• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 януари  2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното

управление през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Приемане на решение за определяне на реда за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021г., на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за премахване на сгради с идентификатор 67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 по кк на с.Соколово, Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Мила Симеонова Илиева от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора",    с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302 , за поставяне на 1 бр. павилион;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Определяне на представител на акционера, община Балчик в        насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД;

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

8. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2021/2022 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предложение за повторно разглеждане на - Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „ДВОРЕЦА", гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Финансово подпомагане за превод на книгата „Кървавата бразда на Добруджа";

Вносител: Владимир Лафазански- Председател на ПКОКМД

11. Други.


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик