• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

17

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 28 януари 2021 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 13 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 11 точки. Постъпили са  три допълнителни точки:

- Приемане на Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021г. - 2024 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, с цел промяна на отреждането на ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище от паркинг за жилищно застрояване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от BEJI 20 kV „София";

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка трите  допълнителни точки:

 „За" - 13 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря колеги, допълнителните точки са приети. Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 14 точки, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря г-н Председател, забелязвам, че е включена точка девет в Дневния ред, която противоречи на Правилника на работата на  този Общински съвет, именно Чл.83 ал.2 от този  Правилник, в който е записано, че прегласувано решение е окончателно. От материалите, които сте ни предоставили няма съществено изменение на предложението така, че считам това е нарушение на Правилника и предлагам точката да отпадне.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Правите предложение точка девет от Дневния ред да отпадне, но само вносителя може да я изтегли.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Изтеглям точката, за проверка дали е в нарушение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  вносителя изтегля точка девет от Дневния ред, предлагам да приемем изменения дневен ред,  който става  с оттеглената девета- 13 точки. Който е съгласен, с вдигане на ръка, моля да гласуват:

 „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

1. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното

управление през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Приемане на решение за определяне на реда за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021г., на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за премахване на сгради с идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 по кк на с.Соколово, Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Мила Симеонова Илиева от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора",    с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302 , за поставяне на 1 бр. павилион;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Определяне на представител на акционера, община Балчик в  насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2021/2022 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9.  Финансово подпомагане за превод на книгата „Кървавата бразда на Добруджа";

Вносител: Владимир Лафазански- Председател на ПКОКМД

10. Приемане на Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021г. - 2024 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, с цел промяна на отреждането на ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище от паркинг за жилищно застрояване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от BEJI 20 kV „София";

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г.


По първа точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин  председател, уважаеми дами и господа общински съветници, Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на ОБС за периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г.


по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 10.2020г.

112,00 лв.

0,00лв.

2

м. 11.2020г.

0,00 лв.

0,00 лв.

3

м. 12.2020г.

435,53 лв.

0,00 лв.Общо : 547,53 лв.

Общо : 0,00 лв.


по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя на Общински съвет

1

м. 10.2020г.

0,00 лв.

0,00 лв.

2

м. 11.2020г.

0,00 лв.

0.00 лв.

3

м. 12.2020г.

0,00 лв.

0.00 лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното:

Решение:

На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

 

РЕШИ :

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.10.2020 до 31.12.2020г., в размер на - 547,53лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г, . със „За" - 4 ;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №238: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

Реши:


 1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.10.2020 до 31.12.2020г., в размер на - 547,53лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви колеги, продължаваме към втора точка от дневния ред - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По втора точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми Господин Председател, Във връзка с разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за предходната година по категории и видове обекти до края на месец март на текущата година. В тази връзка предлагам на Вашето внимание следното

                                                                        проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от  Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г., съгласно приложението.  

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите                                              от нейното управление през 2020 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година е разработен  в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година, приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.

НОРМАТИВНА БАЗА

Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба  за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                            

                                

   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

 

            През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2020 година са съставeни и пресъставени 35 броя акта за частна общинска собственост и 2 броя за публична общинска собственост.

Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват  в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 

            ІІ.  Управление на общински имот

В Таблица 1 е дадено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем  към 31.12.2020 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. Договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. договори

1.

Помещения

10

22

2.

Терен за поставяне на РИЕ

21

 

3.

Тераса пред ЗХР

10

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

31

 

5.

Медицински кабинети

28

 

6.

Аптека

0

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

26

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени девет търга  с тайно наддаване  за отдаване под наем на общински имоти и единадесет  публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати на един търг с тайно наддаване и един публично оповестен конкурс. Сключени бяха четиридесет и осем договора за наем.

На основание чл.31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост беше анексиран един договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот.

Към 31.12.2020г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ и анексиране на вече сключени договори е установено следното:

-           Полски пътища от ОПФ за стопанската 2019/2020 г.- на основание чл.37в,

ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение №14/19.12.2019г. по Протокол №4 на Общински съвет- Балчик и Заповед №29/15.01.2020г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 11 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 125,663 дка, а получените приходи са 6 404.10 лв.

-          Полски пътища от ОПФ за стопанската 2020/2021 г.- на основание чл.37в,

ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение №200/29.10.2020г. от проведено заседание по Протокол №14 на общински съвет- Балчик и Заповед №1337/20.11.2020г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 72 бр. едногодишни договори за наем, като общата отдадената площ е 1498,828 дка, а получените приходи са 77 978.06 лв.

-          Бели петна от ОПФ - на основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската

2020/2021 год. са сключени 15 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 560,421 дка, а получените приходи са 29 193.03 лв.

-          Пасища и мери от ОПФ - На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ за общо

ползване и Решение №58 по Протокол №7/27.02.2020г. на Общински съвет- Балчик за стопанската 2020/2021год. са сключени 7 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2180,963 дка, а получените приходи са 2 180.96 лв.

На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ- пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №81 по Протокол №8/23.04.2020г. на Общински съвет- Балчик са сключени 7 бр. многогодишни договори за наем за период от пет години, като отдадената площ е 3414,880 дка, а получените приходи са 21 418.80 лв.

През 2020г. са анексирани два договора за наем на земеделски земи с НТП- пасища и мери, за индивидуално ползване, сключени през 2018г., получените приходи са  5 449.15 лв.

-          Земеделски земи- ниви от ОПФ- За стопанската 2020/2021г., след

приключване на процедура по анексиране и плащане на суми по сключени вече договори за наем на земеделски земи с НТП- нива, получените приходи  са в размер на 736 991.90 лв.

            Общите приходи през 2020г. от наеми на земеделски земи от ОПФ са в размер на 879 616.00 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2020 г. са изготвени са 43 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 5 търга, на които са продадени общо 12 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с.Соколово,  с. Сенокос, с. Гурково, с. Кранево и с. Дропла. Сключени са 9 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издадени са 2 броя договори за право на строеж, пристрояване и надстрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост е продаден 1 общински имот на собственици на законно построена сграда. Извършена е продажба на 2 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Община Балчик е придобила безвъзмездно право на управление върху един имот - публична държавна собственост, а именно: недвижима археологическа културна ценност „Античен храм на богинята Кибела" в гр. Балчик. Предстои приключването на процедурата по безвъзмездно предоставяне в управление на Община Балчик на друг държавен имот - част от сградите и терена на бившата „Автошкола" в гр. Балчик.

            През годината са издадени 16 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията.

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, комисията по чл. 210 от ЗУТ е извършила необходимите действия по определяне размера  на обезщетение на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик. След влизане в сила на оценките, в края на 2020 г., са преведени обезщетения в размер на 276 387.00 за засегнати 62 броя имоти, собственост на физически и юридически лица, като процедурата ще продължи и през 2021 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управление и разпореждане с общински имоти           

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година, приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                        Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

120 000 лв.

    212 716 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

930 000 лв.

    879 616 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

 300 000 лв.

     206 056 лв.

Продажба на сгради

 200 000 лв.

      55  099 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

  10  000 лв.

        3  354 лв.

Общо постъпили приходи

1 560 000 лв.

   1 356 841 лв.     


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Имате думата колеги, за обсъждане на точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри предложението за Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г. с 4 гласа - За;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към поименно  гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №239: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г., съгласно приложението.  

О Т Ч Е Т

                                 за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите                 

          от нейното управление през 2020 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година, приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.

НОРМАТИВНА БАЗА

Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                                          

   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

            През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2020 година са съставeни и пресъставени 35 броя акта за частна общинска собственост и 2 броя за публична общинска собственост.

Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват  в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 

            ІІ.  Управление на общински имоти

В Таблица 1 е дадено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем към 31.12.2020 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. Договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. договори

1.

Помещения

10

22

2.

Терен за поставяне на РИЕ

21

 

3.

Тераса пред ЗХР

10

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

31

 

5.

Медицински кабинети

28

 

6.

Аптека

0

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

26

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени девет търга с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти и единадесет публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати на един търг с тайно наддаване и един публично оповестен конкурс. Сключени бяха четиридесет и осем договора за наем.

На основание чл.31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост беше анексиран един договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот.

Към 31.12.2020г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ и анексиране на вече сключени договори е установено следното:

-           Полски пътища от ОПФ за стопанската 2019/2020 г.- на основание чл.37в,

ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение №14/19.12.2019г. по Протокол №4 на Общински съвет- Балчик и Заповед №29/15.01.2020г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 11 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 125,663 дка, а получените приходи са 6 404.10 лв.

-          Полски пътища от ОПФ за стопанската 2020/2021 г.- на основание чл.37в,

ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение №200/29.10.2020г. от проведено заседание по Протокол №14 на общински съвет- Балчик и Заповед №1337/20.11.2020г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 72 бр. едногодишни договори за наем, като общата отдадената площ е 1498,828 дка, а получените приходи са 77 978.06 лв.

-          Бели петна от ОПФ - на основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската

2020/2021 год. са сключени 15 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 560,421 дка, а получените приходи са 29 193.03 лв.

-          Пасища и мери от ОПФ - На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ за общо

ползване и Решение №58 по Протокол №7/27.02.2020г. на Общински съвет- Балчик за стопанската 2020/2021год. са сключени 7 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2180,963 дка, а получените приходи са 2 180.96 лв.

На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ- пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №81 по Протокол №8/23.04.2020г. на Общински съвет- Балчик са сключени 7 бр. многогодишни договори за наем за период от пет години, като отдадената площ е 3414,880 дка, а получените приходи са 21 418.80 лв.

През 2020г. са анексирани два договора за наем на земеделски земи с НТП- пасища и мери, за индивидуално ползване, сключени през 2018г., получените приходи са  5 449.15 лв.

-          Земеделски земи- ниви от ОПФ- За стопанската 2020/2021г., след

приключване на процедура по анексиране и плащане на суми по сключени вече договори за наем на земеделски земи с НТП- нива, получените приходи  са в размер на 736 991.90 лв.

            Общите приходи през 2020г. от наеми на земеделски земи от ОПФ са в размер на 879 616.00 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2020 г. са изготвени са 43 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 5 търга, на които са продадени общо 12 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с.Соколово,  с. Сенокос, с. Гурково, с. Кранево и с. Дропла. Сключени са 9 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издадени са 2 броя договори за право на строеж, пристрояване и надстрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост е продаден 1 общински имот на собственици на законно построена сграда. Извършена е продажба на 2 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Община Балчик е придобила безвъзмездно право на управление върху един имот - публична държавна собственост, а именно: недвижима археологическа културна ценност „Античен храм на богинята Кибела" в гр. Балчик. Предстои приключването на процедурата по безвъзмездно предоставяне в управление на Община Балчик на друг държавен имот - част от сградите и терена на бившата „Автошкола" в гр. Балчик.

            През годината са издадени 16 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията.

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, комисията по чл. 210 от ЗУТ е извършила необходимите действия по определяне размера  на обезщетение на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик. След влизане в сила на оценките, в края на 2020 г., са преведени обезщетения в размер на 276 387.00 за засегнати 62 броя имоти, собственост на физически и юридически лица, като процедурата ще продължи и през 2021 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управления и разпореждане с общински имоти

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година, приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет - Балчик.                                                                                                                                                             Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

120 000 лв.

    212 716 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

930 000 лв.

    879 616 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

 300 000 лв.

     206 056 лв.

Продажба на сгради

 200 000 лв.

      55  099 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

  10  000 лв.

        3  354 лв.

Общо постъпили приходи

1 560 000 лв.

   1 356 841 лв.     

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви колеги, продължаваме към трета точка от дневния ред - Приемане на решение за определяне на реда за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021г., на Община Балчик., и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми Господин Председател,  Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяването на COVID-19, съгласно чл.84 ал.6 от ЗПФ, право на ОБС Балчик е да определи редът за провеждане на публичното обсъждане на общинския бюджет, предлагам следния проект за

Решение:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.84, ал.6 от ЗПФ, и чл.17, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Балчик за 2021г., да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи за достъп до информацията за проекта на бюджет и конкретни предложения, мнения по предоставената информация, препоръки и др.

2.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно /неприсъствено/, публично обсъждане и информацията за проекта за бюджет на Община Балчик за 2021г., чрез сайта на общината, медии.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на подателя - физическо лице, посочени в §1, т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. Същия е безплатен и достъпен чрез сайта на община Балчик или в деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.

Николай Колев - Председател на ОбС - Балчик Моля колеги, имате думата, заповядайте г-жа Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Приемане на решение за определяне на реда за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021г., на Община Балчик с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се,

Николай Колев - Председател на ОбС - Балчик:  Благодаря Ви г-жо Фудулова, колеги  ако нямате въпроси да преминем към гласуване на  проекта  с вдигане на ръка:

„За" - 14 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №240 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.84, ал.6 от ЗПФ, и чл.17, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Балчик за 2021г., да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи за достъп до информацията за проекта на бюджет и конкретни предложения, мнения по предоставената информация, препоръки и др.

2.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно /неприсъствено/, публично обсъждане и информацията за проекта за бюджет на Община Балчик за 2021г., чрез сайта на общината, медии.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на подателя - физическо лице, посочени в §1, т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗПФ. Същия е безплатен и достъпен чрез сайта на община Балчик или в деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Колеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред - Предложение за премахване на сгради с идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 по кк на с.Соколово, Община Балчик. Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Чрез Докладна е вх. № 93-00-1 15/05.06.2020) oт Мари Караиванова - Н-к отдел ТСУОС, сезира постоянната комисия към Община Балчик, изпълняваща задълженията си съгласно чл. 196, ал.1 от ЗУТ. В докладната е описано състоянието на сгради с идентификатори, както следва: 67951.501.492.1; 67951.501.493.1; 67951.501.494.1. Съгласно задълженията си комисията назначена със заповед № 820/07.07.2020г. изготвя протокол за работата си, съдържащ констатации и предложения но отношение на а раците.

За сграда с идентификатор 67951.501.492.1. комисията предлага да се извършват СМР ла заздравяване и укрепване, с оглед възможността за ползване за по-дълъг експлоатационен период.

За сгради с идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1., предлага те да се премахнат е оглед невъзможността да се укрепят или заздравят.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87. ал.1 от ПОДОбСНКВОбА. внасям следното

Проекто-решение:

На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 197 от ЗУГ и с констатации от постоянната комисия към община Балчик, назначена със Заповед №820/07.07.2020). ., за изпълнение разпоредбите на чл. 196, ал.1 от ЗУ Г, общински съвет при община Балчик:

1. Одобрява предложенията на комисията, отразени в протокол с вх. №93-00- 115 001/17.08.2020г.

2. Да бъдат премахнати сгради е идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 при условията на чл. 1566, ал.1 от ЗУТ.

3.След премахване на сградите да се уведоми АГКК съгласно чл. 54а, ал.2 от ЗКИР и чл.

197 ЗУТ

4.Сградите, които подлежат на премахване, да бъдат изключени от счетоводните активи на общината.


5.Възлага па кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по премахване на строежите и по отписване на сградите от активите на Община Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов Г-н Христов моля:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласие за Предложение за премахване на сгради с идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 по кк на с.Соколово, Община Балчик със „За" - 5 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря Ви Г-н Христов, колеги предлагам да  преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №241: На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 197 от ЗУГ и с констатации от постоянната комисия към община Балчик, назначена със Заповед №820/07.07.2020). ., за изпълнение разпоредбите на чл. 196, ал.1 от ЗУ Г, общински съвет при община Балчик:

1.Одобрява предложенията на комисията, отразени в протокол с вх. №93-00- 115 001/17.08.2020г.

2. Да бъдат премахнати сгради е идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 при условията на чл. 1566, ал.1 от ЗУТ.

3.След премахване на сградите да се уведоми АГКК съгласно чл. 54а, ал.2 от ЗКИР и чл.

197 ЗУТ

4.Сградите, които подлежат на премахване, да бъдат изключени от счетоводните активи на общината.

 5.Възлага па кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по премахване на строежите и по отписване на сградите от активите на Община Балчик.


Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги, предлагам да преминем към точка пета - Разглеждане на заявление от Мила Симеонова Илиева от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик. Давам думата на

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик;


По пета точка от дневния ред

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, господа общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-13/18.12.2020 г. от Мила Симеонова Илиева за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в м. „Поляните", село Кранево. Мила Илиева е собственик на поземлен имот в м. "Поляните", с. Кранево с площ от 580 м2, съгласно Нотариален акт № 159, том VІ, дело 1097 от 02.11.2018 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 609 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 29 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-13/18.12.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мила Симеонова Илиева по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 609 м2, като Мила Илиева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 29 м2 (двадесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4858/02.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  1175.00 лв. (хиляда сто седемдесет и пет лева).        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов ,колеги моля имате думата по точката.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема -  Разглеждане на заявление от Мила Симеонова Илиева от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните ", общ. Балчик. със „За" -4 ;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласие за - Разглеждане на заявление от Мила Симеонова Илиева от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, със „За" - 5; гласа;

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС:  Благодаря Ви колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №242: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-13/18.12.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мила Симеонова Илиева по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 609 м2, като Мила Илиева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 29 м2 (двадесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4858/02.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  1175.00 лв. (хиляда сто седемдесет и пет лева).        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги минаваме към точка шеста - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора",    с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302 , за поставяне на 1 бр. павилион. Давам думата на Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик :

по шеста точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-653/ 22.12.2020г. от „Роси 2015" ЕООД с ЕИК 203396343 относно отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. "Средна гора", част от ПИ№ 53120.502.302, по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион  с площ 20 кв.м., за срок от пет години.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

проекто-решение :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, по кадастрална карта на село Оброчище /за поставяне на 1 брой павилион, с обща площ 20 кв.м, за срок от 5 години.

 2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 20  кв.м.  в размер на 313.20 лв./триста и тринадесет лева и двадесет стотинки / без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 4,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора "; с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион; със „За" - 4, гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора", с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион; гласува със „За" - 5, гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви. Колеги ще преминем в режим на гласуване, то ще се извърши поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №243: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, по кадастрална карта на село Оброчище /за поставяне на 1 брой павилион, с обща площ 20 кв.м, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 20  кв.м.  в размер на 313.20 лв./триста и тринадесет лева и двадесет стотинки / без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 4,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седма- Определяне на представител на акционера, община Балчик в        насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД; Давам думата на вносителя  г-жа  Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ;

По седма точка от дневния ред

Г-жа  Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, с регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, покана, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите. Същото е насрочено на 22.02.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24 Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от една точка.

Последната попада в обхвата на разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Същата въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                             Проект!

Решение:

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 22.02.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 09.03.20211. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2.Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка о публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единици по смисъла на чл.56, ал.3 н ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56. ал.2 от ППЗПП.

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви Г-жа Фудулова,колеги други въпроси.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Определяне на представител на акционера, община Балчик в        насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД; Със „За "- 4 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Не гласува"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласува"- 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №244: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 22.02.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 09.03.20211. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2.Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка о публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единици по смисъла на чл.56, ал.3 н ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56. ал.2 от ППЗПП.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2021/2022 година; Давам думата  на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Постъпили са: Докладна с вх. № 11-00-14/11.01.2021год. от Кмет на с. Оброчище, Докладна с вх. № 10-00-16/13.01.2021г. от Кмет на с. Соколово и Докладна с вх. № 10-00-17/15.01.2021 год. от Кмет на с. Дропла за проявен интерес от притежатели на животновъдни обекти в съответните населени места за предоставяне на  пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за общо ползване в съответствие с реда по чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предоставянето на пасищата и мерите регламентира ползването и ще създаде възможност за желаещите животновъди, отглеждащи пасищни животни да участват в схемите за подпомагане на площ през стопанската 2021/2022 година.

За друга част от свободните земеделски земи с начин на трайно ползване - пасище, мера, за които има възможност за разпределение по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /за индивидуално ползване/, е необходимо общински съвет- Балчик да изрази съгласие за предоставяне за индивидуално ползване, считано от стопанската 2021-2022г. В тази връзка,  моля да бъде прието следното:


Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І.         Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2021/2022 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1.         Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".

1.1.            Приема се допустимо натоварване по видовете животни:

Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка

1.2.      Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване - сенокосно и пасищно

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2.  Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.

3.         Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1.      Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2.      При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3.      Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4.      Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5.      Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6.      Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7.      Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

3.8.      Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

4.              Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5.              При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

6.              Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. .

7.              Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1.            Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората  - късане,  изкореняване, изкопаване и сеч;

преминаване и престой с моторни средства;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански,    битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2.      За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3.      Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия.

ІІ.        За 2021/2022 стопанска година, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Оброчище  и село Дропла, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище

27,96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище

12,28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище

4,64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище

3,70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище

21,12

7

Соколово

67951.59.46

3

Пасище

37,82

8

Соколово

67951.38.217

3

Пасище

929,75


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.48.27

4

Пасище

30,163

2

Дропла

23769.28.2

3

Пасище

220,485

3

Дропла

23769.34.2

3

Пасище

125,213

4

Дропла

23769.34.3

9

Пасище

31,797

5

Дропла

23769.37.4

4

Пасище

56,114

6

Дропла

23769.39.2

4

Пасище

79,059

7

Дропла

23769.40.2

4

Пасище

238,521

8

Дропла

23769.51.19

3

Пасище

42.686

9

Дропла

23769.63.30

3

Пасище

48,269


с. Оброчище

1

Оброчище

53120.104.38

9

Пасище

338,86

2

Оброчище

53120.24.14

5

Пасище

14,13

3

Оброчище

53120.29.58

5

Пасище

119,04

1.1       Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.

1.2       На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2021/2022 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

2.         За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 са както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

02508

21

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

31245

675

31245.125.38

Змеево

Пасище,мера

3

28.05

53120

123

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

145

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

53120

130

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

546,00

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

ІІІ.  Приема следните задължения на  общината  и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища:

1.         Задължения на общината:

1.1.            Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.            Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите,  относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.            Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2021/2022 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

2.   Задължения на ползвателите:

2.1.            Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.            Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.            Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.            Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;

2.5.            Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./

2.6.            Да районират пашата,  така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.7.            Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8.            Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9.            Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10.          При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11.          Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири /  предоставените им мери и пасища;

2.12.          При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място.

2.13.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели.

2.14.          Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/.

2.15.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

ІV.             Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата , заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2021/2022 година; със „За" - 4;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Моля колеги, да преминем към поименно  гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №245: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І.         Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2021/2022 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1.         Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".

1.1.  Приема се допустимо натоварване по видовете животни:


Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка


1.2.      Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване - сенокосно и пасищно

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2.  Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.

3.         Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1.      Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2.      При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3.      Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4.      Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5.      Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6.      Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7.      Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

3.8.      Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

4.         Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5.         При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

6.         Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. .

7.         Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1.      Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората  - късане,  изкореняване, изкопаване и сеч;

преминаване и престой с моторни средства;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански,    битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2.      За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3.      Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия.


ІІ.        За 2021/2022 стопанска година, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Оброчище  и село Дропла, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище

27,96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище

12,28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище

4,64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище

3,70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище

21,12

7

Соколово

67951.59.46

3

Пасище

37,82

8

Соколово

67951.38.217

3

Пасище

929,75


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.48.27

4

Пасище

30,163

2

Дропла

23769.28.2

3

Пасище

220,485

3

Дропла

23769.34.2

3

Пасище

125,213

4

Дропла

23769.34.3

9

Пасище

31,797

5

Дропла

23769.37.4

4

Пасище

56,114

6

Дропла

23769.39.2

4

Пасище

79,059

7

Дропла

23769.40.2

4

Пасище

238,521

8

Дропла

23769.51.19

3

Пасище

42.686

9

Дропла

23769.63.30

3

Пасище

48,269


с. Оброчище

1

Оброчище

53120.104.38

9

Пасище

338,86

2

Оброчище

53120.24.14

5

Пасище

14,13

3

Оброчище

53120.29.58

5

Пасище

119,04

1.1       Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.

1.2       На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2021/2022 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

2.         За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 са както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

02508

21

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

31245

675

31245.125.38

Змеево

Пасище,мера

3

28.05

53120

123

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

145

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

53120

130

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

546,00

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

ІІІ.  Приема следните задължения на  общината  и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища:

1. Задължения на общината:

1.1.            Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.            Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите,  относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.            Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2021/2022 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

2.   Задължения на ползвателите:

2.1.            Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.            Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.            Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.            Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;

2.5.            Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./

2.6.            Да районират пашата,  така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.7.            Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8.            Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9.            Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10.          При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11.          Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири /  предоставените им мери и пасища;

2.12.          При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място.

2.13.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели.

2.14.          Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/.

2.15.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

ІV.                  Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка девета- Финансово подпомагане за превод на книгата „Кървавата бразда на Добруджа"; давам думата на вносителя г-н  Владимир Лафазански- Председател на ПКОКМД:


По девета точка от дневния ред


Г-н  Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: Постъпила е молба за  финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик за сумата от 3500 лв., за превод на английски език и издаването на книгата "Кървавата бразда на Добруджа" по повод навършване на 20 години от първото издание на български език. Трайна е политиката на органа на местно самоуправление ба гр. Балчик за подкрепа, в т.ч. и финансова, на културата  и местните автори и културни дейци. За предложения проект за решение е  проведена дължимата процедура по съобщаване по чл. 66 от АПК, доколкото се предвижда отпускане на средства, които не са предвидени в одобрения проект за за общински бюджет за предходната година. Отпуснатият размер на финансова помощ в размер на 600.00 лв. е съобразен с моментното финансово състояние и проектният резерв в бюджета на общината за 2021г. 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                      Проект

Решение:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик, в размер на 600 (шестстотин) лева, за превод на английски език и отпечатване а книга с наименование „Кървавата бразда на Добруджа" по случай 20/двадесет/ години от първото издание на книгата на автора на български език.

2. Средствата да се осигурят за сметка на заложеният резерв в бюджета на община Балчик за 2021 г."

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Лафазански, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев- общински съветник: Подкрепям предложението на г-н Лафазански, но  въпроса ми е дали можем да разполагаме със резерв, който не е  още гласуван, понеже ние де факто нямаме бюджет. Дали това няма да е пречка и  да влезем в една неловка ситуация?

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Жечев, г-н Лафазански:

Г-н  Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: Не мога  в момента да отговоря на този въпрос.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Нека  изчакаме да влезе бюджета,  не е спешно. Обръщам  се към г-н Лафазански и към всички общински съветници, със предвиден резерв от бюджета, може да се разполага само по предложение на кмета на Общината. Т.е. когато е необходимо и когато някой от общинските съветници желае да подпомогне някого, да се обърне към кмета и по Закона за публичните финанси с предвиденият резерв  се разполага само по предложение на Кмета на Общината. Т.е не е правилно  Общински съвет да гласува от резерва на Община Балчик тъй като още не е заложен, тъй като, проект на бюджета до внасянето му в Общински съвет може да претърпи няколкократни промени. Затова е публичното обсъждане, но може да бъде вкаран и в самият проект за бюджет. Има и друг начин,  за подпомагане в който Общински съвет разполага с бюджет и може да го внесе.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги отпада гласуване по  проекта, моля г-н Лафазански:

Г-н  Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: Правя предложение да бъде изтеглена точка девет от Дневния ред.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги трябва да подложа на гласуване предложението на  г-н Лафазански, който е съгласен точка девет - Финансово подпомагане за превод на книгата „Кървавата бразда на Добруджа"; да бъде изтеглена, като гласуването ще се извърши с вдигане на ръка:

„За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  Благодаря колеги, точката е оттеглена.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги  преминаваме към следваща  точка, която става  девета -   Приемане на Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021г. - 2024 г.   Давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), кметове на общини разработват общински дългосрочни и краткосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива и ги внасят за приемане от общинския съвет. Изготвените програми включват:

1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем източник;

2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост;

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности;

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на Общината;

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт;

6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - общинска собственост;

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Съгласно чл.8, ал.1 и ал.2 от  Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България, кметовете на общини представят информация за изпълнението на дългосрочните и краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива по чл.9 от  Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) в срок до 31 март на следващата година.

Проектът на програмата е публикуван на електронната страница на община Балчик на 20.01.2021 г.

Предвид горното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с  чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание  следното:

                                                                  ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.9 от  Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

РЕШИ:

1. Общински съвет - Балчик приема Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021г.-2024г.

2.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на програмата.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по тази точка, ако не  моля да преминем към гласуване с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №246: 1. Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.9 от Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ

  Реши:

1. Общински съвет - Балчик приема Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021г.-2024г.

2.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на програмата.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета - Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, с цел промяна на отреждането на ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище от паркинг за жилищно застрояване.  Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2002-12/ 08.09.2020  г. за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище, община Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:        

                                                             Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-12/ 08.09.2020 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-12-002/ 13.11.2020 г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, с цел промяна на отреждането на ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище от паркинг за жилищно застрояване.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.   

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Каменова:

Г-жа Елена Каменова- председателстващ на ПКУТСЕ:  Комисията приема  -  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, с цел промяна на отреждането на ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище от паркинг за жилищно застрояване.

Със „За" - 5 ,гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-жа Каменова, колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства "

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №247: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-12/ 08.09.2020 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-12-002/ 13.11.2020 г. , Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, с цел промяна на отреждането на ПИ 53120.503.12 по КК на с. Оброчище от паркинг за жилищно застрояване.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.   

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от BEJI 20 kV „София". Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик: 

По единадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-1/ 07.01.2021 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"". 
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 220 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на с. Преспа , общ. Балчик с ЕКАТТЕ 58270:

- 220m през ПИ № 58270.26.31-  област Добрич, община Балчик, с. Преспа, м. --------------, вид собств. Общинска публична, вид територия - Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 20822 кв. м, стар номер 000066, квартал0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-95/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.         
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


            Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № № УТ-2060-1/ 07.01.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-1-001/ 14.01.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 220 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на с. Преспа , общ. Балчик с ЕКАТТЕ 58270:

- 220m през ПИ № 58270.26.31-  област Добрич, община Балчик, с. Преспа, м. --------------, вид собств. Общинска публична, вид територия - Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 20822 кв. м, стар номер 000066, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-95/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.                     
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 220 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

            в землището на с. Преспа , общ. Балчик с ЕКАТТЕ 58270:

- 220m през ПИ № 58270.26.31-  област Добрич, община Балчик, с. Преспа, м. --------------, вид собств. Общинска публична, вид територия - Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 20822 кв. м, стар номер 000066, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-95/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.         
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.
- здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила Решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Каменова:

Г-жа Елена Каменова- председателстващ на ПКУТСЕ:  Комисията приема -  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592,  с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от BEJI 20 kV „София"; с 5 гласа - „За";

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване на  проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства "

Гласували със „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №248: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № № УТ-2060-1/ 07.01.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-1-001/ 14.01.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 220 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на с. Преспа , общ. Балчик с ЕКАТТЕ 58270:

- 220m през ПИ № 58270.26.31-  област Добрич, община Балчик, с. Преспа, м. --------------, вид собств. Общинска публична, вид територия -Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 20822 кв. м, стар номер 000066, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-95/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.                     
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 220 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на с. Преспа , общ. Балчик с ЕКАТТЕ 58270:

- 220m през ПИ № 58270.26.31-  област Добрич, община Балчик, с. Преспа, м. --------------, вид собств. Общинска публична, вид територия -  Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 20822 кв. м, стар номер 000066, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-95/06.11.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК.         
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила Решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ;

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги ако има какво да кажете по точка дванадесет- Разни, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Имам въпрос относно онлайн излъчването на Заседанията на Общински съвет, ще има ли скоро такова излъчване?

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Благодаря г-н Симеонов, със сигурност следващата сесия  ще има  онлайн излъчване, разбрали сме се с фирма, която да предостави оборудването, което да е мобилно за да може от тук да може да се премести в постоянната зала в която провеждаме сесиите в сградата  на Общината, стига да няма отново някакъв технически проблем. Ако няма други въпроси закривам днешното  заседание на Общински съвет. Благодаря.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик