Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021 - 2024 година, приета с решение №246/28.01.2021г. на Общински съвет - Балчик

Прикачени файлове: