публикувано на 19.11.2020 г.

Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план


         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1325/ 13.11.2020 г., съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-14/ 03.08.2020 г е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП-ПРЗ за УПИ LVIII (ПИ 62788.501.678) и УПИ LXIX (ПИ 62788.501.679) кв. 2 по плана на с. Рогачево, община Балчик, с отреждане за жилищно застрояване -"Жм".

               

Прикачени файлове: