• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 17.02.2021 г.


проект!

Програма за опазване на околната среда 2021 г. - 2025 г. на Община Балчик

   Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Балчик за периода 2021-2025 г. е изложение на основните цели и задачи на Общината в областта на опазване на околната среда. ПООС е ключов инструмент за подобряване състоянието на околната среда, чрез който целенасочено са планирани и подробно разписани конкретните дейности, които Общината ще предприеме за посочения времеви диапазон.

   Следвайки водещите принципи в политиката за устойчиво развитие, ПООС поставя рамки за дейностите в областта на опазване на околната среда като отчита влиянието и на икономическите и социалните фактори. ПООС се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на устойчиво развитие и чрез това - подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и постигане на просперитет.

   ПООС на Община Балчик е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 01.12.2020 г.) (ЗООС).


Обхват на ПООС

   ПООС на Община Балчик обхваща всички дейности , които произтича като задължение на общината в съответствие с нормативите документи по опазване на околната среда.

   ПООС се разработва за 5-годишен период - от 2021 г. до 2025 г. - и подлежи на евентуална актуализация при всяка значима промяна на екологичното законодателство или в приоритетите на региона на общината.

   ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично и/или променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

Прикачени файлове: