• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 01.02.2021 г.


ЗАПОВЕД

№ 113/29.01.2021 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, като взех предвид становището в постъпилото възражение с вх. №26-00-261/28.01.2020г. на част от лекарите на индивидуална практика в „Медицински център- І- Балчик и с оглед необходимостта от спазване на Закона за лечебните заведения,

 

НАРЕЖДАМ:

1.      Отменям Заповед №49/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи медицински кабинет №104 и част от манипулационни №102,103,109,110, находящи се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

2.      Отменям Заповед №50/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи медицински кабинет №105 и част от манипулационни №102,103,109,110, находящи се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

3.      Отменям Заповед №51/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи медицински кабинет №222 и част от манипулационни №102,103,109,110, находящи се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

4.      Отменям Заповед №52/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи медицински кабинет №220 и част от манипулационни №102,103,109,110, находящи се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

5.      Отменям Заповед №53/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи медицински кабинет №202 и част от манипулационни №102,103,109,110, находящи се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

6.      Отменям Заповед №54/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот- публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет №111 с площ от 15 кв.м., находящ се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

7.      Отменям Заповед №55/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот- публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет №113 с площ от 23 кв.м., находящ се в „Медицински център І" ЕООД и прекратявам процедурата.

8.      Да се възстановят направените разходи за закупуване на тръжни книжа, както и внесените депозити  на заявилите участие в отменените тръжни процедури.


       Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Балчик и да се публикува на официалната Интернет страница.

      За настоящата заповед да бъдат уведомени заявилите участие кандидати.

      Заповедта да се сведе до знанието на директор Д „МДТХССД и БФС" за контрол и изпълнение.

   

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: