• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Балчик, със седалище и адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 1412/07.12.2020 г. на кмета на Община Балчик,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

Длъжност - Главен експерт Общински поземлен имот

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен експерт Общински поземлен имот:

- образователна степен - висше/бакалавър

 - професионален опит - 2  години

- ранг - IV младши

- предпочитана специалност - агрономство, растителна защита и агроекология, аграрна икономика.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Главен експерт „ОПФ" изпълнява следните задължения: Приема и окомплектова документите, доказващи собствеността на общината на земеделските земи и гори; Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на земя и подготвя документите, свързани с имотите - скици, решения, становища на кметовете и кметските наместници; Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем, в съответствие с НОРПУРОИ на ОбС - Балчик; Извършва контрол по стопанисване на общинските имоти от ОПФ, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им, съвместно с други специалисти от общината; Изготвя информация в рамките на своята дейност за постъпили наеми от сключени договори за предоставени под наем общински земи; Изготвя протоколи от проверки по сигнали на кооперации, арендатори и частни земеделски производители за настъпили природни бедствия - суша, наводнения, измръзване, нападение от неприятели и болести по селско - стопанските култури; Извършва проверки по молби и жалби на граждани за нарушени права на собственици на земеделски земи, във връзка с чл.34 от ЗСПЗЗ; Извършва проверки и констатира размера на щети, нанесени на селскостопанското имущество или продукция от недобросъвестни граждани; Изпълнява и други задачи, възложени от преките ръководители и кмета на общината

1.2. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е 800 лв.

 /Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3.,т.1 от НПКПМДС;

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионален опит, при наличие на такива;

5. други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно- приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 18.12.2020 г. на адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви септември" № 6, стая № 204, Главен експерт ЧР лично от кандидатите или техни упълномощени представители, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Лице за контакт: Албена Златева

Телефон за контакт: 057971049

Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:

- електронната страница на Община Балчик - mayor@balchik.bg.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ" (PDF)

Прикачени файлове: