• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 17.02.2021 г.

ДО

ПАРТИЯ "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ПАРТИЯ "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ"

ПАРТИЯ "ВОЛЯ"

КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, Ви каня на 22.02.2021 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Балчик за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии в община Балчик. В изпълнение на т.8 от Решение на ЦИК № 2062-НС ОТ 16.02.2021 г. е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


РЕШЕНИЯ НА ЦИК И РИК, МЕТОДИКА И ПРИЛОЖЕНИЯ (zip)