• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
И ДО ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК


На 23 декември 2020 г. Община Балчик подписа договор за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик

Проектното предложение на Община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.037 е свързано с осигуряване достъп до заетост на хора с увреждания и преодоляване на негативното отношение на работодателите към техните проблеми, както и към увеличаване броя на членове на семейства, грижещи се за хора с увреждания да започнат да търсят работа.

Община Балчик ще реализира интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване на лицата - неактивни или безработни да се включат на пазара на труда.

Кандидатите, желаещи да бъдат включени в Проекта като болногледачи ще преминат обучение. Професионалното обучение ще се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Проектът е свързан с предоставяне в дома на грижи от болногледачи на нуждаещи лица от целевите групи. Хората с увреждания и възрастните в риск ще получават и психологическа подкрепа и здравно-консултативни услуги.

Проектът ще обхване нуждаещи се лица, както от гр. Балчик, така и от селата на територията на община Балчик. Предвижданите дейности са съобразени с критериите и стандартите за социални услуги за възрастни, които ще се прилагат за подбор на крайните потребители.

Продължителността на проекта е 24 месеца, със срок за предоставяне на социалните услуги 21 месеца.

В проекта ще бъда включени 13 неактивни или безработни участници и 2 лица с увреждания, с право на работа и 35 участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги.