• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 01.12.2020 г.

ЗАПОВЕД

№ 1440 / 01.12.2020 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Раздел III във връзка с т. 23 от Заповед № РД-01-619/ 23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването, като взех предвид удължаването на срока с Решение № 673 на Министерския съвет от 25септември 2020 г. на извънредната епидемична обстановка, с цел да не се допуска струпване на граждани в сградата на Общинска администрация- Балчик и създаване на потенциална опасност от разпространение на зараза с COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

        ПРЕКРАТЯВАМ провеждането на приемни часове с граждани от кмета, заместник-кметовете, секретаря и главния архитект в Общинска администрация- гр. Балчик до второ нареждане.

        Обществеността да бъде уведомена чрез публикации на интернет- страницата на Община Балчик и Общински седмичник "Балчик".

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на изпълняващите горните длъжности лица, както и до длъжностните лица, отговорни за публикуването й.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


Прикачени файлове: