Търгът е отменен със заповед №113/29.01.2021 г.

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №52/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Oтдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 220  и част от манипулационни № 102,103,109,110, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година"

1. Цел на търга: Oтдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 220 с площ 22 кв.м и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

  Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ.

2. Начална годишна наемна цена за площ  от 36.80 кв.м. -  1426.37 лв ./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;       

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5 /пет / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - медицински кабинет.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 22.01.2021 г. до 15.00 часа на 05.02.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.02.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.02.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

7. Търгът ще се проведе на 09.02.2021 г. от 14.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова -  гл.специалист наеми 0579 71054