• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Балчик, със седалище и адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 1410/07.12.2020 г. на кмета на Община Балчик,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

Длъжност - Началник отдел Гражданска регистрация и административно обслужване

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Началник отдел ГРАО:

- образователна степен - висше/бакалавър

- професионален опит - 4  години

- ранг - III младши

- предпочитана специалност - икономика, международни отношения, социални дейности, публична администрация.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Началникът на отдел ГРАО осъществява ръководство и контрол на служителите в отдела.  Поддържа регистър на населението и локална база "Население" в актуален вид. Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите. Оказва методическа помощ  в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметските наместници. Контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданско състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите на населението и издаване на съответните документи. Отговорност и контрол на състоянието, актуализацията и съхраняването на регистрите по гражданско състояние. Отговорност за поддържане на актуален вид ЛБД, НБД и др. информационни системи. Организация и участие в подготовка на избори, преброявания, референдуми и други мероприятия. Следи за спазване на всички законови разпоредби свързани с местната самоуправление и местната администрация, административното обслужване на физически лица, социалната интеграция и подпомагане на малцинствата Съблюдава за спазване на правилата с документи в Община Балчик, както и работната рамка за последователността от действия, които трябва да извършва всеки служител при работа с тях. Изпълнява и др. задължения, възложени от преките му ръководители и кмета на общината.

1.2. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е 880 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

Длъжност - Началник отдел Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Началник отдел ОХССД:

- образователна степен - висше/бакалавър

- професионален опит - 4  години

- ранг - III младши

- предпочитана специалност - педагогика, икономика, социални дейности, публична администрация.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Началникът на отдел ОХССД контролира дейността на училищата, детските градини и ОДК на територията на общината в съответствие с общинската образователна политика и законодателството в областта на образованието. Анализира и ежегодно предлага за утвърждаване числеността на персонала за ДГ, ОДЗ, ОДК и училищните столове в съответствие с нормативните изисквания. Събира информация и разработва предложения за решение на управленски проблеми и методически въпроси в областта на образованието.

Поддържа база данни за деца и ученици. Изготвя предложения за разпределение на средствата - държавна и общинска отговорност за училищата на делегиран бюджет. Изпълнява процедури по осигуряване и разпределяне на целеви средства за училища и детски градини, представя справки, отчети и др. в МОН, МФ, РУО и др.  Контролира обхвата на подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование деца, следи за прибирането и задържането им в училище. Наблюдава движението на учениците през годината, набелязва и провежда мерки за намаляване броя на отпадналите и/или  необхванати в учебния процес ученици в общината. Изготвя програми за основните ремонти в училище, ДГ и други. Координира текущи и аварийни ремонти и поддържане на материалната база в учебните заведения. Подпомага училища и ДГ при осигуряване на условията за отдих на децата и учениците и за столово хранене в училищата. Пряко ръководи звената „Други дейности в образованието", „Транспортно обслужване на образованието", „Други дейности в здравеопазването". Организира цялостната дейност по здравното обслужване на децата и учениците - кабинети, специалисти, медикаменти, информация и обучение по сигурността на децата - разпределение на персонала и допълнителна охрана; подпомага училищата и ДГ в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Осъществява координация на учебните, здравни и социални заведения със съответните регионални, областни, държавни и др. институции и учреждения. Разработва програми и осъществява работа с даровити деца, деца със СОП, дейности по интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и др. Изпълнява и др. задължения, възложени от преките му ръководители и кмета на общината.

1.4. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е 880 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

2.1. По отношение на длъжността началник на отдел ГРАО проверката ще обхваща познания на следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за гражданската регистрация; Закон за държавния служител; Кодекса на международното частно право; Изборен кодекс и Семеен кодекс.

2.2. По отношение на длъжността началник на отдел ОХССД проверката ще обхваща познания на следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за здравето; Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3.,т.1 от НПКПМДС;

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионален опит, при наличие на такива.;

5. други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно- приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 18.12.2020 г. на адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви септември" № 6, стая № 204, Главен експерт ЧР лично от кандидатите или техни упълномощени представители, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Лице за контакт: Албена Златева

Телефон за контакт: 057971049

Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:

- електронната страница на Община Балчик- mayor@balchik.bg.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОХССД" (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГРАО" (PDF)