СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЯВЕНИТЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ


Въз основа на резултатите от проверката на постъпилите заявления за участие н документи към тях:


1.    За длъжността „Секретар на Община Балчик" допуснат кандидат:

КЪЙМЕТ РЕДЖЕБ ТУРГУТ

2.    За длъжността Началник- отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване" допуснат кандидат:

ЕЛИЦА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА

3.    За длъжността Началник- отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" допуснат кандидат:

1.    НЕЛИ АТАНАСОВА ИВАНОВА

2.    КРАСИМИРА СТЕФАНОВА КИРЧЕВА-ИЛИЕВА

4.    За длъжността Главен експерт „Общински поземлен фонд" допуснат кандидат: ЗЕХРА МУСТАФА АКИФ

5.    За длъжността Главен вътрешен одитор допуснат кандидат:

ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ШИШКОВА


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИИТЕ:

МИТКО ПЕТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БАЛЧИК" (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОХССД" (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГРАО"(PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ" (PDF)