• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 31.12.2020 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на
План за интегрирано развитие на Община Балчик (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Балчик е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 31.12.2020г. до 04.02.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027г. могат да бъдат подавани на mayor@balchik.bg или в деловодството на общината до 05.02.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Балчик (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Балчик е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Балчик е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 05.02.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: mayor@balchik.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Балчик на адрес: гр.Балчик, пл. „21 септември" №6.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни - организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Балчик отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: