• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за издаване на виза за проектиранеОбщина Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка със заявление с вх. № УТ-2027-40/02.03.2021г. за издаване на виза за проектиране за ПИ 02508.51.109 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, по реда на чл. 140, ал. 3, от ЗУТ е издадена виза с № 41/16.03.2021г., засягаща ПИ 02508.51.453, по КК на в.з.Белите Скали,Община Балчик      

Справки и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.


Като индивидуален административен акт, визата за проектиране подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: