• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт


Общински съвет - Балчик открива производство за издаване на общ административен акт -

Решение на общински съвет със следният текст:

"1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик, в размер на 600 (шестстотин) лева, за превод на английски език и отпечатване на книгата му с наименование „Кървавата бразда на Добруджа" по случай 20 години от първото издание на книгата на автора на български език.

2. Средствата да се осигурят за сметка на заложеният резерв в бюджета на община Балчик."

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на страницата на община Балчик в интернет в раздел „Обяви"- към Общински съвет.

На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересуваните лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения".

На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството за издаване на административния акт на страницата на община Балчик в интернет.

Мотиви за издаване на акта:

Постъпила е молба за  финансова помощ на Радостин Мирков Мирков от град Балчик за сумата от 3500 лв., за превод на английски език и издаването на книгата "Кървавата бразда на Добруджа" по повод навършване на 20 години от първото издание на български език. Представеният проект на решение е в израз на трайната политика за подкрепа, в т.ч. и финансова на културата и и местните автори и културни дейци. Отпуснатият размер на на финансова помощ е съобразен с моментното финансово състояние и разполагаемият резерв в бюджета на общината за 2020 г.