• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 декември  2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

 

1.Приемане Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

2. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за бракуване  на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили  по баланса на ОбП "БКС"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м.;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м.;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)"
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Предложение за  промяна на  списъка на  длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД

16. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 


НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик