На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  24/11.01.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент.

1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от имот, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м.

2. Начална годишна наемна цена за площ от 4,32 кв.м. в размер на 210,60 лв./двеста и десет лева и шестдесет стотинки / без ДДС.

3. Срок на договора: 3 /три/ години;

  Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 15.01.2021г.  до 15.00 часа на 29.01.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 29.01.2021г.;

5. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 29.01.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

  Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Силвия Николова - Гл. спец наеми 0579 7 10 54