• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:


„Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"

финансиран по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.008, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията „от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик.

Общи параметри на проект - „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"

- Основни дейности по проекта са:

  • „Изпълнение на СМР за обект „Спортен комплекс в кв. „Балик", гр. Балчик"

- Строително- монтажни работи на стойност  464 246 ,40 лева с вкл. ДДС.

1.      Бюджет на проекта допустими разходи  - 464 246 ,40 лева с вкл. ДДС.

2.      Начин на финансиране на проекта: МИРГ -Шабла - Каварна - Балчик -- 386 872,00 лв. без ДДС.

3.      От стойността на СМР се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: - 464 246 ,40 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.

4.      Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от «а» до «ж» от ЗПФ.

         - 464 246 ,40 лева с вкл. ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

5.       Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

6.      Обсъждането ще се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик