишев - за лечение, в размер на  200,00 (двеста) лева

3. И. Шефкет Салим - за лечение, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

4. К. Иванов Костов- социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

5. Д. Демиров Юсеинов- за социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

6.  Б. О. Осман -  за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

7. Б. Себайдин Муртаза - за лечение в размер на в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

8.  Н. Мирчев Тодоров -  за лечение в размер   на  150,00 (сто и петдесет) лева

9. Б. Демиров  Мързиков- за лечение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

10.  А. Тахирова Алиева - лечение в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

11. Н. Любомирова - за лечение на  сина Димитър Стоянов Стоев в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

 (Ще се получат от майката за сина Д. Стоянов Стоев)

12. Д. С. Красимиров - за лечение  в размер на 300,00 (триста) лева

 (Ще бъдат получени от майката Ж. К. Рускова)

13. К. Руменова Ангелова- -  за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

14. П. Трифонова Цонева - за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева

15. Ц. Миткова Рашкова - за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

16. К. Петрова  Топалова - за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

17. О. Василев Илиев - за лекарства в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

18. Ж. Киров Мирчев - лекарства в размер на 100,00 (сто) лева

20. В. Георгиева Василева- за социално подпомагане в размер на 150.00

 (сто и петдесет) лева

21. Н. Али Исмаил - социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

22. С. Кемал Шефкет -за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

23. А. Рачева Симеонова- за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева

24. М. Тодоров Костов-  за лечение в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

25. Р. Миткова Христова- социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

26. М. Рамадан Ахмед- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява-  Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик „За" - 4;

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Господин Председател, предлагам всички молби да бъдат гласувани анблок.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да гласуваме предложението на г-н Лафазански с вдигане на ръка:

„За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0; Приема се.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  цялата точка;


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 299: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. С. Жекова  Христова- за лечение, в размер на  150.00 (сто и петдесет ) лева.

2. Е. Назмиев Алишев - за лечение, в размер на  200,00 (двеста) лева

3. И. Шефкет Салим - за лечение, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

4. К. Иванов Костов- социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

5. Д. Демиров Юсеинов- за социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

6.  Б. О. Осман -  за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

7. Б. Себайдин Муртаза - за лечение в размер на в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

8.  Н. Мирчев Тодоров -  за лечение в размер   на  150,00 (сто и петдесет) лева

9. Б. Демиров  Мързиков- за лечение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

10.  А. Тахирова Алиева - лечение в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

11. Н. Любомирова - за лечение на  сина Димитър Стоянов Стоев в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

 (Ще се получат от майката за сина Д. Стоянов Стоев)

12. Д. С. Красимиров - за лечение  в размер на 300,00 (триста) лева

 (Ще бъдат получени от майката Ж. К. Рускова)

13. К. Руменова Ангелова- -  за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

14. П. Трифонова Цонева - за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева

15. Ц. Миткова Рашкова - за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

16. К. Петрова  Топалова - за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

17. О. Василев Илиев - за лекарства в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

18. Ж. Киров Мирчев - лекарства в размер на 100,00 (сто) лева

20. В. Георгиева Василева- за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет)

21. Н. Али Исмаил - социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

22. С. Кемал Шефкет -за социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет)

23. А. Рачева Симеонова- за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева

24. М. Тодоров Костов-  за лечение в размер на 150.00 (сто и петдесет)

лева

25. Р. Миткова Христова- социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет)

26. М. Рамадан Ахмед- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с провеждането на традиционни за Балчик предстоящи културни събития като Международен хоров фестивал «Черноморски звуци», Международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик», Международен фолклорен фестивал «Море от ритми» и Театрален фестивал «Младите в изкуството - Виа Понтика» е необходимо приемане на решение на Общински съвет - Балчик, с което Община Балчик да осигури финансирането им. Средствата ще бъдат предоставени на посочените по-долу юридически лица с нестопанска цел за организиране и провеждане на фестивалите.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание следното:

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1.                   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен хоров фестивал «Черноморски звуци» със СНЦ «Музикален свят - Балчик», ЕИК по Булстат 176077790, представлявано от Председателя Валентина Георгиева Петрова.

2.                   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев.

3.                   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен фолклорен фестивал «Море от ритми» с СНЦ «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от Управителя Галина Гавраилова Димитрова.

4.                  Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков.

5.                   Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Обшина Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.З и т.4 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали; Комисията предложи да бъде добавена след точка четири, т.5 - Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с Решение № 253   от Протокол  № 18 от 25.02.2021г., като се сключи договор  за сътрудничество за организиране на „Фестивал на цацата" със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗЕЛЕНИ ПОСОКИ", с адрес: гр. Варна, район „Одесос", ул. ***, с ЕИК по Булстат 176928974 представлявано от Петя Събева.

със „За" -4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо  Фудулова, други колеги по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Г-н Ангелов, колеги, колкото и да не ми е приятно, аз не мога да подкрепя точката представена по този начин и формулирана така поради две основни причини: Първо нарушаваме Закона за публичните финанси, като разпределяме по този начин средства и второ - не сме приели Правилник за финансиране и съфинансиране на юридически лица с нестопанска цел. Т.е. ние не очакваме от биенифициентите да представят проектно решение, не очакваме предложенията да имат състезателен характер също така не очакваме да предложат проект на бюджет. Не сме дифинирали допустимите и недопустимите разходи за  които могат да се използват тези публични финансови средства  от бюджета на Община Балчик. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Лафазански, г-н  Ангелов заповядайте:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:Може ли да ми кажете къде нарушаваме Закона?

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: В чл. 20 ако не се лъжа, не мога с точност да цитирам.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Бих искал и на мен да ми бъде ясно, тъй като от години по този начин финансираме фестивали, извинявайте г-н Лафазански ще ви попитам, всеки път ще обявявате процедура по Закона по обществените поръчки, например изпълнител на фолклорния фестивал, но той си има ноу-хау, организации има всичко.  Затова ние използваме традиционните организатори за да можем да ги финансирали по този начин, винаги е била така.

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник:Абсолютно нямам нищо против това, но липсата на отчетност

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Всички фестивали  правят  отчети за всяко изразходване на средства, ако желаете  може да ги предоставим.

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Добре, защото последната точка, която е спомената  е за дилигиране на допустимите и недопустимите средства.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лафазански,  г-н Ройдев заповядайте:

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Моля да продължим по процедура.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, минаваме по процедура  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението на комисията по бюджет и финанси, а именно- да бъде добавена след точка четири, т.5  да се включи договора на - Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с Решение № 253   от Протокол  № 18 от 25.02.2021г., като се сключи договор  за сътрудничество за организиране на „Фестивал на цацата" със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗЕЛЕНИ ПОСОКИ", с адрес: гр. Варна, район „Одесос", ул. ***, с ЕИК по Булстат 176928974 представлявано от Петя Събева.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги сега да предлагам да гласуваме цялото предложение, което е изменено и става от шест точки, като се добави и приетото предложение на ПКБФЕЕ, минаваме в режим на гласуване, което  отново ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 300: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен хоров фестивал «Черноморски звуци» със СНЦ «Музикален свят - Балчик», ЕИК по Булстат 176077790, представлявано от Председателя Валентина Георгиева Петрова.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев.

 3.Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение 253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен фолклорен фестивал «Море от ритми» с СНЦ «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от Управителя Галина Гавраилова Димитрова.

4.   Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №253, протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков.

5.      Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение № 253   от Протокол  № 18 от 25.02.2021г., като се сключи договор  за сътрудничество за организиране на „Фестивал на цацата" със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗЕЛЕНИ ПОСОКИ", с адрес: гр. Варна, район „Одесос", ул. ***, с ЕИК по Булстат 176928974 представлявано от Петя Събева.

6.         Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.З и т.4 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесет и пета точка от дневния ред Разглеждане на предложение от Красимир Станев- Изпълнителен Директор на „Албена" АД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик       По двадесет и пета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,   във връзка с постъпило предложение вх. № 26-00-492-001/07.10.2020 г. от Красимир Станев - Изпълнителен директор на "Албена" АД за закупуване на общински имот - полски път с площ от 6 244 м2, представляващ ПИ № 02508.90.749 по кадастралната карта на гр. Балчик, местност „Момчил", бе взето решение №256 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик. Със своя Заповед №АдК-04-6/11.03.2021 г. ВрИД Областен управител на област Добрич връща за ново обсъждане взетото решение, с указание за неговата отмяна. Основният мотив за оспорване на решението е т.2 от същото, с която се дава съгласие да се прекрати съсобствеността в проектния поземлен имот, съсобствен между Община Балчик и „Албена" АД. Прекратяването на съсобствеността може да се осъществи след промяна на предназначението на имота, промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост, влизане в сила на изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри и представяне скица на новообразувания имот. 

Полският път с идентификатор 02508.90.749 обслужва само имоти, собственост на „Албена" АД, като поради това се явява с отпаднало предназначение като път - публична общинска собственост. В тази връзка „Албена" АД представя проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик, с предложение за обединяване на ПИ № 02508.90.749 - общинска собственост и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД, съгласно Договор за продажба, вписан под № 102, том ІХ, вх. рег.№ 3409/19.11.2012 г. В резултат на обединението се образува нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, от които 6 244 м2 са общинска собственост, а останалите 205 421 м2 са собственост на „Албена" АД.  Съгласно чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съединяване на поземлени имоти на различни собственици се извършва въз основа на скица-проект, като изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва след постъпване на данните от вписан акт. Предвид горното, предлагам да бъде внесено за обсъждане пред общински съвет-Балчик следното

                                                            Проекто - решение:


На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 52, ал.1 т.4, във връзка с чл. 52, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и заявление вх. №26-00-492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който „Албена" АД участва с 205 421 м2, а  община Балчик участва с 6 244 м2, съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Разглеждане на предложение от Красимир Станев- Изпълнителен Директор на „Албена" АД

със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 301: На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 52, ал.1 т.4, във връзка с чл. 52, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и заявление вх. №26-00-492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който „Албена" АД участва с 205 421 м2, а  община Балчик участва с 6 244 м2, съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Отпускане на еднократна финансова помощ на Радостин Мирков от град Балчик, давам думата на г-н  Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

По двадесет и шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Уважаеми Ангелов,  уважаеми господин председател, уважаеми колеги  общински съветници, постъпила е молба за  финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик за сумата от 3500 лв., за превод на английски език и издаване/отпечатване/ на книгата "Кървавата бразда на Добруджа" по повод навършване на 20 години от първото издание на български език. Трайна е политиката на органа на местно самоуправление на гр. Балчик за подкрепа, в т.ч. и финансова, на културата  и местните автори и културни дейци. За предложения проект за решение в предходната година е проведена дължимата процедура по съобщаване по чл. 66 от АПК, доколкото се предвижда отпускане на средства, които не са предвидени конкретно в одобрения проект за за общински бюджет за настоящата година. Отпуснатият размер на финансова помощ в размер на 600.00 лв. е съобразен с моментното финансово състояние и предвидените в бюджета на общината за 2021 г.  разходи.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                      Проект!

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик, в размер на 600 (шестстотин) лева, за отпечатване на книга с наименование „Кървавата бразда на Добруджа" по случай 20/двадесет/ години от първото издание на книгата на автора на български език.

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лафазански,  колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за Отпускане на еднократна финансова помощ на Радостин Мирков от град Балчик; със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 302 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик, в размер на 600 (шестстотин) лева, за отпечатване на книга с наименование „Кървавата бразда на Добруджа" по случай 20/двадесет/ години от първото издание на книгата на автора на български език.

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и осигуряване на  подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на COVID-19 и потребностите на уязвимите групи.

Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ на Община Балчик възлиза на стойност 103 279,68 лв., като не се изисква съфинансиране от страна на конкретния бенефициент. Срокът за кандидатстване е до 31.05.2021 г.

Допустими дейности по проекта са  предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; обучение и супервизия на персонала и ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, при аргументирана необходимост. Съгласно изискванията на програмата при кандидатстване се изисква представяне на решение на Общински съвет,  с което се дава съгласие за подаване на проектно предложение по Процедурата.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  предложението за Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002

"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.; „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 303: 1 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и осма точка от дневния ред - Възлагане изготвянето на план за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в деловодството на Община Балчик постъпи писмо с вх. №ЕО-172/09.03.2021г. от За Директора на РИОСВ- гр. Варна, с което ни посочва, че във връзка с наше искане за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка относно представения от нас проект на „План за интегрирано развитие на община Балчик 2021- 2027г." следва да представим решение на Общински съвет- гр. Балчик, в качеството му на възложител по смисъла на §1, т. 21 от ДР на ЗООС, с което кметът на общината е оправомощен да изготви горепосочения план.

Към настоящия момент, а и през годините назад такова решение не е взимано от Общински съвет- гр. Балчик и дори считаме, че е недължимо, предвид правилата, заложени в чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие и с оглед вменената на кмета на общината оперативна самостоятелност да организира изработването на плана за интегрирано развитие на общината и да го внесе за одобряване в общински съвет. В тази връзка с писмо с изх. №ЕО-172_001/12.03.2021г. до РИОСВ сме изложили аргументите си за това. като сме посочили, че от регионалната инспекция неправилно тълкуват §1 от ДР на ЗООС , определяйки общинския съвет като възложител на план. В подкрепа на това твърдение е както чл. 23, т. 1 от ЗРР. така и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, според които общинският съвет има компетенции да одобрява вече изработени планове, но не и да възлага изработването им, защото това е направил самия закон в чл. 23 т. 1 от ЗРР. От РИОСВ-Варна обаче ни предупредиха, че ако не представим такова решение, на основание чл. 12, ал.З от Наредбата на ЕО и чл. 11, ал. 2 от Наредбата на ОС ще прекратят процедурата.

Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с §1, т. 21 от ДР на ЗООС, Общински съвет- гр. Балчик реши:

     1. Възлага на кмета на Община Балчик да изработи план за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027г., който след изготвянето да бъде внесен за обсъждане и приемане в Общински съвет- гр. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ ПКБФЕЕ  приема  Възлагане изготвянето на план за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г." със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване на  проекта с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 304: На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с §1, т. 21 от ДР на ЗООС, Общински съвет- гр. Балчик реши:

     1. Възлага на кмета на Община Балчик да изработи план за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027г., който след изготвянето да бъде внесен за обсъждане и приемане в Общински съвет- гр. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и девета точка от дневния ред - Приемане решение за одобрена структура на Общинска администрация -гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По двадесет и девета точка от дневния ред:

 

     Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, представям на Вашето внимание настоящия доклад за приемане на решение за промяна на структура на Общинска администрация- гр. Балчик, одобрена с Решение №64 по Протокол №7/27.02.2021г. на Общински съвет- гр. Балчик, предвид необходимостта от разкриване на нова дейност, свързана с детското хранене в общинските детски заведения.

Промяната обхваща следното:

Добавяне във функция „Здравеопазване" на нова дейност, именувана „Общинска детска кухня" с разкриване на 6 щатни бройки.

Предвид изложеното, предлагам да се измени структурата на Общинската администрация, приета с горепосоченото решение, като се измени и общата численост на персонала, като от 248,5 броя се променя на 254, 5 броя.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание следното

Проект - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.2, чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Изменя Решение №67/27.02.2020г. по протокол №7 на Общински съвет гр. Балчик като във функция „Здравеопазване" добавя нова дейност „Общинска детска кухня" с разкриване на 6 щатни бройки, както следва: 1 бр. главен готвач, 2 броя пом.-главен готвач, 1 готвач и 2 бр. шофьор.

2. Изменя одобрената с решение №67/27.02.2020г. по протокол №7 на Общински съвет гр. Балчик численост на персонала от 248,5 броя се променя на 254, 5 броя.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да предприеме действия по редуциране на числеността на персонала в детските градини.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, няма да чуете становище на комисии, понеже  предложението влезе експресно, г-н Ангелов моля:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Тя функционира от 05.04.2021г.,  Общинска детска кухня, която ще приготвя храната на първо време за всички детски градини в Град Балчик с  намерението след това да обхване и  останалите детски градини. Тъй като трябваше да преназначим тези, които работеха в кухните на детските градини  така , че ние нямахме структура, която да  ги преназначим и тогава решихме да бъде създадена с решение на ОбС. Т.е. няма да назначаваме нови хора, а ще преназначим част от тях,  тъй като ще има двама души, които ще бъдат съкратени, което е й целта на Общинската детска кухня,  по малко персонал, вършим същата дейност. Няма да се назначават нови хора, а ще преназначим същите хора и затова ни трябва тази структура.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, г-н  Симеон Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: В хода на това пояснение, става въпрос, че ще има един център, който ще храни всички детски градини така ли?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Добре, това повдига един друг въпрос, Общинска администрация е станала над 250 човека, като цяло дали не е голяма бройката и дали имате някакви резерви за оптимизиране на ОбА тъй като заема една доста сериозна част от общинския бюджет и в даденият случай, знам, че има и други като изхранването на възрастни хора, това цялото обединява ли се  или си е съвсем отделна структура.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Не, има общо с Млечна кухня, която приготвя храна за децата по домовете. Това  единствено е нова кухня, която ще приготвя храна за детските градини на територията на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване на  проекта с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 305: На основание чл. 21, ал.1, т.2, чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Изменя Решение №67/27.02.2020г. по протокол №7 на Общински съвет гр. Балчик като във функция „Здравеопазване" добавя нова дейност „Общинска детска кухня" с разкриване на 6 щатни бройки, както следва: 1 бр. главен готвач, 2 броя пом.-главен готвач, 1 готвач и 2 бр. шофьор.

2.Изменя одобрената с решение №67/27.02.2020г. по протокол №7 на Общински съвет гр. Балчик численост на персонала от 248,5 броя се променя на 254, 5 броя.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да предприеме действия по редуциране на числеността на персонала в детските градини.


По тридесета точка от дневния ред

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към тридесета точка - Други,  заповядайте г-н Г-н Симеон Господинов:


Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Имам такъв въпрос, гледам, че се изгражда и възтановява велоалеята Балчик - Албена, нещо което винаги съм адмирирал, въпроса е дали щеуспее да  се изгради за сезона, който предстои? 


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да, това е целта ни.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик