• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, Решения № 153/30.07.2020 год., № 123/25.06.2020 год., № 422/26.07.2018 год., № 124/25.06.2020 год на Общински съвет Балчик. и във връзка със Заповед 1042/04.09.2020 г. на Кмета на Община Балчик.     

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:                                                                  

          1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІІ, кв. 45 по ПУП на село Сенокос, община Балчик,  представляващ ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на село Сенокос  с площ 1 048.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 980.00 лева  /осем хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

        2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХХ, кв. 213 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 131.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 921.00 лева  /пет хиляди деветстотин двадесет и един лев/ без ДДС.

         3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 49 по ПУП на село Гурково, община Балчик,  представляващ ПИ № 18160.501.421 по кадастралната карта на село Гурково  с площ 1 111.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 888.00 лева  /осем хиляди осемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС.

       4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.52.51 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 374.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 145.00.00 лева  /десет хиляди сто четиридесет и пет лева/.

         Търгът ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

          Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 14.09.2020 г. до 28.09.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 28.09.2020 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  28.09.2020 г. информационния център на Община Балчик. 

 

За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева