• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 ноември 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:


1. Актуализация на  бюджет 2020г.  на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище за 2020 г. в дофинансиране

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Вземане на решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Изпълнение на Договор № MDP-nn-Ol-5/l 1.03.2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Даване на съгласие за участие с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила" за предоставяне на услугата „Обществени трапезарии" през 2021 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Предложение за     промяна      на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разглеждане на заявление от Звезда Антонова Паунова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево.            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

 Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

12. Други.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик