• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

Община Балчик, със седалище и адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и заповед № 1411/07.12.2020 г. на кмета на Община Балчик,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

Длъжност - Главен вътрешен одитор

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността - Главен вътрешен одитор:

- образователна степен - висше/бакалавър

- професионален опит - 2  години

- ранг - IV младши

- предпочитана специалност - в сферата на икономиката.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Главният вътрешен одитор е част звено „Вътрешен одит" в Община Балчик. При изпълнение на служебните задължения служителят: участва в одитни ангажименти за даване увереност, осъществяван основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието; участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит; участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината; участва в оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в общината; изпълнява и др. задължения, възложени му от преките ръководители и кмета на общината.

3. Минималният размер на основната заплата за длъжността се определя съобразно Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е 800 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

Начин на провеждане на конкурсите:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

2. Втори етап - решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

По отношение на длъжността главен вътрешен одитор проверката ще обхваща познания на следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Закон за обществените поръчки; Закон за публичните финанси; Закон за счетоводството; Търговски закон - Глава девета „Търговец - публично предприятие".

3. Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;

2.  Декларация за обстоятелства по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността в това число задължително документ по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. копия от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и за извършване на дейност в чужбина, доказващи продължителността и областта на професионален опит, при наличие на такива;

5. други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно- приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 16.00 часа на 18.12.2020 г. на адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, пл."21-ви септември" № 6, стая № 204, Главен експерт ЧР лично от кандидатите или техни упълномощени представители, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Лице за контакт: Албена Златева

Телефон за контакт: 057971049

Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите:

електронната страница на Община Балчик - mayor@balchik.bg.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" (PDF)

Прикачени файлове: