• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 1273/28.10.2020 год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от ЗСМА, чл. 99б, ал. 3 от ЗГР и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 год. за ФЕСГР, във връзка със Заявление с вх. № 94-00-1366/14.09.2020 г., Заявление с вх. № 94-00-1487/12.10.2020 г. и Протокол с вх. № 94-00-1366_004/27.10.20200 год. на комисията назначена по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР, назначена със заповед № 1200/15.10.2020 г. на кмета на Община Балчик, относно заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес и настоящ адрес

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се извърши дерегистрация по постоянен адрес с. Рогачево, ул. „Лозар" № 43 на следните лица:

1. Петранка Георгиева Петрова, .................

2. Асен Петранов Георгиев, ЕГН .................

ІІ. Да се извърши дерегистрация по настоящ адрес с. Рогачево, ул. „Синчец" № 22 на следното лице:

1. Дончо Костадинов Малчев, .................


Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуване на интернет страницата  на Община Балчик и чрез поставяне на информационното табло в сградата на Общината при спазване на Закона за защита на личните данни.

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщението й, като в съответствие с чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Къймет Тургут -секретар на Община Балчик.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на ГД "ГРАО" чрез ТЗ "ГРАО"-Добрич за автоматично заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена се задължава в едномесечен срок от уведомлението за настоящата заповед да подмени личните си документи.

На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

 


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик