На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  1046/04.09.2020 г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на 3 броя рекламно информационни елементи


Цел на конкурса: отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно - информационни елементи, с обща площ 3.8 кв.м,


1.      Начална годишна наемна цена от: 

т.1.1-  за площ от 3.00 кв.м в размер на  146.25 лв. /сто четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС;

т.1.2 - за площ от 0.4 кв.м в размер на 19.50  лв./деветнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

т.1.3 - за площ от 0.4 кв.м в размер на  19.50  лв./деветнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Началната годишна наемна цена е изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.

2.      Срок на договора: 3 /три/ години; 

Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 10.09.2020  до 15 часа на 25.09.2020 г.. от касата на ОбА - Балчик;

3.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.09.2020г.; 

4.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 25.09.2020г

      в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54