• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А П О В Е Д

№ 188/15.02.2021 год.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА  и чл. 41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 год.,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ  местата за обявяване на  избирателните списъци в община Балчик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 год., както следва:


№ и адрес на избирателна секция

Място на обявяване

080300001

гр.Балчик, пл.Кап.Г.Радков № 1, ТИЦ „Мелницата"

витрината на ТИЦ

080300002

гр.Балчик, ул."Дионисополис" №3, Клуб на пенсионера

витрината на клуба на пенсионера

080300003

гр.Балчик, ул. "Страцин" №6, Клуб кв. „Изток"

витрината на клуба в кв. „Изток"

080300004

гр.Балчик, ул. "Черно море" №80, СУ „Христо Ботев"

витрината на физкултурния салон на СУ „Хр. Ботев"

080300005

гр.Балчик, ул. „Черно море" №80, СУ „Христо Ботев"

витрината на физкултурния салон на СУ „Хр. Ботев"

080300006

гр.Балчик, ул. „Христо Ботев" №7, ОУ „Кирил и Методий"

фоайето на ОУ „Кирил и Методий"

080300007

гр.Балчик, ул."Средна гора" №73, Клуб „Средна гора"

витрината на клуба на ул. „Средна гора"

080300008

гр.Балчик, ул. "Арда" №5 Клуб ул. „Арда"

витрината на клуба на ул. „Арда"

080300009

гр.Балчик, жк „Балик", ДГ „Братя Мормареви"

витрината на детската ясла, ж.к. „Балик"

080300010

гр.Балчик, жк „Балик", ДГ „Братя Мормареви"

витрината на детската ясла, ж.к. „Балик"

080300011

гр.Балчик, ул. „Дунав" №16, ОУ „Антим І"

фоайето на ОУ „Антим І"

080300012

гр.Балчик, ул. „Варненска" №2, Клуб на пенсионера (бивш гарнизонен стол)

Витрината на пенсионерския клуб

080300013

гр.Балчик, ул. „Дунав" №16, ОУ „Антим І"

фоайето на ОУ „Антим І"

080300014

гр.Балчик, ул. „Янтра" №1, НЧ „Васил Левски-1959"

витрината на входа на НЧ „Васил Левски-1959"

080300015

гр.Балчик, МБАЛ-Балчик, ул. „Д-р Зл.Петков" №1

/изготвят се от ръководителя на учреждението/

080300016

с. Безводица, кметство

витрината на кметството

080300017

с. Бобовец, кметство

витрината на кметството

080300018

с. Гурково (+ с. Брястово), магазин на РПК Черно море

витрината на хранителния магазин

080300019

с. Дропла, магазин на РПК Черно море

витрината на клуб РПК

080300020

с. Дъбрава, магазин на РПК Черно море

витрината на хранителния магазин

080300021

с. Змеево, кметство

витрината на кметството

080300022

с. Кранево, ул."Черно море" №7 в Търговски комплекс (обменно бюро)

витрината на Търговския център (обменното бюро)

080300023

с. Кремена, кметство

входа на кметството

080300024

с. Ляхово, кметство

витрината на кметството

080300025

с. Царичино, кметство

витрината на кметството

080300026

с. Оброчище, ул. "Средна гора" №11А

витрината в бивш клуб на пенсионера

080300027

с. Оброчище, ул. "Средна гора" №11А

витрината в бивш клуб на пенсионера

080300028

с. Рогачево, ул. "Лозар" №24, клуб

витрината на клуба

080300029

с. Пряспа, магазин на РПК Черно море

витрината на хранителния магазин

080300030

с. Сенокос, магазин на РПК Черно море

витрината на хранителния магазин

080300031

с.Карвуна, ДПБ Карвуна

/изготвят се от ръководителя на учреждението/

080300032

с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" №57 НЧ „Просвета"

витрината на НЧ „Просвета"

080300033

с. Стражица, ул. "Четвърта"№5, НЧ „Стефан Караджа"

витрината на НЧ „Стефан Караджа"

080300034

с. Тригорци, кметство

витрината на кметството

080300035

с. Храброво, клуб на пенсионера

витрината на пенсионерския клуб

080300036

с. Църква, кметство

витрината на кметството

080300037

СБР Тузлата

/изготвят се от ръководителя на учреждението/


2. Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Балчик и средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК - Добрич.

3.Изпълнението на заповедта възлагам на комисията по избирателните списъци, определена със заповед № 160/12.02.2021 г. на кмета на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


Прикачени файлове: