• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А П О В Е Д

№ 127/08.02.2021 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 и ал.4  от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 год. в община Балчик


Н А Р Е Ж Д А М  :


І.  ОБРАЗУВАМ 37 (тридесет и седем)  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ на територията на община Балчик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 год.


ІІ. УТВЪРЖДАВАМ  тяхната номерация, както следва:

080300001 - гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1

080300002 - гр. Балчик, ул. "Дионисополис" № 3

080300003 - гр. Балчик, ул. "Страцин" № 6

080300004 - гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40

080300005 - гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40

080300006 - гр. Балчик, ул. "Христо Ботев" № 6

080300007 - гр. Балчик, ул. "Средна гора" № 73

080300008 - гр. Балчик, ул. "Арда" № 5

080300009 - гр. Балчик, ул. "Ген.Колев" № 2

080300010 - гр. Балчик, ул. "Ген. Колев" № 2

080300011 - гр. Балчик, ул."Дунав" № 16

080300012 - гр. Балчик, ул. "Варненска" 2

080300013 - гр. Балчик, ул."Дунав" № 16

080300014 - гр. Балчик, ул."Люлин" № 1

080300015 - гр. Балчик, ул. Д-р Зл. Петков" № 34

080300016 - с. Безводица, ул. "Девета" № 7

080300017 - с. Бобовец, ул. "Първа" № 6

080300018 - с .Гурково, ул. "Възход" № 1 + с. Брястово

080300019 - с. Дропла, ул. "Стара планина" № 1

080300020 - с .Дъбрава, ул. "Първа" № 22

080300021 - с. Змеево, ул. "Искър" № 38

080300022 - с. Кранево, ул. "Черно море" № 7Б 

080300023 - с. Кремена, ул. "Първа" № 13

080300024 - с. Ляхово, ул. "Първа" № 14

080300025 - с. Царичино, ул. "Девета" № 31

080300026 - с. Оброчище, ул. "Мусала" № 1+ КК "Албена"

080300027 - с. Оброчище, ул. "Мусала" № 1

080300028 - с. Рогачево, ул. "Лозар" № 22

080300029 - с. Преспа, ул. "Седма" № 12

080300030 - с. Сенокос, ул. "Девети септември" № 53

080300031 - Държавна психиатрична болница, с. Карвуна

080300032 - с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" № 57

080300033 - с. Стражица, ул. "Четвърта" № 5

080300034 - с. Тригорци, ул. "Втора" № 14

080300035 - с. Храброво, ул. "Първа" № 13

080300036 - с. Църква, ул. "Втора" № 5А

080300037 - СБР „Тузла"


3. УТВЪРЖДАВАМ  адресите на избирателните секции по Приложение № 1 и техния обхват по Приложение № 2, които са неразделна част от настоящата заповед

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.

Заповедта да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се предостави на РИК - Добрич, ТЗ "ГРАО" - Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс в три дневен срок от обявяването й пред областния управител.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Заповед № 127/08.02.2021 г. (PDF)