На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1235/23.10.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет : Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик , за срок от 3 години.


1.      Цел на търга: Отдаване под наем  на част от имот публична-общинска собственост,

         за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик.

Начална годишна наемна цена: 38.12  лв./тридесет и осем лева и дванадесет стотинки / без ДДС, стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

2.      Срок на договора: 3 /три / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за                                       поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 0.70 кв.м.

3.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 29.10.2020 г. до 15.00 часа на 13.11.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

4.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 13.11.2020 г.;

5.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 13.11.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

   6.  Търгът ще се проведе на 16.11.2020 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                                                   Лице за контакт:  Десислава Василева -

                                                                                     гл.специалист наеми  0579 7 10 54