• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

ПРОТОКОЛ

13


     от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 30 септември 2020 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 16 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 13 точки. Постъпиха три допълнителни точки:


-Обсъждане на доклади на читалищата от  Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Участие в извънредно заседание на Общото  събрание на Асоциацията по ВиК ООД Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "МБАЛ Добрич".

Вносител Сияна Фудулова- председател  ПКБФЕЕ

 

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка трите допълнителни точки:

„За" - 16 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 16 точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Боряна Колева Коларова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Разглеждане на заявление от Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на с. Дропла .Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба на търг  на ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

12.Искане за налагане на Мораториум, за изграждане на 5G мрежа, на територията на Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

13. Обсъждане на доклади на читалищата от  Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Участие в извънредно заседание на Общото  събрание на Асоциацията по ВиК ООД Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "МБАЛ Добрич".

Вносител Сияна Фудулова- председател  ПКБФЕЕ

16. Други.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред.


По първа точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин  председател, уважаеми дами и господа общински съветници, в изпълнение на задълженията ми по чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси, Ви предлагам  за утвърждаване следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2019 година, както следва:

1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. в приходната си част в размер на 22 612 626 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на 10 441 952 лева

                        - за местни дейности                                                     12 170 674 лева


2.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 22 612 626 лева, съгласно Приложения № 2 и № 3 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  10 441 952 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 346 168 лева

                        - за местни дейности                                                       10 824 506 лева

3. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно Приложениe № 4.

4. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2019 г. в размер на 129 853 лв., както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 17 884 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

5.  Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2019 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 8 089 271 лв., съгласно Приложение № 5.

6. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2019 г. в размер на 625 948 лв., съгласно Приложение № 7.

7. Утвърждава отчета на разходите за 2019 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 1 080 849 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2019 г. в размер на 1 181 440 лв. съгласно Приложение №: 10.       

9. Утвърждава отчет на разходите за 2019 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 75 664 лв., съгласно Приложение № 9.

10. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2019 година, съгласно приложение №14 към писмо на МФ №ФО-1 от 16.01.2020 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги давам  ви думата за коментар.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа-Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. и го одобри

със „За" - 5 „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към   гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Възд."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Възд."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Възд."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №172 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджет на Община Балчик за 2019 година, както следва:

1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. в приходната си част в размер на 22 612 626 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на 10 441 952 лева

                        - за местни дейности                                                     12 170 674 лева

2.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 22 612 626 лева, съгласно Приложения № 2 и № 3 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  10 441 952 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 346 168 лева

                        - за местни дейности                                                       10 824 506 лева

3. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно Приложениe № 4.

4. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2019 г. в размер на 129 853 лв., както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 17 884 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

5.  Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2019 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 8 089 271 лв., съгласно Приложение № 5.

6. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2019 г. в размер на 625 948 лв., съгласно Приложение № 7.

7. Утвърждава отчета на разходите за 2019 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 1 080 849 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2019 г. в размер на 1 181 440 лв. съгласно Приложение №: 10.

9. Утвърждава отчет на разходите за 2019 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 75 664 лв., съгласно Приложение № 9.

10. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2019 година, съгласно приложение №14 към писмо на МФ №ФО-1 от 16.01.2020 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред  - Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По втора  точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, в изпълнение на указания на Министерство на финансите БЮ №4 от 01.09.2020 г., във връзка с РМС №64 от 31.01.2020 г. (изменено с РМС №273 от 23.04.2020 г. и изменено и допълнено с РМС №447 от 03.07.2020 г.) относно подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 г.  и 2023 г. предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ:

 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2021 г. - 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на  12 945 900 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 006 600 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 334 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 330 100 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 526 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 519 100 лева. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги давам  ви думата за коментар.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа и прие предложението за    Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик,

и го одобри.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте Г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов- общински съветник: Разгледах прогнозните бюджети и ще гласувам най вероятно  с „Против" и искам да се обоснова защо: Така предложеният проект за бюджети със цялата условност затова, че да можем да прогнозираме добре какво ще се случи. От така предложената рамка става видно, че този дискусионен данък туристически ще се запази  съдейки по размера, който се очаква да получи Общината. Това е едното, аз съм твърдо против това особено на условията на миналата пандемия, която за съжаление не е отминала още и не е ясно какви са последствията за Туристическият бранш. Доста значително увеличение през годините наблюдавам в   прогнозирането на този данък, което може да значи, че може да бъде постигнато запазването на този туристически данък. Другото е, че не виждам в бюджета така като е заложен - размер, който би трябвало да се отдели за повече капитални инвестиции. Може би това е свързано с някакви буфери които  си остават  има такава възможност за външни поръчки  за капиталови ремонти, които така или иначе спрямо общият размер капиталните вложения да бъдат по големи. Т.е да се оправят повече улици и чухме няколко пъти бих казал  справедливите искания на Краневци, и съответно облагайки ги с по голям туристически данък Кранево  и не само те си искат съответната инфраструктура. Дори бих казал и нашият град има нужда от изграждане на паркове и изграждане на синя зона, и да не разчитаме само на туристическият данък. Също така туристическият бранш настоява за намаляне или  връщане на старите нива на туристическият данък. 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: В връзка с изказването на г-н Господинов, това все пак е една прогноза, съгласно закона ние сме длъжни да я дадем, но говорим за положението такова каквото е във момента, както виждате в този момент  в държавата се води една  широка дискусия за така наречената децентрализация. На този етап България е най централизираната държава в ЕС. На този етап ние сме държавата в която най- малка част от Публичните финанси преминават в Общинските бюджети. Умишлено се прави така, че Общините и най вече Кметовете да ходят до София, да се молят за пари - "дайте ми Министерско постановление, дайте одобрен проект, и. т. н." и ако наистина реално се осъществят някои законодателни промени ще се има в предвид  най належащите неща.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Възд."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -1 „

Точката е приета.

 РЕШЕНИЕ №173: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за период 2021 г. - 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на  12 945 900 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 006 600 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 334 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 330 100 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 526 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 519 100 лева. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги  предлагам да преминем към точка трета- . Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г.

Давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, във връзка със  доклада на финансовото състояние на търговските дружества  през 2019г.

1.„МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12. 2019г.

През 2019г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 194 000 лева, от които предоставена субсидия от Община Балчик 778 000 лева., и е извършило разходи на стойност 2 441 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през 2019г., в размер на 247 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през 2019г.,възлизат на 1 163 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 149 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2019г., възлизат на 2 441 000лв., от които: разходи      за материали - 319 000 лева;

            -разходи         за външни услуги - 127 000 лева;.

            -разходи         за амортизации - 310 000 лева;

            -разходи         за възнаграждения - 1 398 000 лева;

           - разходи         за осигуровки - 255 000 лева;

            -други  разходи - 29 000 лева; финансови разходи - 3 000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 345 000лв.,

3.КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2019г.

През 2019г.. „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 21 000 лева, от които приходи от услуги 21 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 52 000 лева., от които разходи за материали 6 000 лв., външни услуги - 5 000 лв., разходи за амортизация - 33 000лв., други разходи - 7 000 лв.

     През 2019г., дружеството е на загуба в размер на 31 000 лева.

   - Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на 0 лева.

5. „Медицински център I - Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.Финансово състояние на „Медицински център I - Балчик" ЕООД към 31.12.2019г.

през 2019г., Медицински център I - Балчик" ЕООД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 571 000 лева, от които приходи от услуги 565 000 лева и други приходи в размер на 6 000лв

        и е извършило разходи на обща стойност 575 000 лева., от които разходи за материали 48 000 лв., външни услуги - 36 000 лв., разходи за персонал - 476 000лв., други разходи - 8 000 лв.

        През 2019г., дружеството е на загуба в размер на 4 000 лева.

       - Краткосрочните задължения „Медицински център I - Балчик" ЕООД възлизат на 56 000 лева.

        -Краткосрочните задължения „Медицински център I - Балчик" ЕООД възлизат на 22 000 лева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Моля колеги, имате думата.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа и прие Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Колеги тази точка не се гласува.

РЕШЕНИЕ: Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г.

В залата присъстват 18 общински съветници

НЕ СЕ ГЛАСУВА,  само за информация:

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По четвърта точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници: Във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-1975/27.11.2019 г. от Симеон Жеков Йорданов за закупуване на общинско дворно място в с. Сенокос, представляващо ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос и заявление вх. № 94-00-914/11.06.2020 г. от Сунай Исмаил Яшар за закупуване на две дворни места в село Дропла, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното


проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

        - Незастроен УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.456 по     кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1 065 м2;

        - Незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1 212 м2;

         - Незастроен УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта нас. Дропла, с площ от 1348 м2;   

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Благодаря г-н Ангелов, г-жа Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа и прие  предложението Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви , ако няма други желаещи колеги предлагам да гласуваме поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №174 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1 065 м2;

- Незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1 212 м2;

- Незастроен УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта нас. Дропла, с площ от 1348 м2;   


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги  предлагам да преминем към точка пета- Разглеждане на заявление от Боряна Колева Коларова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община БалчикПо пета точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  постъпило е заявление вх. № ОС-3011-4/29.05.2020 г. от Боряна Колева Коларова  за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в село Кранево. Боряна Коларова, в качеството си на единствен наследник на Милена Бориславова Недялкова, съгласно удостоверение за наследници № 11576/26.05.2020 г., е собственик на  дворно място в с. Кранево,  с площ от 1 149 м2, съгласно Нот. акт № 69, том І, дело 505 от 30.05.2000 г. на Служба по вписванията на РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 1 184 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 35 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                                             Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/29.05.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Боряна Колева Коларова от гр. Варна по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ ХХХV-7, кв. 4 по ПУП на с. Кранево, целия с площ от 1 184 м2, като Боряна Коларова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 35 м2 (тридесет и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4852/02.09.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 684.00 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и четири лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Разглеждане на заявление от Боряна Колева Коларова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик.

След разисквания комисията гласува" - със „За" - 5: „Против 0; „Въздържал се" -0;гласа прие  Разглеждане на заявление от Боряна Колева Коларова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №175 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/29.05.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Боряна Колева Коларова от гр. Варна по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ ХХХV-7, кв. 4 по ПУП на с. Кранево, целия с площ от 1 184 м2, като Боряна Коларова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 35 м2 (тридесет и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4852/02.09.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 684.00 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и четири лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка шеста - Разглеждане на заявление от Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

по шеста точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници Постъпило е заявление вх. № ОС-3011-7/03.09.2020 г. от Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в село Соколово. Златина и Борис Сталеви са собственици на  дворно място в с. Соколово, с площ от 1 350 м2, съгласно Нот. акт № 184, том ІV, дело 776 от 18.08.2000 г. на Служба по вписванията на РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, целия с площ от 1 377 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 27 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                                                      Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-7/03.09.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ ХLІ, кв.45 по ПУП на с. Соколово, целия с площ от 1 377 м2, като Златина и Борис Сталеви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 27 м2 (двадесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4853/10.09.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  215.00 лв. (двеста и петнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката, заповядайте Г-жа Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Разглеждане на заявление от Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

и одобри Разглеждане на заявление от Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря г-жа Фудулова,  колеги ще преминем в режим на гласуване:  

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №176 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-7/03.09.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ ХLІ, кв.45 по ПУП на с. Соколово, целия с площ от 1 377 м2, като Златина и Борис Сталеви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 27 м2 (двадесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4853/10.09.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  215.00 лв. (двеста и петнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка седма - Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

по седма точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4849/25.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1212 м2  (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 345.00 лв. (седем хиляди триста четиридесет и пет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов,  заповядайте г-жа Фудулова

 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла;

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа и одобри предложението  за  Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №177: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4849/25.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1212 м2  (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 345.00 лв. (седем хиляди триста четиридесет и пет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на с. Дропла, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

                                                                                  

По осма точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4849/25.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1212 м2  (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 345.00 лв. (седем хиляди триста четиридесет и пет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на с. Дропла.

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; и одобрява -  Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.628по кадастралната карта на с. Дропла.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги ще преминем в режим на гласуване  предложението на кмета:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №178 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4850/25.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1348 м2  (хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 169.00 лв. (осем хиляди сто шестдесет и девет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС Колеги преминаваме към точка девета Продажба на търг  на ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос. Давам думата на г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4851/26.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1065 м2  (хиляда шестдесет и пет  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 127.00 лв. (девет хиляди сто двадесет и седем лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Продажба на търг  на ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;и

приема-  Продажба на търг  на ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви госпожо Фудулова,, колеги моля да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №179: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4851/26.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1065 м2  (хиляда шестдесет и пет  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 127.00 лв. (девет хиляди сто двадесет и седем лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета-Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик. Давам думата на г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


                                                                  По десета точка от дневния ред                     

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-444/10.09.2020 г от „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Рамус" ООД, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ терен поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик, за срок от 3 години.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имот - публична общинска собственост, както и част от него се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем част от имот публична, общинска собственост терен поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик, за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 0.70 кв.м.  в размер на 38.12  лв./тридесет и осем лева и дванадесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик

След разисквания комисията гласува със „За" - 5 гласа и  приема-  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик,- с указания да се поправи техническата грешка -„ отдаването под наем на имот - публична общинска собственост, както и част от него"

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря госпожо Фудулова, други колеги

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №180: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем част от имот публична, общинска собственост терен поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик, за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 0.70 кв.м.  в размер на 38.12  лв./тридесет и осем лева и дванадесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик, давам думата на   Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 21.09.2020 г., разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния :


Проект за решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик: дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1. Димитра Костадинова Илиева -за  закупуване лекарства, в  размер на 150.00 (сто и петдесет ) лева.

2. Александър Цветанов Василев - за закупуване средство за придвижване, в размер 200.00 (двеста) лева.

3. Жеко Павлов Жеков- за лечение, в размер в размер на 200. 00 (двеста) лева.

4. Георги Йорданов Душков - за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева

5. Сурай Сюлейман Салим - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет)


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

След разисквания комисията гласува със „За" - 5 гласа и  одобрява-  Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имаме предложение от г-н Димитров   за  гласуване анблок. Който е съгласен с вдигане на ръка :

„ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0, Приема се предложението на г-н Димитров.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване и анблок  на  проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"                                                                 

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №181: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик: дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Димитра Костадинова Илиева -за  закупуване лекарства, в  размер на 150.00 (сто и петдесет ) лева.

2. Александър Цветанов Василев - за закупуване средство за придвижване, в размер 200.00 (двеста) лева.

3. Жеко Павлов Жеков- за лечение, в размер в размер на 200. 00 (двеста) лева.

4. Георги Йорданов Душков - за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева

5. Сурай Сюлейман Салим - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка дванадесета- Искане за налагане на Мораториум, за изграждане на 5G мрежа, на територията на Община Балчик, давам думата на   Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС:

 

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е предложение-подписка/приложена/ от Местна гражданска инициатива за налагане на забрана за изграждане на антени за 5G- излъчване на територията на Община. Подписана е от 183 лица, като в подписката се излагат подробни мотиви за необходимостта от налагане н  забрана за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни /клетъчни/ мрежи от 5-то поколение /5G (5-th generation /. Основния мотив е необходимостта от допълнителни изследвания с оглед защита живота и здравето на хората, до изясняване на последиците от прилагане на технологията за клетъчен пренос на данни.

На свое заседание /общо/ на постоянните комисии към Общински съвет - Балчик, се взе единодушно решение за подкрепа на апела на гражданската инициатива и налагане на забрана за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни /клетъчни/ мрежи от 5-то поколение /5G (5-th generation)/, и съоръжения към същите, за период от една година, считано от датата на обнародване на настоящото решение. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното:          РЕШЕНИЕ

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик налага забрана за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни /клетъчни/ мрежи от 5-то поколение /5G (5-th generation)/, и съоръжения към същите, за период от една година, считано от датата на обнародване на настоящото решение.

2.Възлага на кмета на община Балчик контрола по изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа - Искане за налагане на Мораториум, за изграждане на 5G мрежа, на територията на Община Балчик.

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа и подкрепя Искане за налагане на Мораториум, за изграждане на 5G мрежа, на територията на Община Балчик.

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: По тази точка в началото ми беше смешно, че ще я разглеждаме, но ето дойде и този момент- дори и с  предложение да я одобрим. Не мога да си представя как можем да тръгнем в тази посока и ако приемем тази точка, доста новинарски емисии ще започнат с тази новина. Тук бихме предизвикали институциите, които сами биха се самосезирали и задействали ако има наистина вредни ефекти. Колеги в момента благодарение на Интернет в пространството битуват всякакви невероятни истории. В момента  тръгваме да угодим на някого и да се харесаме на 183 или повече наши съграждани, които са решили нещо си -„ей така". Смешно е, нелепо е за мен да гласуваме подобна точка. Т.е. ние можем да я гласуваме, но призовавам да я отхвърлим, нелепо е, а идва от Комисиите дори с положително становище. Ако тръгнем в тази посока 60% от хората не вярват че Ковид 19 съществува, да не тръгваме по тази наклонена - до никъде няма да ни докара. Аз съм в огромни съмнения, че някой скоро ще ни предложи на територията на Община Балчик 5G, тя ще започне в големите градове, където има повече интерес. Ще влезем в Новинарските емисии тази нелепа история. Сигурно ще ни се присмиват, нелепо е че го обсъждаме, но така или иначе е внесено. Нека надделее разума, защото в близката една година 99.9 % никой няма да ни предложи 5G антени, при положение , че няма никъде дори и в София. Имаше едни дискусии в  които се казваше, че излъчването на  5G, е същото като на 4G. Тогава да забраним и мобилните телефони и те излъчват или електричеството? Най големия излъчвател е Слънцето.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДруги желаещи да се изкажат по точката. Господин Станоев имате думата:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, аз взимам думата защото искам да кажа, че по този въпрос освен Комисията, която го внася беше обсъждано и на друго Общо заседание на Постоянните комисии, което беше през август. Там доста общински съветници споделиха своето мнение, за което съм изненадан от г-н Господинов. Но аз и тази комисия както и сега, считам, че това не е  никаква излагация. Подписката от 183 човека не е това да го искат само 183 човека. За мен лично това проект - решение трябва да бъде прието, защото това е една превантивна мярка за мен - както казва и г-н Господинов, че през тази една година никой да не сложи антени, а за да стане това има една процедура, която минава през ОбА, техническа служба, главен архитект. При положение, че ние вземем решение за мораториум, ще блокираме възможността да бъдат монтирани. А именно това е превантивна мярка, която Общински съвет трябва да вземе. Аз не считам,  както каза и Г-н Господинов- „ Това нещо не е доказано , че вреди"...., а според мен не е доказано, че е безвредно и ние като общински съветници трябва да защитим интереса на всички жители и да оправдаем страховете им. Какво бихме спечелили Община Балчик, ако следващата година - и аз съм сигурен, че този мораториум може да бъде удължен, зависимост от резултатите, които се покажат от експертите , както каза и г-н Господинов. Представете си, че ние в момента страхувайки се от опасността да не станем смешни, гласуваме против и в един момент не дай Боже след шест- осем месеца излезе наистина , че 5G влияе  по някакъв начин на нашият  имунитет и здраве. Аз считам, че тази стъпка на Общински съвет е една превенция, която ние трябва да гласуваме. Да видим във времето какво ще стане и след една година да си поставим този въпрос . Това бяха и мотивите на повечето колеги, защото първоначално беше предложено за две години, но се стигна до едно твърдо убеждение- да гласуваме една година, а след това да видим какви са резултатите, експертиза и изследвания и т.н. какво би могла да загуби Общината, сега и без това има 4G, защо трябва ние да се опасяваме, от това, че ще станем смешни? Няма! Даже напротив, защото аз вътре в себе си не съм убеден,  че 5G е безвредно, няма научни доказателства, че е  безвредно затова ще гласувам в подкрепа на това решение, защото Общински съвет прави стъпка с подкрепата на това решение.

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: На въпроса на г-н Станоев, какво ще спечели Общината, бих задал обратния въпрос- Какво ще спечелят нашите граждани, да речем, че имат 5G- от нейното спиране? Всички имат 5G, които ползват интернет, ученици и т.н. По тази логика да изключим и 4G. Ако гласуваме „За"- за мен това ще е един евтин популизъм. Благодаря.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Не знам дали е популизъм, но ще отговоря на въпроса на г-н Господинов, на това какво ще спечели. Ще спечели, ако това в следствие  се окаже вредно - ще спечели здравето на гражданите на Община Балчик.

Г-н  Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви г-н председател, уважаеми колеги и  гости, всъщност в залата никой не ни обяснява какво значи технологията 5G. Аз препоръчвам това нещо да се обясни нагледно на всички за да стане достояние на всички наши съграждани, защото изпадаме в един парадокс, а именно , че органа за Самоуправление наречен Общински съвет Балчик - ще застане по средата на  развитието на едни технологии в световен мащаб. Колеги тази технология съществува и работи, тя е в момента във България. Не сте запознати в областите в които вече функционира. Има оператор (няма да споменавам имена), който вече  е внедрил тази технология . Тя беше в експериментален стадий, вече е в ход в областните градове, а следващата година ще се изгражда и по Черноморието.  Никой до  момента в световен мащаб не е излязъл със становище, независима организация или орган, който да каже, че тази технология е вредна. Аз се съгласявам с изказалите се колеги до момента и опасенията, които те имат и аз също съм на мнение, че Общински съвет Балчик трябва да вземе една страна - страната на губещите или печелившите. По скоро искам да препоръчам и да попитам вносителя на това проект - решение , тая докладна , защото в докладната пише, че комисията иска допълнителни изследвания, след като иска такива. Дали тази технология е вредна за здравето и живота на хората, значи има някакви основни изследвания и биха ли казали какви са тези основни изследвания и какво пагубно влияния има върху хората, защото аз ще направя другата аналогия - да ме извинят колегите земеделци , все едно ние да вземем решение да забраним торовете , защото те имат пагубно въздействие върху хората, а те го правят с цел подобряване на реколтата. Наистина недоумявам как това проект- решение не е издържано да се вменява, видите ли лошо, вредно или пък е хубаво. Аз лично за себе си нямам становище, уверявам ви. Аз съм човек на технологиите, бих ги приел, но не мога да имам твърдо такова след,  като няма ясни доказателства  за неговото въздействие. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря г-н Атанасов, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов -общински съветник: В залата присъстват представителите на Местната гражданска инициатива внесла искането, предлагам да им бъде дадена думата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСГ-н Симеонов моля:

Г-н Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Само искам да отговоря на зададеният въпрос към вносителя,  че имаше приложени и мнения на учени с безспорен авторитет от много държави по цял свят, които единодушно са на мнение, че сега използваната 3G и 4G технологии увреждат значително здравето, а очакваните от учените вреди за здравето на хората и за природата след добавяне на 5G са огромни, за градове, общини и държави, които спират 5G-въвеждането. Независими учени от цял свят предупреждават, че въвеждането на 5G e опасен и аморален експеримент с човечеството!

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ще подложа на гласуване, да дадем право на Местната гражданска инициатива да се изкажат, който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 15; Против" - 1; „Въздържали се" - 1, „ Не гласувал"- 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Предложението е прието. Заповядайте:

Г-н Мартин Михайлов  -представител на  Местната гражданска инициатива: Здравейте, казвам се Мартин Михайлов и съм част от гражданската  инициатива, която поде този въпрос. Искам да кажа, че 5G технологията ще използва микровълнови вълни, които досега не са използвани. Те са по къси и затова има нужда от изграждането на повече антени. Говорим за диапазон от 20 и 150м., така , че си представете колко антени ще им трябват  за да използваме тази технология. Аз като цяло  не съм против, тъй като с кабелен/ оптичен/  интернет скоростта може да бъде постигната. Аз лично съм работил във високотехнологична компания и мога да ви уверя, че няма компания уважаваща себе си да използва безжичен интернет. Всички използват кабелен интернет заради сигурността.

Аз съм във връзка с много международни организации, които ни предоставиха документи, но един от най важните документи е Правното становище, което е 75 страници но за съжаление само на английски език, където са изключително много изследвания, които доказват вредата на безжичната   5G технологията, предполагам не знаете в какъв диапазон работи. В момента масово използваме масово 2.4GHz, също така ми предоставиха един документ от Холандия с който на 02.09.2020г. са направили Комисия, която направи изказвания след научни изследвания мога да ви уверя понеже съм в контакт с много професори на които първите интервюта относно 5G меко казани смешни, но няма да задълбавам защото не искам да им злепоставя титлите. Но сме много щастливи, че имаме един  български професор който се казва  Марко Марков , един невероятен радио- физик  и се изказа за тази технология -против. Искам само да ви кажа за последното становище  на този документ на 02.09.2020г в Холандия , където Комисията заключава, че не изключено да има сериозни проблеми при бременност и лоша продуктивност при мъжете и че необходимо да се направят по сериозни изследвания в тази насока. Препоръчва да се спре  използването на тази технология във високите честоти 24- 25 MHz  което е заложено за България да се използва през следващите години. Естествено те казват че до  3.5 GHz сме използвали  така или иначе и затова те не могат да го спрат, защото има промишлен интерес. По принцип не са правени експерименти с хора , а с плъхове -  в Щатите се прави такова изследване

с тези технологии, които в момента използваме 2.4GHz и излъчването от мобилните телефони са по вредни от излъчването от станциите. Както има много случаи  и  са доказани в Италия, че хората, които говорят много често по телефон имат вече предпоставки за рак на главата / има вече и доказани случаи/. Съжалявам, че документа който искам да ви предоставя е на английски. Ще оставя също така един призив, който е подготвен документ за всички Евро депутати, който благодарение на Даниела Петрачева

е преведен на български език и ще предоставя също Датското правно становище.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви. Д-р Калинова моля.

Д-р Калинова- общински съветник: Искам да покажа, че 27 области във България  в централната си част имат 5G.

  Г-н Мартин Михайлов  -представител  на  Местната гражданска инициатива: Това е много интересно защото искаме да разберем на какви честоти излъчва този оператор, да излезе и да каже.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, моля г-н Атанасов:

Г-н  Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря на господина, само , че се връщам на моето изказване от преди малко. Ние в момента ангажираме органа Общински съвет, а не една Гражданска организация. Искам да попитам г-н Попов, когото слушах внимателно: защо всичките тези действия, които са направили до момента , те са похвални наистина , защо не са ги внесли в Народното събрание на Р България, не са ги внесли в Министерски съвет, от там да тръгне една инициатива гражданска за да се стигне до решение. Ние в Балчик излязохме най капацитети в Света и залагаме на предложение да преустановим една технология. Имаме ли доказателства ? В момента няма орган твърдо да е забранил тази технология. Аз се съгласявам , точно така е, но пак липсват тези доказателства, а ние в казуса си на Общински съветници трябва да вземем това решение за съдбата на една Община. Ние можем ли да се аргументираме пред обществото за нашето решение, което ще вземем. Благодаря.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Г-н Господинов заповядайте.

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: Някакви доклади се цитирани  тук, а аз от интернет бих ви изкарал сто доклада. Какво става ако 185 гражданина искат да има 5G, това е първото, второ - същите тия държави от, които господина е взел докладите, същите тези - живот  и здраве догодина  ако няма  Ковид, ще долетят със самолетите си тук и ще открият, че има някъде места, където няма   5G, то дотогава най вероятно няма да има все още. Но нито една от цитираните държави няма никакви мораториуми и никакви забрани, какви са тези правни епитети. Всякакви неща ще ви изкарам в една или друга посока. Моля ви се има си достатъчно авторитетни органи във България. Все едно сега да поставим под съмнение Щаба, който се бори с Ковид? Заставаме на пътя на една технология, която ще бъде одобрена и отхвърлена от достатъчно грамотни хора и Комисии. Няма такъв прецедент да заставаме в челните редици на борците за „нещо си там".

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Само ще ви дам думата да се доизкажете за подписката,  г-н  Мартин Михайлов.

  Г-н Мартин Михайлов  - представител на  Местната гражданска инициатива Извинявам се, че не споменах - внесена е подписката в Народното събрание, чакахме отговор до 17.09.2020г., но не знам защо още се чака този отговор, също така и други градове - Русе, вчера и Варна внесе подписка, Добрич също ще бъде внесена, Бургас и София също.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, моля г-жа Яна Михайлова

за подписката.

Г-жа Яна Михайлова - член на Местната гражданска инициатива: Значи тази подписка е част от образеца на противодействие на тази Технология на целия континент. Защото в него в ЕС  преди година, започнаха да противодействат 18- и няколко общини във Италия , за 4G в някои от тях беше прието на базата на Местното самоуправление, и всъщност г-н Михайлов  не спомена, че в Европейският парламент се  подготвя платформа, чрез която ще бъде гласувано събирането на  един милион подписа и 5G, ще бъде забранена на Континентално равнище.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, давам думата на г-н Владимир Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Ако мога да споделя едно мое собствено проучване по въпроса: първо колегите, които се интересуват от средата на  фирмите търгуващи и поддържащи  с пестициди, да напишат в интернет „Монсанто" и  да видят какво са писали за тях  последните шест месеца. Второ с Мораториум не може да спрем никаква технология. Технологията 5G е заложена в технологичното развитие на ЕС до 2025г, това е напълно разумно едногодишен мораториум да даде възможност да се предоставят доказателства, тези „За" или „Против". Не на последно място Белгия тази година реши да развива своята 5G мрежа и тя започна около март месец. В редица документи официални на ЕС, Европейска агенция по околна среда е записано, че са възможни ефекти след дълго излагане, включително не само за хора, околна среда, природна среда и пчели. Но всеки ползва мобилният си телефон на своя отговорност, а отговорността да сложим 600 клетки в град Балчик, без да знаем какво е влиянието върху детски и подрастващи организми мисля не е разумно, затова едногодишен Мораториум, който естествено може да бъде прекратен ако се представят доказателства на Европейско ниво, научни документи и тези и научни трудове. От март 2020 година, Годишният доклад на Агенцията по околна среда на ЕС предлагат да се ползва с внимание и предпазливост.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги минаваме в режим на гласуване, моля г-н Станоев.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Моля, да се изкажа още веднъж,  по една проста причина понеже чух колегата Атанасов да казва- „ но никой орган  не е забранил това нещо". Второ аз пак наблягам на факт, че да съгласен съм г-н Атанасов, но ние като Общински съветници по принцип трябва да гласуваме разумно и отговорно, за мен разума и отговорността е да гласувам за този Мораториум , по една причина -  има не ясноти  и не ми е ясно това дали е вредно или безвредно. И нищо не ни пречи да гласуваме да няма 600 антени, както каза колегата Лафазански, въпреки не съм правил собствено проучване, но разбрах, че безжичничното  5G, е на много по ниска честота и на много близко разстояние трябва да бъдат мрежите. И не мога да се съглася с мнението на колегата Господинов, че едва ли не другия сезон ще дойдат тук чужденци и ще кажат - „Вие щом нямате 5G, ние ще отидем в Несебър" За мен не спираме никаква технология в момента, а само един Мораториум и да добавя, че това не е прецедент на Община Балчик - имаше такъв преди няколко години по отношение на  перките, и тогава този Мораториум свърши своето действие, и затова беше гласуван. И в момента аз продължавам да подкрепям тази точка и ще гласувам „За". Благодаря.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към гласуване проекта с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 10; Против" - 1; „Въздържали се" - 2, „ Не гласувал" - 2;

Приема се по чл.27, ал 3- Гласувалите повече от присъстващите.

РЕШЕНИЕ №182 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик налага забрана за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни /клетъчни/ мрежи от 5-то поколение /5G (5-th generation)/, и съоръжения към същите, за период от една година, считано от датата на обнародване на настоящото решение.

2.Възлага на кмета на община Балчик контрола по изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Обявявам десет минути почивка , колеги.

--------------------------------------------------------

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка тринадесета- Обсъждане на доклади на читалищата от  Община Балчик. Давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища, ежегодно до 31 март председателите на читалища са задължени да представят пред кмета на общината доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година. Предлагам за обсъждане докладите с вх. № № 76-00-14/26.02.2020 г. НЧ "П. Хилендарски - 1870" Балчик; 76-00-22/17.03.2020г. НЧ „Бачо Киро - 1939" с. Кранево; 76-00-23/26.03.2020г. НЧ "В. Левски - 1959" Балчик;  76-00-37/05.06.2020 г. НЧ с. Гурково; 76-00-17/28.02.2020 г. НЧ „Христо Смирненски - 1941"  с. Сенокос; 76-00-20/12.03.2020 г. НЧ „Просвета" - 1900", с. Соколово; 76-00-21/12.03.2020 г. НЧ  „Просвета - 1901" с. Оброчище; 76-00-24/27.03.2020 г. НЧ „Велко Ангелов - 1940" с. Дропла; 76-00-25/06.04.2020 г. НЧ "Ст. Ст. Караджа - 1941" с. Стражица; 76-00-19/04.03.2020 г. НЧ „Йордан Йовков - 1941" с. Змеево, както и обобщен отчет за приходите и разходите на читалищата

.

Проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик

реши :

1. Приема докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 година, както следва:

-НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

-НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

-НЧ "Свобода-1897" село Гурково

-НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

-НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

-НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

-НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

-НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

-НЧ "Просвета-1900" село Соколово

-НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н Председател, аз просто искам да внеса едно уточнение- не виждам нито един представител на  тези Читалищни настоятелства. Ако някой от Общинските съветници има даден въпрос към някое от Читалищата, няма на кого да го зададе. Аз в моята практика на Общински съветник разбрах, че почват да се заинтересуват и присъстват само, когато им върнем нещо, така ли трябва да бъде - да им върнем нещо и те да почнат да обхождат всички Общински съветници. За мен не е това начина, когато някой внася нещо в Общински съвет  и трябва да бъде гласуван Отчет на Общински средства - би трябвало  настоятелите на тези Читалища или техен представител да бъде в залата.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви  г-н Станоев, заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Обсъждане на доклади на читалищата от  Община Балчик.

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа  одобри -  Обсъждане на доклади на читалищата от  Община Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Не гласува"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, „Не гласува"-1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №183: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик

реши :

1. Приема докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 година, както следва:

 -НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

 -НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

 -НЧ "Свобода-1897" село Гурково

 -НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

 -НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

 -НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

 -НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

 -НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

 -НЧ "Просвета-1900" село Соколово

 -НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка четиринадесета - Участие в извънредно заседание на Общото  събрание на Асоциацията по ВиК ООД Добрич. давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

С писмо с вх. №15-00-27/08.09.2020г. в деловодството на Община Балчик постъпи писмо от Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, с което ни уведомяват, че на 14.10.2020г. от 10:00 ч. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021г.., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

2.Други- обсъждане на възникнали въпроси

Съгласно Закона за водите /ЗВ/, организацията и дейността на Асоциациите по ВиК се определят с правилник, издаден от Министъра на Регионалното развитие след съгласуване с Министъра на околната среда и водите. В състава на тези асоциации по закон влизат кметовете от всички общини в областта, а държавата се представлява от областния управител, който по закон е и председател на асоциацията. При невъзможност за участие на кмета в общото събрание, представител на община може да бъде само лице, на които са гласувани изрични пълномощия от Общински съвет, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. Съгласно Решение № 194 по Протокол №15 от 26.07.2016г. г-н Димитрин Димитров- заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик е определен да представлява Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич.

Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от ЗВ и чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК за Община Балчик е 6,96%.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87. ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ


На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. №15-00-27/08.09.2020г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

1.Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 14.10.2020г. от 10:00 часа в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич

2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021 г, на основание чл. 20. ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. в размер на 4 407,56 лв..

По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител при обсъждането на възникналите въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община Балчик.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо с вх. №15-00-27/08.09.2020г.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява предложението - Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК ООД Добрич, със „За" - 5 гласа

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към  гласуване с вдигане на ръка :

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №184: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. №15-00-27/08.09.2020г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 14.10.2020г. от 10:00 часа в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич

2.Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021 г, на основание чл. 20. ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. в размер на 4 407,56 лв..

По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител при обсъждането на възникналите въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка петнадесета - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "МБАЛ Добрич". Давам думата на  Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:


По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми господин  председател, уважаеми общински съветници, с регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, покана, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите. Същото е насрочено на 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24 Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от 3 /три / точки.

Всяка от точките в определеният в поканата дневен ред, попада в разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Същата въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното:


Проект-решение:


1.Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 28.10.2020 година в 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 13.11.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2.Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Димитър Петров Мартинов, Светозар Байчев Петров и Милена Георгиева Гюрова-Гунчева и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов.;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания съвет на директорите до провеждането на конкурс, съгласно изискванията на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.;

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение  - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да се изчислява по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката. Заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа -Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "МБАЛ Добрич".

След разисквания комисията гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа и одобри -  Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "МБАЛ Добрич".

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря госпожа Фудулова, колеги ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване цялата точка:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъст "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Не гласува"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов          „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, „Не гласува"- 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №185: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 28.10.2020 година в 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 13.11.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2.Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Димитър Петров Мартинов, Светозар Байчев Петров и Милена Георгиева Гюрова-Гунчева и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов.;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания съвет на директорите до провеждането на конкурс, съгласно изискванията на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.;

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение  - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да се изчислява по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

                                                   По шестнадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка шестнадесета -Други, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: Колеги искам  да повдигна следният въпрос към Общинското ръководство:  Прави ми впечатление за все по голямото разпространение на нерегламентираните сметища, наскоро покрай лова минах покрай Брястово и там се оформило едно голямо сметище. Същата е и ситуацията до Италианската шивашка фабрика, в посока „Белите скали" - цялото се превърнало в сметище. На няколко пъти засякох и строителни отпадъци  към ново изграденият ни път към „Тузлата". Ясно е, че те възникват стихийно и никого не обвинявам за тази работа, но дали не е време за да се помисли за по строг контрол или глоби за хората, които ги извършват. Да се даде възможност на гражданите да сигнализират защото сигурно ще го направят с удоволствие защото всички сме потърпевши и искам да заостря вниманието на този сериозен проблем. Ако се  повишат глобите и се даде възможност на гражданите да проявят своята бдителност да звънят към екологията мисля, че може да има някакъв ефект. Благодаря.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-н Ангелов

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да за съжаление проблем ни е особено след, като закрихме така нареченото строително сметище се увеличиха така наречените нерегламентираните сметища, които чистим един  два пъти в годината и кметовете на селата в всяко едно населено място където има сметище- поне един път в годината си ги чистят. Но нямаме ресурса да пазим всички пресечки, паланки или дупки и т.н. Гражданите сигнализират, има и телефон  има достатъчно подадени сигнали със снимки  на автомобили , камиони и т.н. със сигурност сме наложили няколко десетки глоби, които започват от 500.00 лева, което не е малко. И въпреки това продължават. Защото и самите хора, като им кажем „ Добрич" и скачат. Много са малко , които идват и взимат маршрутни листи за Добрич, а ние нямаме право в Балчик да складираме даже и строителни отпадъци. Говорим за реалните строителни отпадъци, там където е само пръст сме определили два парцела за рекултивация, но всички строителни отпадъци трябва да заминават за Добрич.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря,  други въпроси по точката , моля г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Аз ще имам три питания: Първо да се обърна към господин Председателя - Явно ще се ползва тази зала основно за заседания,  въпроса ми е дали имате готовност да подготвите и инсталирате системата, която е за предаване на живо за гражданите, които се интересуват да наблюдават този процес? Другите ми два въпроса са свързани със сигнали на граждани относно превоза на учениците , както може би всички са разбрали по предписание от РЗИ вече  не могат да се возят под брой ученици, възниква проблем за учениците от град Балчик тъй като ангажимента е Общината да извозва ученици от населени места съответно, където няма училища. Хората са ползвали това удобство години наред, а сега когато не могат да го ползват са недоволни. Има ли такава вариант по някакъв начин  поне от части да се тушира проблема, като едно от предложенията за което е ставало въпрос е да се акцентира върху извозването на учениците от Балчик след часовете, а другата възможност, която може да се предложи да ползват карти за градски транспорт със намаление. Последният ми въпрос е свързан с младежкия футбол- не знам г-н Ангелов дали е в течение, че при едно от участията си извън Балчик не са могли да осигурят храна и  воден достъп за младежкия отбор, че нямат възможност да играят мачовете на градският стадион и са им отказали последния мач да играят  под претекст, че могат да повредят тревната настилка. Съответно възниква въпроса, че и големите - в смисъл редовният отбор играе там и нямало съответно огради и може ли да се противодейства и децата да играят мачовете си там. Може би не до скоро,  но преди определен период от времето са  играли на стадиона в Оброчище, който не може да се ползва. Може ли нещо да им се предостави, понеже изкуствената настилка на която играят е нездравословна за тях. Има ли някакъв изглед например стадиона в Оброчище да се ползва отново  или да играят на градският стадион. Напоследък родителите споменават, че на тях им изглежда  абсурдно да им се отказва да играят, преди повече от две седмици е имало румънски гости- младежи, които са тренирали на градският стадион.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Първо ще отговоря аз и ще дам думата на г-н Ангелов- нямаме готовност за октомврийската, но за ноемврийската сесия ще се постарая да има излъчване, защото дълго ще продължат заседанията на Общински съвет  тук поради епидемиологичната обстановка, но за ноемврийската ще има 100%.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Първо за транспорта -  нямаме право,   и не сме длъжни да извозваме ученици в рамките на населеното място,  досега практиката беше, че нашите автобуси  от селата спираха на „Аквилон"  качваха се деца и ги водехме

до училище „Антим 1 , същото беше, че те изчакваха автобусите , които извозваха децата за другите села. В тоя момент аз съм забранил да има правостоящи деца. Това е единственото нещо, което сме направили. Тъй като децата са повече и трябва да правим някаква избирателност, докато има тези мерки за Ковид 19, няма да извозваме децата. Нямаме намерение да препълваме автобусите, тъй както смятат, че щели да със маски няма да се спазят мерките и това е причината да не се  качват деца от „Аквилон", ако вие кажете избирателно - ще качим десет деца, а другите десет няма да качим аз смятам, че това ще направи по негативен ефект. Извинявайте аз не знам някъде в Добрич, Варна, София, Пловдив и където и да е където разстоянията са много по- големи , децата да имат разбира се с изключение на частните училища. Това е - училищните автобуси са за деца от извън населените места, където нямат училище, да наистина преди Коледа спираха и качваха децата, но повечето бяха правостоящи. В този момент не можем да си позволим да имаме толкова много деца в един автобус. Живот и здраве, когато отмине тази пандемия нямаме нищо напротив и не ни струва нищо  да качваме децата на преминаващите автобуси. Но мисля, че всеки родител може да си направи такава организация да си заведе детето и да си го върне от училище. Същото се отнася и за  места където детските градини където вече няма деца, за едно дете се молят за осигуряване на транспорт. Какво да осигурим за едно дете за четири километра. За футбола - не знам дали са имали обеди децата, това   е организация на спортния клуб и ние сме осигурили финансирането  и мачовете се играеха досега до колкото знам в Оброчище,  чийто терен е заради сушата такъв просто много е твърд. Ще говоря да играят мачове на стадиона тъй като той вече не е натоварен за разлика от миналата година играеха два клуба т. е. със  „Спартак „ Варна ползваха нашият стадион, тогава наистина беше невъзможно. Тази година е само един отбора, за съжаление след тренировки тази трева не може да се възстановява , ако някой не знае няма голям отбор в света , който да  играе на представителния си терен. Нито „Барселона", нито „Манчестър Юнайтед" или който и да е било друг отбор, но тъй като ние не разполагаме с друг във Балчик, ще говоря футболните мачове на децата да са във Балчик- и ще стане. А и живот и здраве ще почваме на големият изкуствен терен и поддръжката му е много капризно и много скъпо нещо. Горе в жк. „Балик" ще има нов терен.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Други колеги , г-н Станоев,  заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, г-н Ангелов, имам един въпрос към Вас - на миналата сесия приехме отчет за първите шест месеца и за щастие на всички се оказа, че опасенията през тези шест месеца не се оправдаха. В отчета се видя, че приходите на Общината са с 1 300 000 са повече от 2019 година и аз зададох въпрос на който не ми беше отговорено. Затова на тази сесия ми беше казано, че трябва да го задам към Вас- въпроса ми е следният, аз разбирам, че рестриктивната политика беше заради опасенията, които имаше , че няма да има изпълнение на бюджета, но предвиждате ли в следващите шест месеца някакви инвестиционни намерения в инфраструктурата  във всички села  и най вече въпроса ми конкретно за Кранево, защото това се оказа , че инфраструктурата в Кранево е под всякаква критика, има много оплаквания от туристи и разберете контраста между Балчик с тази невероятна „Дамбата" и със асфалтираните си улици и селата. Контраста се разширява и става все по голям и по голям. Затова моят въпрос е предвиждате ли някакви вложения по отношение на инфраструктурата на селата, защото Община Балчик е освен град Балчик има и 19 села. Благодаря Ви.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Първо - капиталните разходи се гласуват в бюджета, който се приема  в началото на годината. Единствените пера в бюджета са 800 000 лева, които са за инвестиции в инфраструктурата  по така наречената туристическа програма и няма да бъдат осъществени, защото говорим към 30.06.2020г., тъй като тогава беше и срока за плащане на местните данъци и такси. И естествено тъй като изгладувахме няколко месеца едно е  да получиш парите на 30.04-  парите от данъци и такси, друго е да ги получиш два месеца по късно. Почти всички колеги данъкоплатци си платиха данъците към Общината в последният момент. Т.е. ние към 26- 27 - 28 април, май и юни ние едва -едва спестихме  пари за заплати. А приходите от туризъм ще бъдат по малко, защото те никога не са били в голям мащаб и по големият мащаб е юли, август и септември т.е. тази година в пъти по - малки, приходите само от концесии ще бъдат с един милион по - малко. Всички знаем, че в Албена чадърите са по един лев само , че  това костваше намаление си 75% на концесионната такса  за да бъде по ясно 1 680 000 лева по - малко общо или 840 000 лева концесионна такса по малко. Давам тези примери защото благодарим  изключително много на всички данъкоплатци за Кампанията, която направихме да им се помолим да платят по рано, защото тези два месеца нямахме никакви приходи и всъщност ние събрахме повече данъци и местни такси през 2020г., отколкото през 2019 година.  Това е факт и затова така излиза отчета, но за съжаление другите приходи, които основно идват лятото ние вече ги знаем- ги няма. При високата такса - поне август тази година визирам Албена, и те работиха на половин капацитет  при триста и няколко хиляди лева  по нисък  туристически данък  за миналата година, Албена плати 170 000 лева туристически данък. Т.е. тази година наистина ще бъдат по - малко, и това е единственото , което няма да изпълним от тези 800 000 лева , които са заложени по туристическата програма  по простата причина, че тя няма да е в размера на  2 000 000 лева. Разбира се когато е изготвян бюджета никой от нас не е знаел, че ще бъде такава ситуацията през 2020 година. И всичко друго ще бъде изпълнено. Живот и здраве да се надяваме, че следващата година ще почнем да правим инвестиции, които ще бъдат и в Кранево. Между другото в Балчик почти всички инвестиции са  правени с европейски средства, крайбрежната алея и пътя за „Тузлата" и парка, който правим в момента в ж.к. „Балик" включително и стадиона за който говорим било през „ МИГ 'или през „МИР" всичко е с европейски средства решенията преминават и вие ги виждате. За съжаление  уж сме богата Община, средствата , които можем да отделяме като капиталови разходи със всяка изминала година - намаляват, тъй като ни се вдигат другите разходи а приходите стоят долу горе на едно и също ниво. И ако погледнете бюджетите ни  сигурно  от десет години стоим на приходи от  порядъка на 12 000 000 лева,   защото преди се компенсирахме  с повече продажби и повече бяха парите, които получавахме от сделките- бяха повече. За съжаление всичко е замряло.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н Ангелов, благодаря за отговора,  ще запомня вашите думи защото това наистина е така. И повечето неща в Балчик са по едни програми, но ние всички знаем, че основен двигател по кандидатстването по тези програми е Общинска Администрация, моят призив към Вас е - нека да наблегнем следващият път по селата, защото контраста става много голям. Разбирам, че приходите от туризма ще са по малко затова няма да бъде и изпълнено. Затова моята молба към ОбА е да се огледат и за Европейските програми и за другите населени по малки места в Община Балчик. Разбирам, че разходите стават по - големи, а приходите са на едно ниво, но чух по телевизията, че следващите инвестиции ще се наблегне на по малко населените места.  

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Кранево е  село със  специфичен статут, колкото и  невероятно да ви звучи - забранени са инвестициите, не можеш да направиш инвестиции по така наречената Програма за развитието на селските райони, не можем да инвестираме пари по местна инициативна група, не можем по  „МИР" тъй като те всичките  са за развитието на селските райони. Заради това, че имало развит туризъм. Идеята ми беше тъй наречената Вело алея, която ще започнем - сега избираме изпълнители, тя пак е по „ МИГ '- а, да стигне до Кранево т.е. Балчик- Албена - Кранево, което не е проблем финансов. Проблема е, че Кранево е недопустим за инвестиции по  „ МИГ „- а. има някои особености, за съжаление са такива правилата на Управляващите органи  за програмите по селските. 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС:  Благодаря г-н Ангелов. Ако няма други  колеги  по тази  точка.  Няма.  Колеги,  закривам заседанието на Общински съвет. 

 


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик