• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д
№ 375
01.04.2021. год., гр.Балчик


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение № 2206-НС от 11.03.2021г на ЦИК, във връзка с предписание ЗП-02-8/27.03.2021 г. от РЗИ Добрич, становище от РИК Добрич от 31.03.2021 г. и необходимостта от промяна на заповед № 127/08.02.2021 г. на Кмета на Община Балчик относно предстоящите избори за народни представители на
04.04.2021 г.


Н А Р Е Ж Д А М :


1. ПРЕОБРАЗУВАМ ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 080300031 Държавна психиатрична болница, с.Карвуна в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 080300031 за COVID отделение в Държавна психиатрична болница, с. Карвуна за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 год.


2. Заповедта да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се предостави на РИК - Добрич, ТЗ "ГРАО" - Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.


3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.


Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс в три дневен срок от обявяването й пред областния управител.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: