публикувано на 26.03.2021 г.

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

П Р О Т О К О Л


Днес, 23.03.2021год., на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка изискванията на чл.37и, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на  Заповед №102/01.02.2016г., изменена със Заповед № 357/ 02.04.2020 год. на Кмет на община Балчик, се събра комисия в състав:

    1. Зехра Акиф - гл. експерт ОПФ

    2  Женя Манолова - главен юрисконсулт отдел  ПИТО                                                                                    

    3. Мари Караиванова - началник отдел ТСУОС

    Резервни членове :

    1. Румен Цонев - гл. специалист  вет. техник


със задача да извърши проверка за спазване на условията по чл.37и, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Балчик.

Проверката се извърши по данни от информационната система RegiX и официалната справка на БАБХ на основание чл.37м, ал.3, във връзка с ал.2 от ЗСПЗЗ, утвърдена със Заповед №РД11-282 от 09.02.2021г. на Изпълнителния директор на БАБХ.

Към 01.02.2020 год. община Балчик има сключени договори за наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери от общинския поземлен фонд, на основание чл.37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, както следва:

При проверката комисията установи и реши следното:

1.      Минчо Панайотов с ЕГН *********, постоянен адрес: гр. Балчик,

общ. Балчик, като собственик на животновъден обект №0250840005 с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №346/02.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС

Балчик с вх. рег. №1525/20.07.2020г., Акт. №155, том II, ползва пасище с площ 320.000 дка, кат. IV в землището на гр. Балчик.

Към 19.02.2021г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 30.40 животински единици /ЖЕ/, отговарящи на 494.000 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора му остава непроменен.


2.      Стоян Василев с ЕГН *********, постоянен адрес: гр. Балчик, общ.

Балчик, като собственик на животновъден обект №0250830003 с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №352/06.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

вх. рег. №1526/20.07.2020г., Акт. №156, том II, ползва пасища в землището на гр. Балчик и с. Тригорци с обща площ 381.770 дка до VII категория.

Към 19.02.2021г., по данни от  RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 35.55 ЖЕ, отговарящи на 533.250 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора му остава непроменен.


3.      Иванка  Дойчева с ЕГН ********* , постоянен адрес: с. Сенокос,

общ. Балчик, като собственик на животновъдни обекти с №№ 6625060001 и 5335740001 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключени и действащи два договора за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №496/17.10.2018г., ползва пасища в землището на с. Храброво и с.

Кремена с обща площ 578.280 дка до VII категория.

-          По Договор №370/08.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС

Балчик с вх. рег. №1528/20.07.2020г., Акт. №158, том II, ползва пасище с площ 258.000 дка до VII категория

Общата ползвана площ е 836.280 дка до VII категория.

Към 19.02.2021г., по данни от RegiX системата на БАБХ за животновъден обект намиращ се на територията на общ. Балчик, ползвателят има 53.35 ЖЕ, отговарящи на 800.250 дка до VII категория.

Комисията констатира, че не са налице условията на чл.37м, ал.4, т.1, т.2, т.3 и т.4, т.е. площта на ползваните пасища не е с 30 на сто по- малка от полагащите му се и по тази причина договора остава непроменен.


4.      Николай  Джилянов с ЕГН *********, постоянен адрес: гр.

Балчик, общ. Балчик, като собственик на животновъден обект №1816070002 с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключени и действащи два договора за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №499/19.10.2018г., ползва пасище в землището на с. Гурково с площ 162.170 дка до  IX категория.

-          По Договор №371/08.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС Балчик с

вх. рег. №1527/20.07.2020г., Акт. №157, том II, ползва пасища в землището на с. Гурково с площ 508.260 дка до VII категория, 545.290 дка до IX категория и в землището на с. Тригорци с площ 67.020 дка до VII категория.

Общата ползвана площ е 575.280 дка до VII категория и 707.460 дка до IX категория.

Към 19.02.2021г., по данни от  RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 156.40 ЖЕ, отговарящи на 2370.000 дка до VII категория и 4740.000 дка до IX категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора му остава непроменен.


5.      Стефан Енчев с ЕГН *********, постоянен адрес: гр. Балчик, общ.

Балчик, като собственик на животновъден обект №1816080004 с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №380/14.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС- Балчик с

вх. рег. №2035/04.09.2020г., Акт. №19, том III, ползва пасище в землището на с. Гурково с площ 70.000 дка, II категория.

Към 19.02.2021г., по данни от  RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 1.80 ЖЕ, отговарящи на 33.000 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят не отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, налице са условията на чл.37м, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ. В животновъдния обект броя на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по- малък от броя им към сключването на договора за наем, договорът се изменя, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните.

       С изх. №94-00-523/16.03.2021г. писмено е уведомен ползвателят Стефан Жечев Енчев, собственик на животновъден обект №1816080004, че броя на регистрираните пасищни селскостопански животни е с 30 на сто па- малък от броя им към сключване на договора за наем, изискана беше актуална справка за наличните и регистрирани животни. В определения срок, такава не е постъпила в Общинска администрация Балчик.

Следва в Договор №380/14.07.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с вх. рег. №2035/04.09.2020г., Акт. №19, том III, да се коригира площта.


6.      Пенчо Панталеев с ЕГН *********, постоянен адрес: с. Соколово,

общ. Балчик, като собственик на животновъден обект №6795100001 с пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №494/30.09.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

 вх. рег. №2263/06.10.2020г., Акт. №68, том III, ползва пасище с площ 44.040 дка, кат. III в землището на с. Бобовец, пасище с площ 108.700 дка, кат. II в землището на с. Стражица и пасище с площ 123.100 дка, кат. IV в землището на с. Царичино.

            Общата ползвана площ е 275.840 дка до VII категория.

Към 19.02.2021г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 74.65 ЖЕ, отговарящи на 1124.750 дка до VII категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора му остава непроменен.


7.      Румян Тодоров с ЕГН *********, постоянен адрес: с. Сенокос, общ.

Балчик, като собственик на животновъдни обекти с №№6625070003 и 6625020057 с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, има сключен и действащ договор за наем на земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване- пасища и мери.

-          По Договор №455/01.09.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Балчик с

 вх. рег. №2036/04.09.2020г., Акт. №20, том III и Анекс №1 от 05.02.2021г. към Договор №455/01.09.2020г., вписан в Агенция по вписванията при РС- Балчик с вх. рег. №287/09.02.2021г., Акт №111, том I, ползва пасища с площ 172.300 дка, кат. III в землището на с. Безводица, пасища с площ 170.240 дка, кат. III в землището на с. Дъбрава, пасища с площ 67.750 дка, кат. III, пасище с площ 109.760 дка, кат. VI в землището на с. Ляхово, пасища с площ 15.300 дка, кат.IX и 57.620 дка, кат. VII в землището на с. Оброчище, пасище с площ 51.450 дка, кат. III в землището на с. Сенокос и пасище с площ 179.000 дка, кат. IV в землището на с. Кремена.

            Общата ползвана площ е 808.120 дка до VII категория и 15.300 дка до IX категория.          Към 19.02.2021г., по данни от RegiX системата на БАБХ, ползвателят има 295.20 ЖЕ, отговарящи на 4548.000 дка до VII категория и 9096.000 дка до IX категория.

            Комисията констатира, че ползвателят отговаря на изискванията на разпоредбите на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и по тази причина договора му остава непроменен.


Протоколът е изготвен въз основа на Справки  за животни в ОЕЗ и Справка с детайли за ползване на пасища, мери и ливади към 19.02.2021г.от сайта на БАБХ и https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/.

Протоколът от проверката ще бъде обявен на информационното табло в административната сграда на Община Балчик и на интернет страницата на общината.

В тридневен срок от обявяване му всички ползватели, които не отговарят на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, ще бъдат уведомени писмено.

Протоколът може да се обжалва в 14- дневен срок пред Районен съд град Балчик. Обжалването му не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

Комисия в състав:

 

                   Зехра Акиф

                   Женя Манолова 

                   Мари Караиванова


Прикачени файлове: