На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №79/21.01.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м."

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.321 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.139 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.75 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.11. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.575 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.12. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.262 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.13. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.91 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.14. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.3.34 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

т.1.15. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.601 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.

         Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на рекламно-информационен елемент.

2. Начална годишна наемна цена:

По т.1.1. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.2. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.3. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.4. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.5. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.6. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.7. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.8. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.9. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.10. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.11. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.12. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.13. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.14. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.15. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 3 /три / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно-информационен елемент.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 29.01.2021 г. до 15.00 часа на 12.02.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 12.02.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 12.02.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

7. Търгът ще се проведе на 15.02.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

    Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


                                                                                   Лице за контакт:  Силвия Николова -

                                                                                     гл.специалист наеми  0579 7 10 54