• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.11.2020 г.

Община Балчик съобщава, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, със заповед № 1317/11.11.2020 г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII (ПИ 67951.501.1125) и УПИ XXVIII (ПИ 67951.501.1124), кв. 44 по плана на с. Соколово

Прикачени файлове: