• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 18.09.2020 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за

Предстоящо издаване на индивидуален административен акт

 

            На основание чл.26 ал.1 и ал.3, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс Община Балчик уведомява заинтересованите лица, че във връзка със Заявление вх. № 26-00-620/27.08.2020 г. от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД гр. София, отрива процедура по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията за определяне размера на обезщетение на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква безсрочен сервитут, в т.ч. и трайно заетата площ от стъпката на стълб в поземлени имоти в земеделски територии, засегнати от изграждането на обект: Нова ВЛ 110 п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" в землищата на с. Кранево, с.Рогачево, с.Оброчище, с.Бобовец, гр.Балчик, с. Царичино и с.Гурково. 

            Изграждането на обект ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" е от съществено значение за сигурността и оперативната съвместимост на електроенергийната система в региона и страната. Чрез реализирането на национално значимия обект се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия на приоритетния европейски коридор Север - Юг. Проектът е включен в Десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД за периода 2015 - 2024 г.

            За цитирания електропровод има изработен подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП/ПП), одобрен със Заповед РД-02-15-50/08.06.2020г. на МРРБ, влязъл в законна сила на 17.07.2020 г.             

            Настоящото уведомление се публикува на интернет страницата на Община Балчик, на видно място в сградата на Общината, както и във всички кметства, през чиято  територия преминава трасето на електропровода.

           Решението на комисията по чл. 210 от ЗУТ ще бъде публикувано в едномесечен срок от настоящото уведомление. 


            Приложение: Ситуация на трасето на електропровода.

Прикачени файлове: