• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д
№ 387
02.04.2021 г., гр. Балчик

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с необходимостта от осигуряване на нормална обстановка и недопускане нарушаване на обществения ред на територията на община Балчик при произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., насрочени с Указ на Президента на Република България № 9 от 14.01.2021 г.

НАРЕЖДАМ

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, а също така и тяхната консумация на други обществени места на територията на Община Балчик за времето от 20.00 часа на 03.04.2021 г. /денят за размисъл/ до 08.00 часа на 05.04.2021г. /денят след изборите/.

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови мероприятия през същия период, при които могат да възникнат предпоставки за нарушаване на обществения ред.

3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни тържества и обредни ритуали.

4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите и лицата, които извършват търговия с алкохолни напитки в обекти на територията на Община Балчик чрез средствата за масова информация, официалната интернет страница на Община Балчик: www.balchik.bg, кметове и кметски наместници.

5. Препис от заповедта да се изпрати на служебната електронна поща на началника на РУ Балчик и РУ Албена за сведение, упражняване на контрол и налагане на санкции на нарушителите, на служебната електронна поща на кметовете и кметските наместници в общината за последващо изпълнение на задълженията по т.4 от настоящата заповед.

Контрол по настоящата заповед възлагам на г-н Митко Петров-заместник-кмет на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: