• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“, финансиран по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Общи параметри на проект - „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“

- Основни дейности по проекта са:

 „Изпълнение на СМР за обект „Велоалея в сервитут на път DOB1149

Стоително- монтажни работи на стойност 281 723,09 лева с вкл. ДДС.

1. Бюджет на проекта допустими разходи – 281 723,09 лева с вкл. ДДС.
2. Начин на финансиране на проекта: МИГ-Балчик-Генерал Тошево – 234 769,24 лв. безДДС.
3. От стойността на СМР се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 281 723,09 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ

      – 281 723,09 лева с вкл. ДДС  финансиране – Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
6. Обсъждането ще се проведе на 25.11.2020 г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателнатазала на Общински съвет - Балчик. 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик