• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 октомври 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:


1. Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разглеждане заявление от Луцина Йовчева  Малева от гр. Балчик  за закупуване на общинско  жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13.Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2020/2021 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „ДВОРЕЦА", гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

19. Други 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик