• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ ЗА

 ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ


          В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители представяме класирането на кандидатите от първо до трето място от проведените конкурси за държавни служители, както следва:


1. За длъжността Секретар на Община Балчик:

Първо място: Къймет Реджеб Тургут

Второ място: ............................

Трето място: ............................


2. За длъжността Началник на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване":

Първо място: Елица Петкова Кръстева-Василева

Второ място: ............................

Трето място: ............................


3. За длъжността Началник на отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности":

Първо място: Красимира Стефанова Кирчева-Илиева

Второ място: Нели Атанасова Иванова

Трето място:...................................


4.  За длъжността Главен вътрешен одитор:

Първо място: Таня Веселинова Шишкова

Второ място: ...........................

Трето място: ............................


5. За длъжността Главен експерт „Общински поземлен фонд"

Първо място: Зехра Мустафа Акиф

Второ място: ...........................

Трето място: ............................


           На всички кандидати, които са се явили на интервю, ще бъде изпратено извлечение от протокола с окончателното класиране, като уведомлението ще се извърши по представената със  заявлението за участие електронна поща.

 

ОБЩИНА БАЛЧИК