публикувано на 22.02.2021 г.

ОБЩИНА БАЛЧИК

на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 245 по Протокол №17/ 28.01.2021г. на Общински съвет -Балчик

СЪОБЩАВА:

   На всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Балчик, че в срок от 01.03.2021г. до 10.03.2021г., започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Балчик за стопанската 2021/2022г.

   Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери по категория и площ, ще бъде публикуван и на интернет страница на Община Балчик: www.balchik.bg, секция- обяви, търгове, конкурси.

    Заявлението по образец в едно с приложенията към него се подават в информационния център на Община Балчик, на следния адрес: град Балчик ,пл. „21 септември" № 6.

   Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2021/2022г. ще приключи на 1 юни 2021г.

   В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване, могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

   Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5/пет/ стопански години.

   За допълнителна информация: тел: 0579/7 10 54; 0895 554 164- Зехра Акиф-  гл.експерт ОПФ.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: