На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1014/25.08.2020 г.. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков".


1.      Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр .Балчик, помещение находящо се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков.

Отдаваното под наем помещение е за продажба на санитарни материали, медицински и ортопедични консумативи и помощни средства за инвалиди и хора с увреждания с площ 16 кв.м.

2.      Начална годишна наемна цена: 524.16 лв. / петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки / без ДДС ; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3.      Срок на договора: 5/ пет / години;

4.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - е за продажба на санитарни материали, медицински и ортопедични консумативи и помощни средства за инвалиди и хора с увреждания. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 27.08.2020 г. до 15.00 часа на 11.09.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

5.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 11.09.2020 г.;

6.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.09.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

   7.   Търгът ще се проведе на 14.09.2020 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик

Лице за контакт: 

Десислава Василева гл.специалист наеми 

057971054