З А П О В Е Д

994

гр. Балчик 21.08. 2020 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.81, ал.1 и ал.5 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик  и във връзка с Доклад № 01УТ-23_001/18.08.2020 г. на Комисия назначена със заповед 905/28.07.2020 г. и Заповед  № 965/14.08.2020 г., Решение 125  Протокол 10 от 25.06..2020 г.. на Общински съвет -Балчик

 О П Р Е Д Е Л Я М :

           1. За спечелил  публично оповестен неприсъствен конкурс отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ

терен за поставяне на 4 броя рекламно - информационни елементи, с обща площ 4.2 кв.м.

ЗИВ" ЕООД, ЕИК : 103245283, седалище и адрес на управление : гр. Балчик, ул. Камчия № 8, с управител Веселин Петков Димитров.

         2. Достигнатата годишна наемна цена е в размер на  210 лв. /двеста и десет лева/ без ДДС.

            т.2.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.20 кв.м. - 60 лв. / шестдесет лева / без ДДС.

            т.2.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.89 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м.- 50 лв. / петдесет лева/ без ДДС.

           т.2.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.1 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м. - 50 лв. / петдесет лева/ без ДДС.

           т.2.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м. - 50 лв. / петдесет лева/ без ДДС.

        3. Срок на договора 3 години.

        4. Спечелилият участник трябва да заплати  сумата, представляваща  разликата между пълният размер на второ шестмесечие наемна  цена и внесеният депозит на касата в Община Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС UNCR BGSF в Уни Кредит Булбанк, код на плащане 44 8008.

        5.Дължимата сума да се внесе в 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед.

        6. Договорът за наем да се сключи със спечелилия участник след извършване на дължимите плащания и представяне на платежни документи.

Настоящата Заповед да се обяви на публично място в сградата на ОбА - Балчик и след влизането й в сила да се връчи на спечелилия по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд гр. Добрич

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик