• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка със заявление с вх. № УТ-2027-181/ 16.12.2020 г. за издаване на виза за проектиране за ПИ 02508.82.50 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, по реда на чл. 140, ал. 1, т.3 от ЗУТ е издадена виза с № 153/ 18.12.2020 г., засягаща ПИ 02508.82.49, по КК на гр. Балчик, Община Балчик

Справки и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

Като индивидуален административен акт, визата за проектиране подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: