С Решение № 2159 - НС от 02.03.2021 г. на ЦИК https://www.cik.bg/bg/decisions/2159/2021-03-02 е определен реда за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден - 31.03.2021 г., от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Приложение № 1 към Решение № 2159 - НС от 02.03.2021г. на ЦИК  трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено по един от изброените по-долу начини:

  • от упълномощено лице

  • изпратено по пощата

  • на e mail: izbori@balchik.bg без да се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/

  • факс: +359 57974117

  • или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.


На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.